VILIAM KARAS - LIST ADVOKÁTOM

VILIAM KARAS - LIST ADVOKÁTOM

Zdroj: SAK, z dňa 13.9.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa Vám tesne pred tým, ako budem vymenovaný za ministra spravodlivosti, ešte poslednýkrát prihovoril z pozície predsedu Slovenskej advokátskej komory.

V prvom rade by som sa Vám chcel úprimne poďakovať za dôveru a výbornú spoluprácu počas môjho pôsobenia v Predsedníctve SAK. Ďakujem mojim kolegom z jednotlivých orgánov komory, zamestnancom kancelárie, a samozrejme, Vám, všetkým členom komory, ktorí svojou každodennou činnosťou a poctivým výkonom advokácie pomáhate chrániť práva ľudí a uskutočňovať ideu spravodlivosti.

Uplynulé roky v advokácii neboli jednoduché. Čelili sme viacerým krízovým momentom, v ktorých bolo dôležité mať jasný hodnotový kompas a odvahu chrániť princípy slobodnej a nezávislej advokácie. O to viac si cením, že sme sa v rozhodujúcich momentoch mohli oprieť o súdržný advokátsky stav, a mohli tak účinne presadzovať ideu právneho štátu a spravodlivosti.

Počas výkonu funkcie predsedu SAK som opakovane hovoril o tom, že ak sa chceme posúvať správnym smerom, môžeme na to používať iba správne prostriedky; že účelové skratky nás nikdy nedovedú k želanému cieľu, ale naopak, problémy spravidla len prehlbujú. Tento princíp som zdôrazňoval v téme potrebnej a želanej očisty justície, nastoľovania spravodlivosti spoločnosti, ale rovnako aj pri našich vlastných advokátskych témach. A týmto princípom sa, samozrejme, budem riadiť aj na mojom novom, dočasnom pôsobisku na ministerstve spravodlivosti.

Na ministerstvo nastupujem s dobrou vôľou a odhodlaním pracovať na správnych veciach stojacich pevnými nohami na zemi. Samozrejme, neviem predpovedať, aké dlhé bude moje pôsobenie vo funkcii člena vlády, aj preto túto funkciu prijímam s potrebnou mierou pokory. O to viac by som Vás chcel preto úprimne poprosiť o podporu všetkých dobrých riešení, o ktoré sa budem v nasledujúcich mesiacoch usilovať. Som totiž presvedčený, že najlepšie reformy v justícii sú len také, ktoré sú založené aj na potrebnej miere odbornej akceptácie a podpory od všetkých jej zložiek.

Na záver mi dovoľte informovať Vás, že výkonom funkcie predsedu SAK je do zvolenia nového predsedu alebo predsedníčky poverený kolega Ondrej Laciak. Jemu, aj všetkým ostatným kolegom z predsedníctva želám veľa úspechov v ich pokračujúcej službe advokácii a úprimne ďakujem za vynikajúcu spoluprácu.

S kolegiálnym pozdravom

JUDr. Viliam Karas, PhD.

advokát