Kurz HELP - Domáce násilie a násilie na ženách

Kurz HELP - Domáce násilie a násilie na ženách

Zdroj: SAK, z dňa 23.2.2023

Dátum úvodného seminára

31. marec 2023

Miesto konania

Slovenská advokátska komora, Kolárska 6, 81342 Bratislava

Jazyk

Kurz bude prebiehať v slovenskom a českom jazyku.

Druh odbornej prípravy

Dištančný on-line kurz koncipovaný pre potreby príslušníkov právnických povolaní. Kurz prebieha na vzdelávacej on-line platforme v rámci programu Rady Európy HELP (Human Rights Education For Legal Professionals). HELP je najväčší vzdelávací paneurópsky projekt určený pre advokátov, sudcov a prokurátorov. Základom kurzu je interaktívny vzdelávací materiál vytvorený skupinou odborníkov Rady Európy, doplňujúce materiály a vedenie kurzu má na starosti tútor, ktorého úlohou je adaptácia kurzu na vnútroštátne právne prostredie a prax.

HELP kurz o problematike domáceho násilia a násilia na ženách ň

Násilie páchané na ženách je závažným porušením ľudských práv a formou diskriminácie žien. Môže mať rôzne podoby, napríklad fyzické násilie, sexuálne zneužívanie, nebezpečné prenasledovanie (stalking), mrzačenie ženských pohlavných orgánov alebo manželstvo z donútenia. K násiliu na ženách vrátane domáceho násilia dochádza v každom členskom štáte Rady Európy napriek pozitívnemu vývoju v oblasti práva, politík a praxe. Kurz HELP o násilí na ženách a domácom násilí interaktívnym spôsobom vysvetľuje kľúčové pojmy, medzinárodný a európsky právny rámec a judikatúru v oblasti predchádzania násiliu a ochrany žien a dievčat pred násilím. Zameriava sa najmä na Dohovor Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Kurz zároveň poskytuje praktické nástroje na riešenie prípadov násilia na ženách a domáceho násilia, zohľadňujúc pritom prístup založený na ľudských právach a zameraný na obete.

Štruktúra kurzu

Kurz pozostáva z nasledujúcich šiestich tematických modulov:

1. Úvod do problematiky násilia na ženách a domáceho násilia

2. Medzinárodný a európsky právny rámec

3. Prekonávanie prekážok v prístupe k spravodlivosti

4. Reakcia z hľadiska trestného práva

5. Reakcia z hľadiska civilného práva

6. Zhrnutie

 

Priebeh kurzu

Dňa 31. marca 2023 sa uskutoční celodenný úvodný prezenčný seminár v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 6 v Bratislave. Pôjde o medzinárodný seminár za účasti zástupcov Rady Európy určený pre účastníkov zo Slovenskej advokátskej komory a účastníkov z Českej advokátskej komory. Následne účastníci absolvujú kurz pod vedením tútora dištančnou formou on-line počas cca 3 mesiacov. Okrem úvodného semináru účasť nie je viazaná na konkrétny čas, charakter kurzu umožňuje účastníkom absolvovať ho individuálne v rámci vlastných časových možností. Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci certifikát vystavený Radou Európy.

Tútor

JUDr. Lucie Hrdá

Účastníci

Kurz ponúkame členom Slovenskej advokátskej komory – advokátom a advokátskym koncipientom. Počet účastníkov zo SAK je obmedzený na 25 osôb.

Náklady

Účasť na kurze je bezplatná.

Ako sa prihlásiť

V prípade záujmu o účasť sa môžete prihlásiť na kurz prostredníctvom e-mailu do 28. februára 2023 na chladekova@sak.sk.

Po potvrdení Vašej prihlášky bude potrebné sa zaregistrovať na vzdelávacej platforme Rady Európy HELP (https://help.elearning.ext.coe.int/login/signup.php) (vytvorenie užívateľského konta trvá cca 2 minúty, konto treba aktivovať prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu). Na základe registrácie budú účastníci priradení do uzavretej skupiny na platforme HELP.

V prípade otázok kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk, +421 911 175 387).  Viac informácií o vzdelávacej platforme Rady Európy nájdete na https://help.elearning.ext.coe.int/