OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI  PLATNÉ OD 2. JÚNA 2020

OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI PLATNÉ OD 2. JÚNA 2020

Zdroj: SAK, z dňa 5.6.2020

OPATRENIA PRE SÚDY

1.    Zabezpečiť všetky činnosti súdu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín a pod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.

2.    Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., teda s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4085/2020 zo dňa 19. mája 2020 (resp. opatrenia, ktoré ho aktualizuje a/alebo nahradí), ktorým sa aktuálne ukladajú pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy nasledujúce povinnosti:

pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

zabezpečiť pri vstupe do budovy súdu oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

zaistiť tam, kde to umožňujú dostupné technické prostriedky, meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov súdov,

zaistiť pri vstupe do budovy súdu dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objektoch súdov,

zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,

zákaz podávania rúk,

dodržiavať vzdialenosť osôb minimálne 2 m,

zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

Teda, pri uskutočnení pojednávaní dbať na riadny časový odstup pojednávaní, aby pred pojednávacou miestnosťou nedochádzalo k zhromažďovaniu osôb na vzdialenosť menšiu ako 2 m, obmedziť kapacitu pojednávacej miestnosti tak, aby bola zabezpečená vzdialenosť medzi osobami najmenej 2 m (ak s ohľadom na uvedené kapacita pojednávacej miestnosti neumožňuje účasť na pojednávaní všetkých osôb, ktoré o to prejavia záujem, umožniť účasť zástupcom médií najmä s celoštátnou pôsobnosťou).

3.    Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.


OPATRENIA PRE PROBAČNÝCH A MEDIAČNÝCH ÚRADNÍKOV

1.    Postupovať (primerane) v zmysle opatrení pre súdy.

2.    Pri vykonávaní úkonov v zmysle príslušných právnych predpisov upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie a priebeh prípadu aj kontaktom s poškodenou osobou/obeťou – o  vykonaných úkonoch vyhotoviť úradný záznam z každého telefonátu a v prípade zistených porušovaní/pokračovaní v domácom násilí túto skutočnosť konzultovať s vedúcim oddelenia probácie a mediácie a informovať príslušného sudcu/prokurátora.

3.    Individuálne prehodnotiť prípady trestov povinnej práce, a ak odsúdený nevykonáva trest z dôvodu prekážok – prijatých opatrení vo vzťahu k riziku šírenia ochorenia COVID-19 na strane poskytovateľa práce, po predchádzajúcej konzultácii s poskytovateľom práce vyhotoviť priebežnú správu pre sudcu s informáciou o tejto skutočnosti s návrhom na zváženie  prerušenia výkonu trestu pri zohľadnení počtu nevykonaných hodín trestu a zvyšku lehoty na jeho vykonanie.

4.    Po prijatí pokynu alebo žiadosti na vykonanie preskúmania splnenia materiálno-technických podmienok (predbežné šetrenie) vo forme miestneho zisťovania v obydlí alebo časť takéhoto pokynu alebo žiadosti, ktorá sa týka miestneho zisťovania v obydlí, oznámiť túto skutočnosť vedúcemu oddelenia probácie a mediácie a overiť pohovorom na diaľku s dotknutými osobami podmienky v obydlí z hľadiska miery rizika šírenia nákazy prostredníctvom príslušného dotazníka a v prípade, že takéto riziko na základe získaných informácií nemožno považovať za minimálne, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom tomu, kto takýto pokyn alebo žiadosť vydal.

OPATRENIA PRE ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Opatrenia vo vzťahu k zaobchádzaniu s väznenými osobami:

povoliť udeľovanie vychádzok mimo ústavu,

na základe individuálneho zváženia umožniť využívanie disciplinárnej odmeny mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a inštitútu opustenia ústavu,

povoliť realizáciu vzdelávania, kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej činnosti a športovej činnosti aj s participáciou externých subjektov,

povoliť prevádzku posilňovní, čitární a iných miestností na realizáciu kolektívnych činností,

na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti SR s účinnosťou od 2. júna 2020 obnoviť povinnosť riaditeľov podávať návrhy na podmienečné prepustenie s nariadenou technickou kontrolou a premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.