SAK k písomnému stanovisku v konaní pred Ústavným súdom o novele Trestného zákona

SAK k písomnému stanovisku v konaní pred Ústavným súdom o novele Trestného zákona

Zdroj: SAK, z dňa 26.4.2024

Slovenská advokátska komora neplánovala svojimi stanoviskami vstupovať do prebiehajúceho konania pred Ústavným súdom SR, v rámci ktorého sa posudzuje ústavnosť novely Trestného zákona. Na zaslanie písomného stanoviska sme však boli vyzvaní Ústavným súdom SR podľa ustanovenia, v zmysle ktorého je profesijná organizácia povinná stanovisko zaslať.

Slovenská advokátska komora preto zaslala Ústavnému súdu SR stanovisko, ktoré je odrazom našich verejných vyjadrení a dlhodobých pozícií v trestnom práve už viac ako 20 rokov. Tieto závery v ničom nemožno považovať za prekvapivé a boli odsúhlasené pracovnou skupinou pre trestné právo, pracovnou skupinou pre verejné právo a v závere aj samotným Predsedníctvom SAK.

Napriek našej snahe vecne ani mediálne nevstupovať do konania pred ústavným súdom, sa naše stanovisko dnes stalo predmetom mediálnej interpretácie v denníku SME. Článok venovaný nášmu stanovisku obsahuje hodnotenia, podľa ktorých komora „radí“ ústavnému súdu, že novela nie je protiústavná. Pre odstránenie pochybností o našom postoji preto naše stanovisko zverejňujeme v plnom znení.

Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť:

V prvom rade, SAK sa k novele vyjadrila aj kriticky, pričom reflexia doterajšej judikatúry ÚS SR v zásade len odkazuje na princípy, ktoré možno považovať z hľadiska dlhodobej judikatúry za notoriety. Takáto sumarizácia v nijakom prípade nemôže nahradiť podrobný ústavný prieskum, čo je doménou pléna Ústavného súdu SR, voči ktorému komora prechováva vysokú mieru úcty a dôvery. SAK teda rozhodne Ústavnému súdu SR neradí, ako má rozhodnúť.

Pre úplnosť uvádzame základné východiská nášho stanoviska, ktoré tvoria jeho úvodnú a nosnú časť:

·         Sme presvedčení, že najmä väčšie zmeny hlavných kódexov by sa mali vždy prijímať po riadnej odbornej diskusii a v riadnom legislatívnom konaní. Slovenská advokátska komora sa preto hneď na začiatku kriticky vyjadrila k skrátenému legislatívnemu konaniu. Ide o dlhodobý postoj komory, ktorý vychádza z názoru, že forma prijímania legislatívy môže mať v konečnom dôsledku vplyv aj na výslednú kvalitu právnej úpravy.

·         Slovenská advokátska komora spolu s absolútnou väčšinou odbornej verejnosti dlhodobo a konzistentne upozorňuje na to, že trestná politika SR je nastavená neprimerane prísne.

·         Na druhej strane vnímame, že prijaté zmeny vyvolali aj kritické ohlasy, ktoré smerovali najmä k primeranosti nastavení v konkrétnych bodoch a tiež vo vzájomnej súvislosti s nanovo upravenými všeobecnými ustanoveniami.