SAK k Najvyššiemu správnemu súdu

SAK k Najvyššiemu správnemu súdu

Zdroj: SAK, z dňa 9.12.2020

Vítame plánovaný vznik Najvyššieho správneho súdu prijatý dnes v rámci novely ústavy SR. Dúfame, že naplní svoje poslanie ako inštitúcie konajúcej rýchlo a efektívne, napríklad aj pri preskúmavaní kasačných sťažností voči druhostupňovým rozhodnutiam disciplinárnych senátov SAK.

Bratislava 9. 12. 2020 – Slovenská advokátska komora víta prínos vzniku plánovaného Najvyššieho správneho súdu ako inštitúcie na preskúmavanie kasačných sťažností, čím by sa mohol urýchliť a zefektívniť prieskum disciplinárnych rozhodnutí SAK oproti už existujúcemu súdnemu prieskumu našich rozhodnutí krajskými súdmi a Najvyšším súdom SR. Pozorne budeme sledovať prvé kroky tvorby a zriaďovania Najvyššieho správneho súdu.

Komora navrhla v legislatívnom procese presnejšie špecifikovanie nezávislosti a nestrannosti disciplinárnej právomoci advokátskej komory. Ešte v júni 2020 sme navrhli aj otvorenie zákonnej možnosti komory transparentne informovať o disciplinárnom konaní a budeme vecne a odborne pokračovať v diskusii s ministerstvom spravodlivosti pri príprave novely zákona o advokácii.

Nezávislosť a nestrannosť advokátskej komory je jednou z podstatných náležitostí právneho štátu, okrem iného aj v zmysle Kontrolného zoznamu zásad právneho štátu Benátskej komisie, podľa ktorej advokátska komora zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečení prístupu k spravodlivosti. Inštitucionálne zabezpečenie nezávislosti orgánov komory je prostriedkom na zachovanie nezávislosti advokátov. Nezávislosť advokáta je podmienkou pre nezaujaté poskytovanie právneho poradenstva a právneho zastúpenia občanov. Každému advokátovi by mala byť zaručená ochrana jeho nezávislosti. Systémová úloha advokáta v právnom systéme spočíva v tom, že je určitým „nárazníkom“ medzi jednotlivcami a štátom a slúži ochrane záujmov a práv klienta. Aby túto úlohu mohol advokát zastávať efektívne a spoľahlivo, pri výkone svojej činnosti a pri poskytovaní rád klientovi a jeho zastupovaní, musí byť advokát nezávislý - politicky, ekonomicky aj po intelektuálnej stránke. V opačnom prípade tento cieľ nemožno dosiahnuť. Podstatnou oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia povolania v podobe advokátskej komory, ktorej kľúčovou vlastnosťou má byť nezávislosť.

Slovenská advokátska komora má funkčne a efektívne nastavený systém disciplinárnych konaní. Úlohou komory je riešiť zlyhania advokátov v etickej rovine a rovine advokátskych predpisov. Netreba si zamieňať úlohu advokátskej komory a orgánov činných v trestnom konaní, teda polície a prokuratúry. Na Slovenskú advokátsku komoru je ročne doručených 450-500 sťažností na advokátov, ktoré vyhodnocuje Revízna komisia SAK. Disciplinárne senáty rozhodujú ročne v priemere 100 vecí a v 75 percentách prípadov uznajú vinu advokáta a udelia sankciu za disciplinárne porušenie advokátskych predpisov a etiky. Naše disciplinárne konania sú efektívne a rýchle, po právoplatné rozhodnutie trvajú v priemere mesiace (štatisticky okolo 6 mesiacov). K výraznému predlžovaniu dochádza, ak disciplinárne odsúdený podá sťažnosť na všeobecný súd. Rozhodnutia krajských a prípadne najvyššieho súdu často aj v týchto prípadoch trvajú roky.

foto:TASR