Právna pomoc pri výkone neohlásených inšpekcií Protimonopolným úradom

Právna pomoc pri výkone neohlásených inšpekcií Protimonopolným úradom

Zdroj: SAK, z dňa 18.12.2014

Právna pomoc pri výkone neohlásených inšpekcií Protimonopolným úradom

Advokátska komora vyzýva Protimonopolný úrad na dodržiavanie zákona

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa dnes listom obrátilo na Protimonopolný úrad s výzvou na dodržiavanie práva na právnu pomoc pri výkone tzv. inšpekcií úradu (dawn raids) podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

    „Advokáti a podnikatelia informovali Slovenskú advokátsku komoru, že úrad pri výkone inšpekcií nezákonným spôsobom zasahuje do ich vzájomnej komunikácie klienta-podnikateľa s advokátom. Pracovníci úradu po začatí inšpekcie podnikateľom síce umožnili telefonicky privolať advokáta, zároveň mu ale zakázali informovať advokáta, že dôvodom jeho privolania je prebiehajúca inšpekcia úradu,“ povedal predseda komory Ľubomír Hrežďovič.

    Komora bola informovaná aj o tom, že zamestnanci úradu za nedodržanie tohto zákazu hrozia podnikateľom vysokými pokutami za spáchanie údajného správneho deliktu. Táto prax úradu sa poďľa SAK priamo dotýka ústavného práva na právnu pomoc. SAK  ako stavovská organizácia advokácie, ktorá toto ústavné právo pomáha uplatňovať, považuje za potrebné k tejto praxi zaujať stanovisko. Právo každej osoby na právnu pomoc je totiž zaručené v čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Aplikuje sa aj pri výkone inšpekcie úradu, a to už od jej začiatku. Podnikateľ má preto plné právo kontaktovať svojho advokáta okamžite po začiatku inšpekcie a požiadať ho o právnu pomoc. „Ak má advokát účinne poskytovať právnu pomoc je neprípustné, aby nemohol byť od začiatku informovaný o predmete tohto poradenstva. Klient má zároveň právo na dôvernosť komunikácie medzi ním a advokátom, ktorá nemôže byť predmetom skúmania úradu a ako taká nemôže zakladať spáchanie správneho deliktu,“ uzavrel predseda SAK.   

    Popísanú prax úradu preto Slovenská advokátska komora považuje za nezákonnú a neprípustnú. Každý advokát je zo zákona viazaný povinnosťou mlčanlivosti a nesmie poskytnúť informácie týkajúce sa predmetu právnych služieb nikomu. Vzhľadom na nenahraditeľný význam práva na právnu pomoc v demokratickom a právnom štáte komora vo svojom liste apeluje na úrad, aby pri svojej činnosti rešpektoval právo podnikateľov na právnu pomoc a nezasahoval do neho neodôvodnenými obmedzeniami. V liste komora vyzvala úrad, aby popísanú prax ukončil a pri výkone svojich zákonných kompetencií v plnej miere rešpektoval ústavné práva podnikateľov, vrátane práva na právnu pomoc.