Reakcia na článok Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu

Reakcia na článok Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu

Zdroj: SAK, z dňa 24.2.2021

Dnes (24. februára 2021) bol uverejnený článok s názvom “Advokát ťahal od matky pre sudcu 60-tisíc, riešia ho zvláštne pomaly“. V článku je viacero neúplných a nepravdivých tvrdení, preto k nemu uvádzame:

Advokátska komora má funkčne a efektívne nastavený systém disciplinárnych konaní, problémom však je, že vzhľadom na prísne nastavenú zákonnú povinnosť mlčanlivosti vzťahujúcu sa aj na tieto konania, o nich nemôže verejnosť informovať. Komora už v júni minulého roka predložila ministerstvu spravodlivosti návrh zmeny zákona o advokácii, ktorý čiastočne prelomí súčasnú povinnosť mlčanlivosti komory v disciplinárnych veciach. Tento návrh k dnešnému dňu MS SR nepredložilo do legislatívneho procesu.

V článku sa uvádza viacero nepravdivých alebo neúplných výrokov:

Nie je pravdivé tvrdenie : Kým justičné disciplinárne senáty pozastavili činnosť viacerým sudcom z Threemy už v marci 2020, tak SAK voči advokátom podobné preventívne opatrenie  neurobil do dnešného dňa.

Napriek tomu, že vyšetrovacie právomoci komory sú obmedzené, disciplinárne koná voči advokátom v súvislosti so zastupovaním a komunikáciou  M.K. Ide o ide o 11 podaných návrhov voči 9 osobám, kde si myslíme, že pri riadnom dodržaní procesných ustanovení môže byť šanca na úspešné vedenia takýchto konaní a zároveň pri nich nedôjde k ohrozeniu prebiehajúcich súdnych konaní v citlivých kauzách.

Pravdou je, že na základe začatého trestného konania predsedníctvo SAK v administratívnom (inom ako disciplinárne) konaní pozastavilo činnosť 2 advokátom „z threemy“ a ďalší advokáti majú pozastavený výkon vzhľadom na obvinenia v kauzách korupcie v justícii.

Pri porovnávaní so sudcami netreba zabúdať aj na ten aspekt, že pozastavený sudca dostáva časť platu a ak sa mu pozastavenie zruší a disciplinárny senát ho oslobodí, tak celý plat mu bude doplatený. Advokáti nie sú štátni zamestnanci a ak majú pozastavenú činnosť, znamená to zastavenie ich „podnikania“ a príjmov, nik im nič neplatí a nedoplatí ani v tom prípade, že sa preukáže, že pozastavenie činnosti nebolo dôvodné.

Advokátska komora, ani revízna komisia SAK nemajú vyšetrovaciu právomoc a nie je spravodlivé od nás očakávať  suplovanie orgánov činných v trestnom konaní, ak podstata podozrení voči niektorým advokátom spočíva v možnom spáchaní trestných činov. Komora nemá žiadne právomoci na prešetrovanie trestných činov, rieši len disciplinárne a etické porušenia. SAK nie je orgán činný v trestnom konaní, len tie môžu vyšetrovať a stíhať trestné činy. Ak je nejaký advokát trestne stíhaný, SAK má na to iné postupy zo zákona o advokácii, nie disciplinárne konanie. Ak je advokát trestne stíhaný, tak mu SAK môže pozastaviť výkon advokácie až do právoplatného rozhodnutia veci, ak je advokát odsúdený za úmyselný trestný čin, SAK ho vyčiarkne zo zoznamu advokátov.

Podobne je to aj s advokátom A.G. , ktorý je spomínaný v článku. Popísané konanie, ktoré bolo aj predmetom nahrávky, spĺňa kritéria trestného činu. V tomto prípade sa vecou zaoberá NAKA , pričom  bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu prijímania úplatku podľa § 329 Trestného zákona a prečinu podplácania podľa § 333 Trestného zákona, s tým, že v tejto trestnej veci nebolo doposiaľ vznesené obvinenie žiadnej osobe a advokát bol vypočutý v procesnom postavení svedka.

Na tohto  advokáta  dostala SAK v tejto súvislosti viacero sťažností, ktoré viedli ku dvom možným previneniam: prvé bolo už spomenuté konanie, ktoré má znaky trestného činu a SAK nemá právomoc riešiť trestné činy a druhé konanie bolo zverejňovanie informácií zo spisu na webovej stránke advokáta, kde sa domnievame, že by mohlo ísť o disciplinárne previnenie, preto revízna komisia SAK v tejto veci podala disciplinárny návrh.

Článok vytvára zdanie, že v obdobných prípadoch SAK postupuje rôzne, najmä čo do rýchlosti disciplinárneho konania. V článku je to ilustrované napríklad konštatovaním, že pri rozhodovaní o pozastavení výkonu advokácie advokátke A. K. (v článku nesprávne označované ako „odňatie advokátskej licencie“) „stačilo komore mesiac“ na posúdenie prípadu. V skutočnosti článok spája dva nesúvisiace procesy a preto je obraz o rozličnej rýchlosti nesprávny. Pozastavenie výkonu advokácie je opatrenie, ktoré je možné v odôvodnených prípadoch prijať pomerne rýchlo administratívnym rozhodnutím predsedníctva, rýchlosť pozastavenia výkonu advokácie však nepredznamenáva rýchlosť a ani závery samotného disciplinárneho konania (môže trvať mesiace).

Nesprávne je aj tvrdenie, že sme košickej advokátke odňali advokátsku licenciu.

Advokátke A.K. predsedníctvo SAK pozastavilo činnosť do právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie SAK. Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti A.K. bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného RK SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky. 

Na pravú mieru uvádzame aj tvrdenie o pozastavení advokáta M.M.

Komora tak ako v iných prípadoch konala vtedy, keď mala podklady na rozhodnutie. Pán M.M. nás informoval len v roku 2017 o vznesení obvinenia, až na osobitnú výzvu komory po tom, čo sme sa o jeho trestnom stíhaní dozvedeli z médií, doručil komore obžalobu v septembri 2020. Jeho vec bola zaradená na rokovanie predsedníctva a advokát bol na toto rokovanie pozvaný. Išlo o administratívne konanie predsedníctva SAK, nie o disciplinárne odsúdenie disciplinárnym senátom SAK. Následné disciplinárne odsúdenie prebehlo v nasledujúcich mesiacoch a rovnako, ako je to súdnych konaniach, ak je vec jasná a dobre podložená dôkazmi, prebehne rýchlo.

Nesprávne je aj tvrdenie, že SAK je proti návrhu, aby disciplinárky prejednával Najvyšší správny súd.

Naopak, vítame vznik Najvyššieho správneho súdu, a predpokladáme, že ak bude v jeho právomoci  prieskum kasačných sťažností disciplinárnych konaní vedených SAK, tak by mohlo prísť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu rozhodovaniu. Už teraz rozhodnutia našich disciplinárnych konaní sú preskúmateľné všeobecnými súdmi SR. V terajšej dobe naše disciplinárne konania trvajú 3- 6 mesiacov, ak sa však disciplinárne stíhaný odvolá na krajský súd a následne na najvyšší súd, nasledujúce konania sa dajú často počítať v rokoch. Na druhej strane, v prevažnej väčšine takýchto prípadov všeobecný súd rozhodnutie disciplinárnych orgánov SAK potvrdí.