Oprava v médiách nesprávne uvedených informácií - verejné napomenutie za

Oprava v médiách nesprávne uvedených informácií - verejné napomenutie za "motáky"

Zdroj: SAK, z dňa 21.6.2021

Slovenská advokátska komora v svojom mesačníku Bulletin slovenskej advokácie uverejnila verejné napomenutie advokáta Mgr. Andreja Šabíka. Následne sa táto správa objavila v médiách s tým, že bola k tomu uvedená informácia, že ide o odsúdenia za vynášanie tzv. motákov od klienta z väzby.

Nie je pravda, že Slovenská advokátska komora postihla advokáta za „MOTÁKY“, ako tvrdia médiá.

Tak, ako je vo verejnom napomenutí presne napísané, išlo o skutok, že počas návštevy svojho klienta vo výkone väzby 20.09.2019 v ÚVV a ÚVTOS Nitra prevzal od klienta neznámy predmet takým spôsobom, že sa po začatí porady s klientom postavil súčasne s klientom tesne vedľa seba, chrbtom k dverám a spojením spustených rúk prevzal predmet, o ktorom následne do miestnosti vstúpiacej príslušníčke ZVJS tvrdil, že ide o prázdne sprejové kvapky do nosa, ktoré chcel hodiť po odchode z miestnosti do koša.

               Disciplinárne odsúdený Mgr. Andrej Šabík  sa svojím konaním dopustil disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 Zákona o advokácii, pretože porušil povinnosti advokáta uložené mu v § 18 ods. 2 a ods. 3 Zákona o advokácii, ktorý hovorí, že „advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.“

Za to mu bolo uložené pozastavenie výkonu advokácie na obdobie jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní  jedného roka. Zároveň bolo mu bolo uložené disciplinárne opatrenie - verejné napomenutie.

Disciplinárny senát teda má za preukázaný skutok tak, ako je vyššie popísaný a za ten mu uložil trest.

Skutok tzv. vynášania motákov je predmetom samostatného konania.


Správu sme zaslali aj médiám