Obchodné spory možno efektívne riešiť aj prostredníctvom rozhodcovských konaní

Obchodné spory možno efektívne riešiť aj prostredníctvom rozhodcovských konaní

Zdroj: SAK, z dňa 15.11.2021

Zo stretnutia predstaviteľov justície a rozhodcovských súdov

Obchodná arbitráž získava po vzore vyspelých právnych poriadkov čoraz viac dôvery zo strany všeobecných súdov. Slovensko má zároveň moderný zákon o rozhodcovskom konaní, ktorý zodpovedá medzinárodným štandardom. Na Slovensku sú tak vytvorené vhodné podmienky na to, aby sa časť obchodných sporov odklonila od štátnych súdov a riešili sa prostredníctvom osvedčených nástrojov obchodnej arbitráže. Aj o týchto témach diskutovali významní zástupcovia justície a rozhodcovských súdov na spoločnom stretnutí na pôde Slovenskej advokátskej komory a Rozhodcovského súdu SAK.

Išlo tento rok o v poradí druhý „okrúhly stôl“ o rozhodcovskom konaní – odbornej platformy zameranej na podporu dialógu medzi všeobecnými a rozhodcovskými súdmi. „Našim spoločným cieľom je efektívne rozhodovanie obchodných sporov a lepšia vymožiteľnosť práva. Som preto veľmi rada, že aj prostredníctvom rešerší rozhodnutí z Najvyššieho súdu som mohla priblížiť ustálenú rozhodovaciu prax súdu pre takto riešené situácie a vyzdvihnúť výhodu arbitráže, ktorá spočíva v jej rýchlosti či konečnosti, s minimálnymi zásahmi zo strany všeobecného súdnictva,“ uviedla podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D.

„Tešíme sa, že medzi všeobecnými súdmi, rozhodcovskou komunitou a ministerstvom prebieha otvorený dialóg založený na odbornosti a vzájomnej dôvere. Chceme, aby bola na Slovensku dostupná dôveryhodná alternatíva riešenia sporov prostredníctvom rozhodcovských konaní, a mohlo tak dôjsť aj k čiastočnému odbremeneniu preťažených súdov. Myslíme si, že ide o oblasť, v ktorej sa za posledné roky podarilo dosiahnuť významné zlepšenie, no ktorej potenciál ešte stále dostatočne nevyužívame,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Pozvanie na spoločné stretnutie a prednášku pre advokátov prijal aj predseda významnej českej arbitrážnej inštitúcie, Rozhodčího soudu pri HK a AK ČR JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. „Rozhodcovské konanie má nespochybniteľné miesto v systéme riešení obchodných sporov. Ukazuje sa, že v oboch krajinách sa stretávame s obdobnými výzvami, a preto je nesmierne dôležité, aby sme sa vzájomne podporovali a inšpirovali. Strany sa rozhodujú pre arbitráž z dôvodu profesionality, odbornosti, rýchlosti a diskrétnosti. No kľúčovým predpokladom je dôvera v rozhodcov, rozhodcovské súdy a moderný právny štát,“ povedal.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že o vybraných témach spoločného stretnutia budú naďalej viesť odborné diskusie s cieľom iniciovať ďalšie potrebné zlepšenia arbitrážneho prostredia v SR.

Správu o podujatí uverejnil na svojej webovej stránke i Najvyšší súd SR: https://www.nsud.sk/podpredsednicka-najvyssieho-sudu-andrea-moravcikova-nasim-spolocnym-cielom-je-efektivne-rozhodovanie-obchodnych-sporov-a-lepsia-vymozitelnost-prava/

Na fotografii zľava: podpredseda SAK pre zahraničné vzťahy doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.; predseda SAK JUDr. Viliam Karas, PhD.; sudkyňa OS BA V Mgr. Eva Vallová; člen predsedníctva RS SOPK JUDr. Tomáš Borec; podpredsedníčka NS SR JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; predseda Rozhodcovského súdu SAK JUDr. Karol Šiška; predseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. a člen predsedníctva RS SAK Mgr. Martin Magál, LL.M.