22 ROKOV ADVOKÁTSKEJ KOMORY

22 ROKOV ADVOKÁTSKEJ KOMORY

Zdroj: SAK, z dňa 6.8.2012

22 ROKOV ADVOKÁTSKEJ KOMORY

(25.04.2012; Televízna stanica TA 3; Rozhovor; 17.45; 10 min.; R)

Natália FÓNOD BABINCOVÁ, moderátorka:

"Tak vitajte už pri poslednom dnešnom Štúdiu TA3. Slovenská advokátska komora je najväčšia nezávislá stavovská organizácia advokátov. Združuje viac ako 5 300 advokátov a 2 200 advokátskych koncipientov. A v týchto dňoch sa oslavuje aj 22. výročie prijatia zákona o slobodnej advokácii. S naším hosťom, Radoslavom PROCHÁZKOM sa teraz budeme rozprávať o tom, čo Slovenská advokátska komora pripravuje pri tejto príležitosti. Dobrý deň."

Radoslav PROCHÁZKA, podpredseda Slovenskej advokátskej komory:

"Dobrý deň prajem."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"Tak ako teda budete oslavovať? Prezraďte nám niečo."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Tie oslavy majú dve polohy. Jedna je orientovaná na verejnosť a druhá skôr smerom dovnútra advokátskeho stavu a v rámci tej prvej polohy orientovania na verejnosť máme pripravený deň otvorených dverí prvýkrát v histórii, zajtra sa uskutoční deň otvorených dverí a v rámci tohto dňa otvorených dverí jednak budú prebiehať také osvetové prednášky na stredných školách a jednak budú v sídle komory na Kolárskej ulici v Bratislave k dispozícii viacerí členovia predsedníctva komory na diskusiu s občanmi na poskytnutie rád, ak budú občania nejaké potrebovať a to je vlastne ťažisková súčasť toho zajtrajšieho programu."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"Môžem len sa opýtať, že prečo práve prvý deň otvorených dverí, prvý ročník až teraz?"

Radoslav PROCHÁZKA:

"Ono všetko má samozrejme svoj postupný vývoj a súvisí to možno aj s tým, že jednou z hlavných ambícií súčasného vedenia komory je zlepšiť povedomie verejnosti o úlohách a poslaní advokátskeho stavu a prispievať aj k pestovaniu dobrej povesti advokácie. A zdá sa nám toto ako vhodný spôsob, veľmi otvorená, transparentná, priama komunikácia s občanmi o tom, čo advokát robí, čo má robiť, čomu slúži komora ako stavovská organizácia zriadená zákonom a tak ďalej."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"A aké máte, pardon, nech sa páči, dohovorte."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Ešte som možno k tej druhej, k druhej polohe, ktorá je orientovaná smerom dovnútra stavu, tak v rámci tej slávnostnej príležitosti a slávnostného podujatia, ktoré budeme mať v piatok, tam kľúčovou súčasťou je ocenenie advokátov, ktorí prispeli práve k rozvoju dobrého mena, dobrej povesti advokátskeho stavu a tam už tá tradícia je predsa len trochu bohatšia a hlbšia, pretože toto podujatie už sme organizovali aj minulý rok a práve minulý rok bolo prvých 10 kolegov advokátov ocenených za ich prínos."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"To je už pre takú naozaj odbornú už skôr obec. Ale ten deň otvorených dverí je vlastne takým tým otváracím priestorom a možnosťou, aj pre, poviem to tak, že obyčajných nás ľudí, ktorí nemáme s touto prácou nič spoločné. Aké máte skúsenosti, ako ľudia vnímajú advokátov, alebo túto profesiu, prácu. Či máte nejaké tie spätné väzby, názory."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Určite. Určite a ono niekedy sa verejnosť dopúšťa toho omylu, že stotožňuje advokáta s jeho klientom. A to je dosť zásadný (...) už len preto, že aj v zmysle zákona o advokácii má advokát, má veľmi obmedzené možnosti, ako odmietnuť klientovi poskytnutie právnej služby. Čiže to je jeden rozmer, ktorý treba zdôrazniť a tie hlavné nosné prvky vzťahu medzi advokátom a klientom sú jednak svedomitosť advokáta ako základný predpoklad dôvery klienta a jednak, a to je veľmi dôležité, aj z toho dôvodu, že prečo práve dnes, alebo prečo práve 27. apríla oslavujeme deň advokácie. Súvisí to s tým, že naozaj kľúčovou vlastnosťou toho stavu musí byť jeho nezávislosť. Striktná oddelenosť od štátnych orgánov, aby klient vedel, mal dôveru a vedel, že advokát tam nie je na nič iné, než na to, aby mu poskytol kvalifikovanú eticky, aj odborne kompetentnú právnickú službu a mohol sa spoľahnúť, že je advokát nezávislý od všetkého ostatného okrem zákona."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"Obracajú sa na vás aj ľudia, ktorí majú možno akési pochybnosti? Či už menšie alebo väčšie práve o tejto možno nezávislosti advokáta? Sú také prípady možno?"

Radoslav PROCHÁZKA:

"Jedna vec je obrátiť sa na advokáta so žiadosťou o právnu službu, to je upravené zákonom o advokácii, stavovskými predpismi a druhou vecou je pôsobenie Komory ako stavovskej organizácie a na Komoru sa občania občas obracajú, alebo relatívne často, podľa toho, ako, nemáme k dispozícii nejaký benchmarking, čiže neviem, či sporadicky, alebo často, na tom ale nezáleží, ale obracajú sa niekedy so sťažnosťami na potup advokátov a to je tiež jeden z pilierov súčasného zákona o advokácii, že práve komora nesie zodpovednosť za aj represiu, aj prevenciu disciplinárnych pochybení advokátov. Myslím si, že tú kompetenciu vykonáva veľmi dôsledne a dobre. A jadro tej kompetencie spočíva v tom, že sa aplikujú zákonné a aj stavovské predpisy na konanie advokáta a skúma sa, či naozaj boli dodržané aj tie kľúčové prvky, o ktorých som hovoril. To znamená, svedomitosť vo vzťahu ku klientovi ako predpoklad jeho dôvery a nezávislý výkon advokácie a tak ďalej."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"A tí to potom... Áno, ale tak stáva sa zrejme, alebo stali sa prípady, keď naozaj pochybil ten advokát. Nechcem sa v tom veľmi rýpať, ale..."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Samozrejme, že sa stalo."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"...niekedy môžu byť tie podnety oprávnené a niekedy naozaj možno nie je to len o akejsi neinformovanosti, alebo nevedomosti."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Oni často oprávnené sú a máme na to celú štruktúru orgánov, revíznu komisiu, ktorá pôsobí ako svojho druhu prokurátor v rámci tej komory. Disciplinárne senáty, ktoré to skúmajú a potom predsedníctvo ako odvolací orgán a tých vecí je relatívne dosť. Je dôležité aj nielen ten represívny rozmer, ale aj ten preventívny a to je jedna z vecí, na ktoré sa aj v ďalšom období chceme sústrediť, a chceme začať už od etickej výchovy advokátskych koncipientov. Aby už advokátski koncipienti boli bezprostredne konfrontovaní s tou potrebou poznať základné stavovské predpisy a základné stavovské povinnosti advokáta vo vzťahu ku klientovi a aby boli schopní ich dôsledne dodržiavať vo svojej dnes činnosti advokátskeho koncipienta, neskôr činnosti advokáta a slúžia tomu teda jednak semináre, ktoré organizujeme, aj s čoraz väčším dôrazom na etickú prípravu advokátskych koncipientov."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"V rámci univerzitných študijných osnov nie je toto zaradené? Alebo je to nedostatočne?"

Radoslav PROCHÁZKA:

"Nie je to povinný predmet a dokonca ani povinne voliteľný na niektorých fakultách. Ono sa to samozrejme líši z fakulty na fakultu. Na fakulte, kde ja pôsobím ako pedagóg pôsobila, pôsobí pani profesorka KRSKOVÁ, ktorá je vlastne jednou z garantiek tejto témy etiky pri výkone právnického povolania, ale aj v rámci advokácie, lebo má to svoje špecifiká. Tá stavovská etika má svoje špecifiká. Iná sa môže vzťahovať na sudcov, iná na advokátov a preto je dôležité, že samí advokáti, skúsení, kompetentní advokáti začínajú poskytovať prednášky advokátskym koncipientom naozaj orientované aj na tento rozmer a potom sčasti tomuto účelu slúži samozrejme aj konanie disciplinárnych orgánov a judikatúra, teda rozhodovacie činnosti disciplinárnych orgánov, ktorá dáva návod ostatným advokátom, ako v analogických veciach potupovať tak, aby ten postup bol súladný aj so stavovskou etikou, aj so zákonnými predpismi."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"Takže môžme povedať, že napredujeme, alebo teda, no, je tam istý posun, ale to znamená, že sme sa museli odniekiaľ odraziť a zrejme ten stav nebol až taký príliš priaznivý, keďže sa to posúva a snažíme sa to nejakým spôsobom, konkrétne aj Slovenská advokátska komora posúvať do roviny naozaj takej tej profesne‑etickej a..."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Ono to súvisí aj s tým, že ten počet advokátov a advokátskych koncipientov rastie veľmi významne a spôsobené je to aj tým, že právnické fakulty na Slovensku tiež, prepáčte ten ľudovejší slovník, rastú niekedy ako huby po daždi a produkujú obrovské množstvo absolventov, z ktorých veľká časť hľadá uplatnenie v tomto slobodnom povolaní a tým, že sa vám významne zväčší tá množina toho ľudského materiálu, tých ľudských zdrojov, tak sa samozrejme celkom prirodzene môžu aj častejšie vyskytnúť prípady, kedy je potrebné opäť, s úvodzovkami, "výchovne" zasiahnuť. Ale berieme to veľmi vážne, je to jedna z kľúčových agend do ďalšieho obdobia a myslím si, že sú predpoklady pre to, aby sme v tom boli úspešní."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"Je momentálne ‑ vy ste spomínali tie univerzity, ktoré ako sme spomínali, ako rastú ‑ chcem sa opýtať, či rastie aj popularita, čo sa týka medzi študentami o túto profesiu. Lebo aj v rámci otvorených dverí ste spomínali, že budete prednášať, alebo také semináre budú na jednotlivých univerzitách. Že či je tam odozva, tí stredoškoláci majú väčší záujem, láka ich to, možno oproti minulým rokom. Bez ohľadu na to, koľko máme univerzít, alebo, ale myslím naozaj takých tých študentov, ktorí to myslia vážne."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Neviem to úplne presne vyhodnotiť zo štatistického hľadiska, ale advokácia, áno, je veľmi populárnym, populárnou adresou pre absolventov. Samozrejme, závisí to aj od regiónu k regiónu a je väčší priestor pre uplatnenie sa napríklad v Bratislave, alebo veľkých krajských mestách ako na vidieku, kde naozaj tí advokáti často zápasia s nedostatkom pracovných ponúk a pracovných príležitostí, ale nie je to proste niečo, čím by sme sa dramaticky líšili od predchádzajúcich období a jeden z problémov, ktorý podľa môjho názoru pred nami stojí, ale nielen pred advokátmi, ale pred širším právnickým prostredím je to, že už ten trh nedokáže absorbovať také množstvo absolventov, aké právnické fakulty ponúkajú tomu trhu a na viacerých miesta a vo viacerých oblastiach už môžme pozorovať známky presýtenia toho trhu."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"Čo môže byť, áno, nie veľmi dobrým signálom. No v každom prípade ukončíme to radšej pozitívne. Zajtrajší deň nech sa vám vydarí. Tak ak vás zaujíma teda táto profesia, alebo máte rôzne otázky a chcete zistiť odpovede, tak zajtra deň otvorených dverí, Slovenská advokátska komora vás určite rada privíta. Všetko dobré, pekný deň."

Radoslav PROCHÁZKA:

"Ďakujem pekne, dovidenia."

Natália FÓNOD BABINCOVÁ:

"A my o chvíľu pokračujeme správami. Pekný deň."