POKÚTNICTVO -   ADVOKÁCIA

POKÚTNICTVO - ADVOKÁCIA

Zdroj: SAK, z dňa 6.8.2012

POKÚTNICTVO ‑ ADVOKÁCIA

(15.03.2012; Televízna stanica STV 2; Fokus; 16.30; 27 min.; LUČANSKÁ Andrea)

Andrea LUČANSKÁ, moderátorka:

"Neuspeli ste na súde a máte pocit, že za to môže váš právny zástupca? A vybrali ste si ho naozaj dobre? Dobrý deň, sledujete štvrtkový Fokus právo, v ktorom dnes budeme hovoriť o tom, kto nás môže zastupovať na súde a aké výhody plynú z toho, ak nás na súde zastupuje advokát. Konkrétne budeme hovoriť aj o týchto témach: Aké je poslanie advokácie. Kto je to pokútnik. Kto má nárok na bezplatnú právnu pomoc. Skôr, ako položím otázky svojim hosťom, opýtam sa vás. Na koho by ste sa obrátili, keby ste mali právny problém?"

Anketa:

"Od nejakého známeho právnika."

"Najprv sama asi získať informácie z internete a známeho nemám žiadneho, tak asi na nejakú právnu spoločnosť určite. Nie je to sranda."

"No pokiaľ sa dá, tak sám."

"Ne poznám také úrady, kde by sa dalo obrátiť."

Redaktor:

"Advokáta by ste si vládali zaplatiť?"

Anketa:

"Z dôchodku ťažko."

"By som obvolal svojich kamarátov z vysokej školy, ktorý z nich, niekto hádam ukončil právo."

"Možno, že by som sa na toho advokáta, ale ani nie. Ani nie. Možno by som napísala priamo prezidentovi."

A. LUČANSKÁ:

"Toľko vaše názory. Aj dnes vysielame naživo a to znamená, že už od tejto chvíli nám môžete telefonovať na telefónne číslo 055/72 333 02. Naša asistentka si vaše otázky zapíše a my na ne budeme odpovedať alebo nám môžete písať aj vy na dresu fokus.pravo@stv.sk. A v tejto chvíli už po svojej pravici vítam hostí. Konkrétne pani doktorku Ivetu RAJTÁKOVÚ advokátku. Pekný deň, vitajte."

JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ, advokátka:

"Pekný deň."

A. LUČANSKÁ:

"A pána doktora Petra KERECMANA, PhD. člena predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Vitajte."

JUDr. Peter KERECMAN, PhD., člen predstavenstva SAK:

"Dobrý deň."

A. LUČANSKÁ:

"Počuli sme názory ľudí. Poďme si povedať kto a za akých podmienok sa môže stať advokátom."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Predpokladom tým základným predpokladom na to, aby sa človek mohol stať advokátom je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a jeho ukončenie na právnickej fakulte v odbore právo. Toto je však naozaj len tým základným predpokladom, pretože advokátom sa z právnika človek stáva predovšetkým koncipientskou praxou. Pred absolvovaním advokátskej skúšky musí budúci advokát absolvovať koncipientsku prax, ktorá je v súčasnosti v trvaní troch rokov. Je to nesmierne dôležité, pretože pokiaľ vysoká škola naučí absolventov, čo je obsahom práva, počas koncipientskej praxe sa naučia, akým spôsobom to právo aplikovať, čo je nesmierne dôležité a na základe tejto praxe a po vykonaní advokátskej skúšky, ktorá nie je ľahká a pri splnení iných ďalších formálnych predpokladov sa človek stáva advokátom."

A. LUČANSKÁ:

"A je zapísaný do Slovenskej advokátskej komory."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Áno."

A. LUČANSKÁ:

"Pán doktor, aké je poslanie advokácie?"

P. KERECMAN:

"Poslaním advokácie je chrániť ústavné a ostatné práva fyzických a právnických osôb a to najmä poskytovaním právnej pomoci takýmto subjektom. Nie len zastupovaním v konaní pred súdom alebo pred inými štátnymi orgánmi, ale aj napríklad spisovaním listín, vypracovávaním právnych rozborov a ich obhajobou v trestnom konaní."

A. LUČANSKÁ:

"Ja som tu dnes už spomenula termín pokútnik. Kto to teda je pokútnik?"

I. RAJTÁKOVÁ:

"Pokútnik je človek, zvyčajne právnik, ale už som sa stretla aj s prípadmi, kedy ani o právnika nešlo, ktorý vlastne robí to, čo je predmetom výkonu advokácie bez toho, aby bol advokátom zapísaným v zozname Slovenskej advokátskej komory. Teda nie je advokátom."

A. LUČANSKÁ:

"My budeme hovoriť aj o konkrétnych prípadoch. Slovenská advokátska komora jednoznačne vyjadrila obavu, lebo počet takýchto pokútnikov narastá. Je to naozaj tak?"

P. KERECMAN:

"Je to naozaj tak. Počet pokútnikov narastá. Ide nie len o pokútne poskytovanie právnej pomoci pred súdom, ale aj pri spisovaní rôznych listín. Je to alarmujúce z toho dôvodu, že činnosť vykonávaná týmito pokútnikmi je často na ujmu klientov z mnohých dôvodov a nie vždy dokážu tí pokútnici poskytnúť právnu pomoc v úvodzovkách tomu svojmu klientovi tak, ako to dokáže advokát. Tých dôvodov je veľa. To vzdelávanie advokátov a tie prísne podmienky pre zápis do zoznamu advokátov vedených komorou sú vlastne zárukou, že vlastne ten kto sa stane advokátom, spĺňa nie len právne, spĺňa aj morálne kritéria a je schopný tú právnu pomoc poskytovať tak, ako ten občan očakáva od toho subjektu, za ktorým príde a žiada pomoc."

A. LUČANSKÁ:

"Skôr ako budeme pokračovať, poďme si vypočuť skutočný príbeh pokútnictva."

Mgr. Peter SERINA, advokát:

"Taký jeden povedal by som najdrzejší prípad, ktorý mi tak utkvel v pamäti je prípad, kedy prísediaca z jedného súdu okresného poskytovala konkrétne klientom teda právne služby, ktoré teda samozrejme neinformovala ich o tom, že nie je advokátka a v podstate sa to ten klient dozvedel úplne náhodou, keď na trestnom konaní, kde teda zastupovala jej prokuratúra oznámila, že nebude konať s jej zástupcom, keďže to nie je advokát. Následne sme museli relatívne prácne riešiť veci, ktoré boli rozrobené, ktoré teda zďaleka neboli urobené dobre a perličkou na tom je, tá pani si to dokonca uplatňovala na súde tie náhrady. Samozrejme súd, čo sa klientka bránila, jej to zamietol, ale už len tá drzosť to skúsiť je teda naozaj obdivuhodná."

A. LUČANSKÁ:

"Tak pán doktor KERECMAN pokyvuje hlavou. Aké sú vaše skúsenosti?"

P. KERECMAN:

"Skúsenosti sú podobné a tragédiou týchto prípadov je to, že tak ako aj pán kolega hovoril, že niekedy sa tomu klientovi už pomôcť nedá, aj pokiaľ príde následne za advokátom. Tie problémy spôsobené pokútnikmi súvisia najmä s ich nedostatkom odborných schopností v situácii, keď nedokáže správne spočítať lehotu, v ktorej musí uplatniť nárok na súde, pretože inak ten nárok zanikne. Tak jednoducho takémuto klientovi už niet pomoci a on darmo to chápe ako jednu veľkú krivdu, že sa spoliehal na pomoc toho pokútnika, jednoducho nedostal tak kvalitnú právnu pomoc, ako by mal. Problémom pokútnictva je aj to, že je pomerne ťažko postihovateľné, hoci teda je dosť masové v súčasnosti. Slovenská advokátska komora pokiaľ získa vedomosť o činnosti nejakého takéhoto pokútnika, sama proti nemu zasiahnuť nemôže, pretože jej právomoc sa vzťahuje len na advokátov, tzn. musí spolupracovať s inými štátnymi orgánmi, podávajú sa trestné oznámenia. Problém je známy ministerstvu spravodlivosti. Je známy Generálnej prokuratúre, policajným orgánom a len v súčinnosti všetkých týchto orgánov je to možné aktívne vyriešiť."

A. LUČANSKÁ:

"Skôr ako pôjdeme troška do histórie, lebo ten pokútnik má nejakú genézu, poďme si povedať, že aj dnes sa dá pokútnictvo potrestať, ale nie pod týmto názvom."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Iste. Existuje trestný čin nazvaný neoprávnené podnikania, ktorý vlastne postihuje alebo na základe ktorého by mohli byť postihovaní všetci, ktorí bez patričného oprávnenia, v tomto prípade je to teda zápis do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, vykonávajú podnikateľskú činnosť. Je však nesmierny problém, keďže podnikateľská činnosť musí byť vykonávané sústavne a teda s cieľom dosiahnuť zisk, je však nesmierny problém usvedčiť aj v prípade oznámenia takéhoto pokútnika, takúto osobu z trestného činu, keďže tým neodmysliteľným znakom skutkovej podstaty je sústavnosť a vykonávanie tejto činnosti za odmenu. Platí naozaj to, že pokiaľ občania, ktorí sú postihnutí takýmto konaním neohlásia takéto konanie, tak orgány činné v trestnom konaní nemajú ako dozvedieť sa o takejto činnosti."

A. LUČANSKÁ:

"Aké sú vaše skúsenosti s pokútnictvom?"

I. RAJTÁKOVÁ:

"Ja môžem len potvrdiť to, čo povedal pán doktor KERECMAN, že často krát prídu za nami klienti alebo teda ľudia, ktorí chcú právne rady v situácii, keď vlastne už im žiadnu právnu radu poskytnúť nemôžeme, keďže všetky lehoty uplynuli. Problém je aj v tom, že takýto pokútnik, ako som už spomínala, nemá dostatočné skúsenosti z rôznych odvetví práva, pretože každý právny problém, to nie je len záležitosť jedného ustanovenia právneho predpisu alebo jedného právneho predpisu, ale každý právny vzťah má určité súvislosti a často krát sa naozaj stáva, že títo ľudia vybavia tie svoje obete nejakou formálnou žalobou alebo nejakým formálnym právnym úkonom napríklad zmluvu, pričom nereflektuje tento úkon jednoducho tie skutočné právne záujmy toho klienta."

A. LUČANSKÁ:

"Čiže vlastne nezohľadnia celú tú skutočnosť, ktorá je a potom v podstate vznikajú problémy."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Áno, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou ani nie sú dostatočné disponovaní."

A. LUČANSKÁ:

"Poďme troška do histórie. Pokútnictvo tu bolo vždy. Dokonca bol kedysi aj paragraf."

P. KERECMAN:

"Pokútnictvo vzniklo zrejme vtedy, keď vznikla aj advokácia, pretože už v tom čase, tzn. niekedy v polovici 19. storočia sa vyskytovali osoby, ktoré si takýmto spôsobom zarábali na živobytie. Tá právna úprava bola podstatne prísnejšia v minulosti, ako je teraz. V podstate nevyžadovala v niektorých prípadoch ani to, aby to robil takýto pokútnik odplatne. Jednoducho stačilo, pokiaľ súd zistil, že takúto činnosť robí opakovane, boli ukladané pomerne prísne tresty nie len peňažné, dneska sa už môžme len pousmiať, že dokonca aj trest väzenia a tento stav pretrvával ešte v období prvej Československej republiky a potom, keď teda sa advokácia poštátnila a keď už po II. svetovej vojne nebolo vlastne dôvodom poskytovať takto právnu pomoc a nebol dôvod takýchto ľudí stíhať, tak aj tento problém pokútnictva vlastne zanikol a po obnovení slobody advokácie po roku 1990 sa vlastne v celej vypuklosti objavil znovu a teraz stojíme pred jeho riešením."

A. LUČANSKÁ:

"Ľudia nám často hovoria, že vaše služby sú príliš drahé. Tak na akú odmenu má advokát nárok?"

I. RAJTÁKOVÁ:

"Advokát má nárok podľa dohody s klientom na rôzne druhy odmeny, teda závisí to od dohody. Môže ísť o tarifnú odmenu, hodinovú odmenu, paušálnu odmenu alebo podielovú odmenu a v každom prípade ja som presvedčená o tom, že v súčasnosti aj ľudia, ktorí tvrdia alebo teda v skutočnosti si nemôžu dovoliť obrátiť sa na advokáta z akýchkoľvek dôvodov, majú dostatok iných možností, ako dostať kvalifikovanú právnu pomoc, napríklad prostredníctvom Centra právnej pomoci."

A. LUČANSKÁ:

"Som rade, že ste to spomenuli, lebo budeme o tom hovoriť. Ale ešte predtým by som sa rada opýtala, či sa naozaj k pokútnictvu uchyľujú len ľudia, ktorí sú v materiálnej núdzi? Aké sú vaše skúsenosti?"

P. KERECMAN:

"K pokútnictvu sa uchyľujú tí, ktorí sú nedostatočne informovaní. Tzn. pokiaľ ten človek nevie, že si môže overiť, či rokuje s advokátom alebo s pokútnikom, čo teda môže pomerne jednoducho zistiť napríklad na stránke Slovenskej advokátskej komory, kde je verejne prístupný zoznam advokátov, pokiaľ sa o to nezaujíma, ku komu vlastne ide, tak jednoducho postupuje tak, že nie je dostatočne opatrný a to nie je dané len tým, že nemá dostatok prostriedkov na to, aby toho advokáta zaplatil. To je často vecou nevedomosti a uvedomí si tú danú situáciu, ktorú sám sebe spôsobil spravidla už vtedy, keď už mu niet pomoci."

A. LUČANSKÁ:

"Vy ste už načrtli teda, že na advokáta má nárok každý. Aj ten, kto je v hmotnej núdzi."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Iste. Na tento účel sú zriadené centrá právnej pomoci, ktoré poskytujú právnu pomoc, aj prostredníctvom advokátov osobám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Ja si však myslím, že aj v rámci poskytovania právnych služieb advokátov sú možnosti, priamo na to myslí aj vyhláška o odmenách advokátov, kedy možno poskytovať právnu pomoc za takú odmenu, ktorá skutočne klientovi umožní domáhať sa svojich práv prostredníctvom kvalifikovaného zastúpenia. Ale ak môžem, ja by som ešte k tej prvej dokrútke, lebo aj tam bolo zrejmé, že teda ľudia sú schopní alebo teda bez toho, aby uvažovali o tom, či je to otázka ich možností alebo nie, hľadať akúsi právnu pomoc na internete a obávam sa, že to nebolo v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory."

A. LUČANSKÁ:

"Čiže naozaj treba byť opatrní. Vám nateraz veľmi pekne ďakujem a vám diváci pripomínam, že od tejto chvíle môžete na telefónnom čísle 0918 381 295 zastihnúť pani doktorku RAJTÁKOVÚ, ktorá bude odpovedať na vaše otázky týkajúce sa pokútnictva. My budeme pokračovať. Keďže tu už zaznelo Centrum právnej pomoci, tak si poďme vypočuť, koho každého môže toto centrum zastúpiť."

Mgr. Jana JESENSKÁ, centrum právnej pomoci, Košice:

"Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc fyzickým osobám a to za splnenia troch podmienok. Jednak, že sa nachádza v materiálnej núdzi, že sa nejedná o zrejme bezúspešný spor a v prípade ak hodnota sporu sa dá vyčísliť, tak táto musí presahovať výšku minimálnej mzdy. Od januára tohto roku došlo k podstatnej zmene nášho zákona. Jedine centrum je inštitúcia, kde môže požiadať o poskytnutie právnej pomoci v prípade, že na to nemáte dostatočné prostriedky. Zákon presne vymedzuje, v ktorých oblastiach je možné poskytnúť právnu pomoc. Ide o občiansko‑právne, rodinno‑právne, pracovno‑právne, obchodno‑právne veci. Tak isto sú to veci týkajúce sa konania v správnom súdnictve a tak isto konania pred Ústavným súdom. Centrum právnej pomoci nemá pôsobnosť v trestno‑právnej oblasti. Presný zoznam je dostupný na stránke ministerstva spravodlivosti a tak isto na stránke centra právnej pomoci."

A. LUČANSKÁ:

"Do nášho štúdia pribudla doktorka Dana BYSTRIANSKÁ, prezidentka Združenia sudcov Slovenska. Pekný deň, vitajte."

JUDr. Dana BYSTRIANSKÁ, prezidentka ZSS:

"Ďakujem."

A. LUČANSKÁ:

"Pani doktorka už bola načrtnutá novela v našej predchádzajúcej reportáži, tak si poďme povedať, k akej zmene došlo od 1.1.2012?"

D. BYSTRIANSKÁ:

"Tak došlo k takej zmene predovšetkým, že na základe určitých zákonom ustanovených predpokladov sa poskytuje právna pomoc zo strany štátu osobám, ktoré ju potrebujú a ktoré sú odkázaní na túto právnu pomoc a pritom spĺňajú zákonné kritériá, ako je v podstate materiálna núdza a nejde o zrejme bezúspešné uplatňovanie práva. Teda o týchto otázkach už nerozhodujú súdy, ale rozhodujú tieto centrá právnej pomoci, na ktoré súdy odkazujú. Otázkou však je, pretože podľa dikcie zákona, ak o to účastník požiada a ide o osobu, ktorá by mala aj nárok na oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok, či táto osoba toto centrum navštívi a kedy. Či teda nedôjde k nejakým prieťahom zbytočným v súdnych konaniach, pretože nie je uložené priamo súdom kontaktovať centrá právnej pomoci. Ale čo je významné a to sú dva aspekty. A to, že súdy nebudú priamo finančne zaťažované financovaní právnej pomoci. Treba povedať, že advokáti majú a mali vždy nárok na odmeny za zastupovanie takýchto občanov, keď i štát resp. súd ustanovil právneho zástupcu. A druhá vec je, že snáď troška touto osvetou sa dostane do uší občanov táto možnosť a súdy budú môcť disponovať alebo rozhodovať o náležitých, kvalifikovaných návrhoch a že tá právna pomoc skutočne bude efektívna, čo urýchli súdne konania. To my od toho očakávame."

A. LUČANSKÁ:

"Čiže určite aj troška súdy odbremení,"

D. BYSTRIANSKÁ:

"Snáď áno a hlavne finančne nezaťaží. To je pre nás veľmi významné, pretože v súčasnosti sa veľa hovorí o efektívnosti súdnych konaní a o rýchlosti súdnych konaní a treba povedať, že súdna moc nie je tak zabezpečená, ako by mala byť, aby vedela vybaviť plynule všetky tie návrhy, ktoré na súdy prichádzajú a už sme zaťažovaní dostatočne na súdoch finančnými zadosťučineniami, ktoré priznáva Ústavný súd a stále tvrdíme a klopeme na dvere ministerstva spravodlivosti, že ak by sme mali tieto finančné prostriedky, tak by sme určite vedeli zabezpečiť plynulosť vyššiu a zrýchliť súdne konanie."

A. LUČANSKÁ:

"Poďme si povedať, čo táto novela znamená pre advokátov? Lebo aj u vás došlo k určitej zmene."

P. KERECMAN:

"Zmena pre advokátov spočíva hlavne v tom, že zatiaľ čo v minulosti poskytovali právnu pomoc len tí advokáti, ktorí sa dobrovoľne prihlásili k poskytovaniu právnej pomoci v rámci centra, momentálne platí stav, že poskytujú právnu pomoc všetci advokáti, čo je v zásade v súlade s tradíciami advokácie, pretože k tradícii advokácie charita stále patrila, tzn. vrátane poskytovania právnej pomoci za zníženú odmenu. Zároveň bol vypracovaný systém, v ktorom advokáti špecifikovali predmety alebo oblasti, v ktorej tú právnu službu centru budú poskytovať, čo zase umožňuje aj centru vyberať tých advokátov, ktorí sa venujú konkrétnemu problému, aby ten klient, resp. účastník, ktorý sa obráti na centrum, dostal adekvátnu právnu pomoc."

A. LUČANSKÁ:

"Keď to už takto rozoberáme, tak si poďme povedať, že občiansky súdny poriadok presne ustanovuje, kto nás môže na súde zastupovať. Tak čo hovorí zákon?"

D. BYSTRIANSKÁ:

"Tak predpokladám, že zámerom tejto relácie je práve odstrániť to pokútnictvo, tu nekvalifikovanú právnu pomoc, ktorú poskytujú iní, ako oprávnení a znalí práva, teda advokáti. Tak každý fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony môže zastupovať iného občana na základe poverenia samozrejme. Avšak toto by sa nemalo vyskytovať často a občiansky súdny poriadok umožňuje súdu, aby vylúčil zo zastupovania osoby, ktoré nie sú schopné takéhoto zastupovania alebo takéto zastupovanie vykonávajú opakovane pre príčiny, ktoré tu už kolegovia rozobrali predo mnou."

A. LUČANSKÁ:

"Vrhnem sa na divácku otázku. Skúsim sa ňou prelúskať. Dobrý deň, v mojom spore o neplatnosť výpovede z organizačných dôvodov môj advokát v mojej neprítomnosti na pojednávaní a bez konzultácie so mnou pred súdom vyhlásil, že netrvám na ďalšom zamestnávaní. Tento jeho výrok spôsobil, že súd rozhodol v môj neprospech s odôvodnením, že aj keď výpoveď je neplatná tým, že netrvám na zamestnaní, berie sa táto výpoveď ako výpoveď dohodou a nepriznal mi náhradu mzdy. Aj keď som sa na ďalšom pojednávaní osobne zúčastnila a vyjadrila sa, že trvám na zamestnávaní, súd to odmietol akceptovať a vyniesol rozsudok v môj neprospech s tým, že advokát má plnú moc a čo povie on, akoby som povedala ja. Týmto svojim výrokom mi advokát spôsobil značnú finančnú ujmu. Čo môžem teraz robiť? Na koho sa mám obrátiť? Či je potrebné podať klasickú žalobu proti advokátovi alebo písať podnet na advokátsku komoru za porušenie povinnosti advokáta zastupovať záujem klienta. Pán doktor veľmi obsažná otázka."

P. KERECMAN:

"Veľmi obsažná, veľmi presná otázka. V podstate problém sa dá alebo problém má dve roviny. Porušenie povinností advokáta vo vzťahu k jeho klientovi môže byť predmetom disciplinárneho konania vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Tzn. má zmysel v takom prípade, aj keď teda nerád počujem, že kolega takto postupoval, má zmysel, aby sa táto diváčka obrátila na Slovenskú advokátsku komoru a aby teda podala sťažnosť na postup advokáta, pretože je základnou povinnosťou advokáta pri poskytovaní právnej služby riadiť sa pokynmi klienta a konať jednak odborne správne a jedna na prospech tohto klienta. Druhou rovinou je to, že z tej otázky je úplne zjavné, že aj pokiaľ by bola úspešná v tomto konaní diváčka, tak by jej bola zrejme priznaná nejaká náhrada mzdy a zrejme to je tá škoda, na ktorú ona myslí. Advokáti sú povinne zo zákona poistení. Tzn. pokiaľ by sa rozhodla žalovať o náhradu škody advokáta za predpokladu, že by boli splnené podmienky pre takýto postup, tak samozrejme môže, ale navyše má istotu u advokáta na rozdiel od pokútnika, že advokát je poistený a nemôže sa jej stať, že v prípade úspechu v takom spore, by nevymohla to, čo by jej súd priznal. Každý advokát musí byť poistený, pokiaľ vykonáva advokáciu samostatne na poistnú sumu 100‑tisíc eur, pokiaľ v eseročke, tak každý konateľ na 1,5 milióna eur, čiže v tomto prípade, ak by bola úspešná v konaní o náhradu škody proti advokátovi, nemôže sa stať, že by nakoniec túto škodu si nevymohla. Vo vzťahu k pokútnikovi sa jej to stať môže, pretože pokiaľ ten pokútnik majetok nemá, tak nakoniec darmo sa súdila o náhradu škody, pretože tu svoju škodu neuspokojí."

A. LUČANSKÁ:

"Toto nebol prípad pokútnictva, ale ja sa vrátim k nemu. Stretli ste sa s takýmto prípadom vo vašej praxi?"

D. BYSTRIANSKÁ:

"Samozrejme stretávame sa s takýmito prípadmi, ako som už spomenula. Máme na to možnosti, ako to preveriť, ale len v rámci daného súdu. Celoslovenská možnosť takéhoto preverenia tejto skutočnosti nie je k dispozícii."

A. LUČANSKÁ:

"A možno by sa žiadala."

D. BYSTRIANSKÁ:

"A možno by sa veľmi žiadala, takže ak takúto okolnosť sudca zistí, tak potom uznesením rozhodne, že nepripúšťa takéto zastupovanie. Pripomína, ide o opakované zastupovanie alebo ide o nekvalifikované zastupovanie, ktoré potom súd takto vyhodnotí s takýmto záverom možno v prospech toho účastníka ešte zavčasu."

A. LUČANSKÁ:

"Sú ešte iné možnosti, kedy môže súd zastúpenie nepripustiť?"

D. BYSTRIANSKÁ:

"Nemôže nepripustiť v iných prípadoch napríklad nie, ak je účastník zastúpený advokátom. To určite nie. Dokonca táto novela priniesla také nóvum, že pokiaľ teda centrum právnej pomoci ustanoví advokáta a teda občan sa uchádza o takéto zastupovanie aj v prípade, že stratí odôvodnenie, jeho oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, čo je nie malá suma niekedy v súdnom konaní a je to príjem štátu, nemá súd už možnosti zvrátiť tento stav a akosi toho advokáta zrušiť, odvolať alebo signalizovať. Nejako zasiahnuť. Takže tie náklady štátu tu zrejme stále budú, ale nedá sa nič robiť, je to európsky trend, minimálna ochrana čo sa týka konania pred súdom. Takže spravodlivosť nemožno odňať nikomu, len preto, že je chudobný."

A. LUČANSKÁ:

"Aké sú výhody, ak nás na súde zastupuje advokát? Vy ste už načrtli poistenie, náhradu škody."

P. KERECMAN:

"No v prvom rade tá kvalifikovanosť toho prístupu, pretože tak ako na začiatku kolegyňa doktorka RAJTÁKOVÁ hovorila, tá advokátska skúška nie je ľahká. Vykonáva ju komora, vykonáva ju po určitom vzdelávaní, ktoré tak isto komora organizuje advokátskych koncipientov. Čiže to je záruka tej minimálnej odbornosti u advokáta. Treba si uvedomiť aj to, že aj pokiaľ ide človek za pokútnikom, tak žiaden pokútnik mu nebude poskytovať tie služby zadarmo, tzn. niečo mu za to bude musieť zaplatiť. V prípade, ak je zastúpený účastník konania advokátom, tak ak je úspešný, tak súd zároveň zaviaže druhú stranu na náhradu týchto trov, čiže v konečnom dôsledku tomu klientovi advokáta v prípade úspechu v spore, ten spor neodňal žiaden majetok a všetky výdavky by sa mu mali vrátiť. Kdežto v prípade pokútnika sa náhrada trov konania priznať nedá a jednoducho tie peniaze, ktoré človek pokútnikovi zaplatí, už nemá nádej vidieť späť ani v prípade, keď v tom spore náhodou uspeje nakoniec."

A. LUČANSKÁ:

"Čiže tam treba byť veľmi opatrný. Pani doktorka čo v prípade, že advokát spôsobí škodu? Je možné sa tejto náhrady domáhať aj na súde? Už sme to spomenuli."

D. BYSTRIANSKÁ:

"Ja by som si ešte dovolila pána doktora KERECMANA doplniť práve, aj keď nie je účastník v spore úspešný podľa tejto novely, ktorú tu teraz rozoberáme vo svojej podstate, môže centrum právnej pomoci advokáta zaplatiť. Dokonca keď advokát nevymôže takéto trovy, tak centrum môže takéto trovy nahradiť. Centrum rozumej štát. A k vašej otázke. Na súdoch sa stretávame s takýmito prípadmi pokútnictva, ale nie v takom rozmere. Zrejme advokátska komora má väčšie skúsenosti v tomto smere. Ja môžem za sudcov povedať len toľko, že kvalifikovaný návrh, dobre zastupovanie, kvalifikované zastupovanie pred súdom je veľmi významným spôsobom, ako urýchliť súdne konanie a v konečnom dôsledku je jedným aj z kritérií, ktoré Ústavný súd Slovenskej republiky posudzuje pri hodnotení plynulosti súdneho konania."

A. LUČANSKÁ:

"Taká možno posledná otázka na vás pán doktor. Aké sú povinnosti advokáta voči klientovi?"

P. KERECMAN:

"Urobiť pre toho klienta všetko, čo je na jeho prospech. Postupovať s odbornou starostlivosťou. Chrániť a presadzovať jeho záujmy. Advokát je povinný hospodárne postupovať pri poskytovaní právnej pomoci. Vyúčtovať odmenu, ktorú príjme. Advokát je tu jednoducho na to, aby toho klienta svojho chránil, ukladá mu to priamo zákon. A pokiaľ tak nepostupuje, tak je vecou Slovenskej advokátskej komory, aby v takom prípade zjednala nápravu. Takže aj preto na tú otázku položenú v úvode, teda kto má zastupovať účastníka v konaní pred súdom, kto má poskytovať právnu pomoc je odpoveď teda taká, že v prvom rade by to mal byť advokát a je to v prvom rade v záujme klienta."

A. LUČANSKÁ:

"A myslím si, že aj v záujme súdov podľa toho, čo sme počuli. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia."

D. BYSTRIANSKÁ:

"Ďakujeme."

A. LUČANSKÁ:

"Ja sa presúvam späť k pani doktorke RAJTÁKOVEJ. Pani doktorka, zaujímali sa naši diváci o túto tému alebo ani veľmi nie?"

I. RAJTÁKOVÁ:

"Áno, je to veľmi živá téma, tak ako bolo povedané aj v diskusii, pre ľudí sú predovšetkým ťaživé dôsledky takéhoto konania a mnoho otázok sa týkalo presne toho, čo teraz robiť, keď to zle dopadlo, keď nedodržal lehotu alebo akým spôsobom vymôcť škodu. No v niektorých situáciách sa pomôcť dať alebo odporúčať, v niektorých situáciách je tá situácia poškodeného taká beznádejná, že hádam to bude len poučenie."

A. LUČANSKÁ:

"Ale majú ľudia skúsenosti s pokútnikmi, už sa popálili jednoznačne."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Nepochybne, viete, sú to tí známi absolventi právnických fakúlt na internete nájdení a podobne."

A. LUČANSKÁ:

"Môže advokát odmietnuť zastupovanie tej ktorej osoby a za akých podmienok?"

I. RAJTÁKOVÁ:

"Zákon o advokácii umožňuje advokátovi odmietnuť zastupovanie klienta. Môžu tam byť rôzne dôvody, naozaj môže ísť o vec celkom zjavne beznádejnú alebo jednoducho iné dôvody. Pre poskytovanie právnej pomoci je nevyhnutná dôvera medzi klientom a advokátom a pokiaľ už na samom začiatku tohto vzťahu by takáto dôvera nemala byť, tak potom by to nebolo rozhodne na prospech toho klienta, pokiaľ by ho mal takýto advokát zastupovať."

A. LUČANSKÁ:

"Tam je lepšie, keď to zastupovanie odmietne."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Určite, koniec koncov na Slovensku je skutočne viac než 5‑tisíc advokátov, takže nikto nie je odkázaný na jedného jediného."

A. LUČANSKÁ:

"Je si z čoho vyberať. Pani doktorka ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky užitočné informácie. Dovidenia."

I. RAJTÁKOVÁ:

"Majte sa pekne dovidenia."