Skúšky po novom !

Skúšky po novom !

Zdroj: SAK, z dňa 10.6.2022

Krátko po konferencii advokátov 2021 prijalo predsedníctvo komory zásadné rozhodnutia vo vzťahu k potrebe inovovať proces advokátskej skúšky tak, aby bolo umožnené uchádzačovi jej úspešné vykonanie do troch mesiacov od prihlásenia sa na test.

Predseda skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory v zmysle poverenia prijal rozhodnutie o personálnej obmene členov skúšobnej komisie a o pravidlách kreovania skúšobných senátov, oslovil predsedov Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR a Generálnu prokuratúru SR, čoho výsledkom bolo schválenie nových členov Skúšobnej komisie, ktorí vykonávajú od februára 2022 svoju funkciu v 17 skúšobných senátoch:

I.          Skúšobný senát JUDr. Štefana Detvaia (predseda), JUDr. Zdena Benčíková, JUDr. Karol Šiška, JUDr. Katarína Pramuková, JUDr. František Mozner

II.          Skúšobný senát JUDr. Ľubomíra Hrežďoviča (predseda), JUDr. Alexander Filo, JUDr. Juraj Veverka, JUDr. Elena Černá, JUDr. Soňa Mesiarkinová

III.          Skúšobný senát JUDr. Magdalény Hromcovej (predsedníčka), JUDr. Anton Staněk, Mgr. Michal Bužek, JUDr. Patrik Príbelský, PhD. (alternuje JUDr. Martin Bargel), JUDr. Marián Hoffman, PhD.

IV.          Skúšobný senát Mgr. Richarda Karkóa (predseda), JUDr. Marek Valachovič, PhD., JUDr. Miroslav Abelovský, JUDr. Alena Priecelová, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

V.          Skúšobný senát JUDr. Petra Erdősa (predseda), JUDr. Boris Bohunský, JUDr. Anna Niku, JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Anita Filová

VI.          Skúšobný senát JUDr. Mariána Haršányho (predseda), JUDr. Jozef Beňo, PhD., JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M, JUDr. Zuzana Mališová, JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

VII.          Skúšobný senát JUDr. Jána Havláta (predseda), JUDr. Ondrej Mularčík, doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LLM., JUDr. Marián Fečík, JUDr. Mária Trubanová, PhD.

VIII.          Skúšobný senát JUDr. Andrei Havelkovej (predsedníčka), JUDr. Peter Kubina, JUDr. Ján Gereg, JUDr. Elena Siebenstichová, JUDr. Monika Valašíková, PhD.

IX.          Skúšobný senát JUDr. Zuzany Čížovej (predsedníčka), Mgr. Alexandra  Čižmáriková, JUDr. Ivan Kochanský, JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., JUDr. Jana Hatalová, PhD.

X.          Skúšobný senát Mgr. Viktórie Hellenbart (predsedníčka), Mgr. Slavomír Trnkócy, JUDr. Peter Arendacký, JUDr. Jana Baricová, JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

XI.          Skúšobný senát doc. JUDr. Ondreja Laciaka, PhD. (predseda), JUDr. Pavol Erben, doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D., JUDr. Jana Hullová, JUDr. Pavol Naď

XII.          Skúšobný senát JUDr. Martina Puchallu, PhD. (predseda), doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., JUDr. Blanka Gondová, JUDr. Elena Černá, JUDr. Libor Duľa

XIII.          Skúšobný senát JUDr. Ambróza Motyku (predseda), JUDr. Milan Gocník, Mgr. Martin Krakovský, JUDr. Petra Príbelská, PhD., JUDr. Jozef Kolcun, PhD.

XIV.          Skúšobný senát JUDr. Ľudovíta Mičinského, MCIArb. (predseda), JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., JUDr. Alexander Bröstl, JUDr. Peter Šamko, JUDr. Ladislav Juszkó, LL.M.

XV.          Skúšobný senát JUDr. Martina Čižmárika (predseda), Mgr. Róbert Hmira, JUDr. Milan Cíbik, JUDr. Dana Kirstová, JUDr. Michal Dzurdzik

XVI.          Skúšobný senát JUDr. Štefana Kseňáka, PhD (predseda), prof. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Peter Vačok, JUDr. Marek Tomašovič, PhD., JUDr. Elena Berthotyová, PhD.

XVII.          Skúšobný senát JUDr. Magdy Jaňovkovej (predsedníčka), JUDr. František Vavráč, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Ivan Rumana, doc. JUDr. Lucia Žitňanská

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory schválilo na svojom aprílovom zasadnutí nový Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory na advokátsku skúšku, skúšku spôsobilosti a skúšku schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky.

 Skúšobný poriadok nadobudne účinnosť 1. augusta 2022 a bude sa týkať aj tých uchádzačov, ktorí do 1. augusta 2022 nestihnú absolvovať skúšku v plnom rozsahu za starých podmienok.    

 Súčasťou prijatia novej podoby skúšobného poriadku bola aj aktualizácia otázok na písomný test advokátskej skúšky, ktoré sú aktuálne zverejnené na webovej stránke komory v časti Dokumenty → Skúšky → Otázky na test → Otázky na test platné od 1. augusta 2022.

 Advokátska skúška po novom

  Hlavným cieľom zámeru prijatia nového skúšobného poriadku Slovenskej advokátskej komory bolo vytvoriť uchádzačom predvídateľnosť termínov v prípade úspešného splnenia jednotlivých častí. Rovnako rozdelenie zaťaženia pri príprave na písomnú a ústnu časť, čo v zmysle skúšobného poriadku z roku 2013 možné nebolo. Zmena so sebou prináša hneď viacero výhod. V prípade, že uchádzač neprospeje pri písomnej časti z jedného z predmetov, opakuje len predmet, z ktorého neprospel. V prípade, že uchádzač neprospeje na ústnej časti advokátskej skúšky, opakuje iba ústnu časť. Podmienkou pre oba prípady je validný test. Validita, teda platnosť testu, bola nezmenená. Ďalšou výhodou je zníženie finančného aj časového zaťaženia. Uchádzač opakuje len tú časť, v ktorej neprospel a uhrádza zaň poplatok. Školiteľ, ktorý je povinný zúčastniť sa na ústnej časti advokátskej skúšky, vie predvídať termín, v ktorom jeho koncipient (alebo bývalý koncipient) v prípade, že bude úspešný na písomnej časti, bude zaradený na ústnu časť. Aj bez predvídania bude školiteľovi termín známy minimálne dva týždne vopred, tentoraz bez podmienky úspešnosti pri písomnej časti deň vopred. V neposlednom rade nový model šetrí čas skúšajúcich, ktorí budú efektívne vyťažení vopred známym počtom uchádzačov zaradených na ústnu časť a ich prítomnosť na písomnej časti ako dozor sa nevyžaduje.

Advokátska skúška po novom v praxi

Advokátska skúška sa skladá po novom z troch samostatných častí :

1/ písomného testu,

2/ písomných úloh a 

3/ ústnej časti advokátskej skúšky.  

Na písomný test advokátskej skúšky sa uchádzač rovnako ako dosiaľ prihlasuje doručením prihlášky; hodnotenia školiteľa; výkazu praxe a dokladu o úhrade skúšobného poplatku vo výške 100 eur. Za predpokladu splnenia všetkých podmienok bude uchádzač vyrozumený komorou a dostane možnosť zvoliť si termín, kedy chce test absolvovať.

Písomný test obsahuje 100 otázok z desiatich právnych oblastí. Každá otázka obsahuje tri možnosti odpovede, z ktorých je jedna správna. Čas na vykonanie testu je 90 minút.

Po novom postačí, aby uchádzač na hodnotenie ,,prospel“  odpovedal správne na 80 otázok. V prípade, že odpovie správne na menej ako 80 otázok, môže požiadať kanceláriu komory o opätovný termín písomného testu. Každá účasť na písomnom teste je spoplatnená skúšobným poplatkom vo výške 100 eur.

Dňom úspešného absolvovania písomného testu rovnako začína plynúť 6-mesačná validita písomného testu, t.j. obdobie, v rámci ktorého je uchádzač povinný úspešne absolvovať všetky tri časti, alebo byť aspoň zaradený na písomnú časť advokátskej skúšky, v opačnom prípade bude musieť advokátsku skúšku absolvovať znova v celom rozsahu.

Po úspešnom absolvovaní písomného testu bude uchádzač automaticky zaradený kanceláriou komory na písomné úlohy advokátskej skúšky, t.j. s účinnosťou od 1.8.2022 bude termín písomných úloh, ale aj termín ústnej časti advokátskej skúšky prideľovať kancelária komory. 

Rovnako ako dosiaľ písomné úlohy vypracováva uchádzač z občianskeho, obchodného a trestného práva počas jedného dňa. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú dve hodiny. Písomné úlohy budú po novom hodnotiť dvaja ,,skúšobní komisári“ a ich výsledok komora oznámi uchádzačovi do 14 dní od ich absolvovania. Konzultácie so skúšobnými komisármi budú prebiehať, v prípade záujmu uchádzačov, dištančne.

Ak uchádzač neprospeje z niektorej z písomných úloh, môže požiadať kanceláriu komory o opravný termín. Po novom bude teda možné opakovať písomné úlohy ako celok (ak bol uchádzač hodnotený ,,neprospel“ zo všetkých troch skúšobných predmetov) alebo opakovať iba tú písomnú úlohu z ktorej uchádzač neprospel. Skúšobný poplatok za opravný termín písomných úloh je 150 eur.

Na písomnú časť, alebo opravný termín písomnej časti advokátskej skúšky pozve kancelária komory uchádzača za predpokladu, že od úspešného absolvovania písomného testu neuplynulo viac ako 6- mesiacov.

Na ústnu časť advokátskej skúšky pozve kancelária komory uchádzača, ktorý úspešne absolvoval písomné úlohy.

Rozpis plánovaných termínov jednotlivých častí advokátskej skúšky do júna 2023

Príklad advokátskej skúšky po novom v praxi

Príklad. č. 1

Dňa 1. augusta 2022 bude kancelárii komory doručená prihláška koncipienta na advokátske skúšky. Všetky stanovené podmienky boli splnené, koncipient má splnenú prax. Kancelária komory oznámi koncipientovi, že eviduje jeho prihlášku a ponechá mu na výber termín testovej časti. Koncipient si zvolí termín testu 6. októbra 2022, ktorý aj úspešne absolvuje. Od tohto dátumu počítame validitu testu 6 mesiacov, teda validita testu uplynie 6. apríla 2023. Kancelária komory zaradí uchádzača na písomné úlohy 7. novembra 2022. Uchádzač všetky absolvuje s hodnotením prospel, pričom výsledok sa dozvie najneskôr 21. novembra 2022. Termín ústnej časti bude koncipientovi stanovený na 12. december 2022. V prípade úspešného absolvovania skúšky v danom termíne môže koncipient podať žiadosť o zápis do zoznamu advokátov prostredníctvom elektronickej žiadosti dostupnej na www.sak.sk po prihlásení sa osobným menom a heslom. Kancelária komory pozve absolventa skúšky na zloženie sľubu.

Príklad č. 2

Dňa 1. augusta 2022 bude kancelárii komory doručená prihláška koncipienta na advokátske skúšky. Všetky stanovené podmienky boli splnené, koncipient má splnenú prax. Kancelária komory oznámi koncipientovi, že eviduje jeho prihlášku a ponechá mu na výber termín testovej časti. Koncipient si zvolí termín testu 6. októbra 2022, ktorý aj úspešne absolvuje. Validita testu uplynie 6. apríla 2023. Kancelária komory zaradí uchádzača na písomné úlohy 7. novembra 2022. Uchádzač sa z termínu ospravedlní. Poplatok v takom prípade neprepadne, ale uchádzač v prípade záujmu o nový termín písomnej časti musí kontaktovať kanceláriu komory s vyjadrením záujmu o zaradenie. Urobí tak 1. februára 2023. Kancelária komory uchádzača zaradí na najbližší dostupný termín 6 marca 2023. Koncipient absolvuje s hodnotením prospel písomné úlohy z obchodného a občianskeho práva, avšak z trestného práva bude hodnotený neprospel, pričom tento výsledok sa dozvedel 20. marca 2023. Dňa 5. apríla požiada kanceláriu komory o opravný termín písomných úloh z trestného práva. Bude zaradený na písomnú časť 2. mája 2023 (termín písomnej časti bude realizovaný mimo validity testu). Koncipient absolvuje písomnú úlohu iba z predmetu trestné právo s hodnotením prospel. Kancelária komory zaradí uchádzača na ústnu časť plánovanú na deň 12. mája 2023. Uchádzač sa z termínu ospravedlní. V takom prípade musí absolvovať opätovne test, pretože termín ústnej časti je mimo validity testu. Podobne by to bolo aj v prípade, kedy by uchádzať ústnu časť absolvoval, ale neprospel.

Príklad č. 3

Dňa 1. augusta 2022 bude kancelárii komory doručená prihláška koncipienta na advokátske skúšky. V prihláške však absentuje hodnotenie školiteľa, ktoré je povinnou náležitosťou. Kancelária komory vyzve koncipienta na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Prihláška sa považuje za kompletne doručenú až dňom doručenia poslednej chýbajúcej písomnosti. (Platí aj pre výkaz praxe, ktorý je potrebné kancelárii komory doručiť v elektronickej podobe prostredníctvom súkromnej sekcie stránky www.sak.sk)