Stanovisko SAK k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu COVID -19

Stanovisko SAK k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu COVID -19

Zdroj: SAK, z dňa 6.4.2020

V médiách sa objavilo viacero zmätočných informácií ohľadom realizácie styku s maloletými v rámci tejto mimoriadnej situácie. Téma vyvolala veľkú diskusiu aj v rámci advokátskeho stavu, preto pracovná komisia SAK pre rodinné právo spracovala stanovisko, ktoré bolo v mene SAK predložené aj ústrednému krízovému štábu.


Stanovisko pracovnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre rodinné právo k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu vírusu COVID -19

Právo na výchovu detí oboma rodičmi je jedným zo základných práv detí, garantované zákonom o rodine, ako aj medzinárodnými dohovormi. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov.

Aktuálna mimoriadna situácia na Slovensku a s ňou súvisiace vydané opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia nákazy COVID -19 vyvolali aj v širokej verejnosti otázky k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi.

Slovenská advokátska komora nemá k dnešnému dňu vedomosť o tom, že by bolo na to oprávneným orgánom vydané opatrenie, ktoré by vo všeobecnosti zakazovalo realizáciu striedavej osobnej starostlivosti, či styk rodičov s deťmi. Z uvedeného dôvodu je akýkoľvek svojvoľný výklad, že mimoriadna situácia na Slovensku je (bez ďalšieho) dôvodom na nerešpektovanie súdnych rozhodnutí, nesprávny.

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdov o úprave starostlivosti a styku sú záväzné pre oboch rodičov a ukladajú obom práva a povinnosti, ktoré sú povinní dodržiavať. Rešpektovanie súdnych rozhodnutí nie je voľbou, a preto kým nedôjde v súlade so zákonom a v jeho medziach k takému opatreniu, ktoré by vo všeobecnosti malo dopad na výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti, sú ich rodičia povinní naďalej dodržiavať, samozrejme, ak neexistujú iné odôvodnené skutočnosti, pre ktoré sa styk či starostlivosť nemôže realizovať.

V súlade s platnou právnou úpravou na Slovensku ak jeden z rodičov nerešpektuje vykonateľné súdne rozhodnutie upravujúce starostlivosť alebo styk, môže druhý rodič podať návrh na výkon rozhodnutia a domáhať sa styku/starostlivosti. Práve v tomto konaní by súd zisťoval, či existujú ospravedlniteľné dôvody na nedodržiavanie súdneho rozhodnutia. Ak by takéto dôvody zistil, výkon rozhodnutia by neuskutočnil.

Na základe aktuálnych platných opatrení je prípustným dôvodom na upustenie od výkonu striedavej osobnej starostlivosti a styku rodiča s dieťaťom nariadená povinná izolácia rodiča či maloletého dieťaťa, keďže opatrenia týkajúce sa povinnej karantény vylučujú možnosť výkonu súdneho rozhodnutia upravujúceho styk rodiča s dieťaťom. Aktuálne opatrenia, ktoré majú dopad na realizáciu styku rodiča s dieťaťom, sú teda časovo obmedzené (14 dní) a individuálne s ohľadom na okolnosti tej-ktorej rodiny. V prípade upustenia od individuálneho posudzovania prípadov by mohlo dôjsť k bezdôvodnému bráneniu v styku rodiča a dieťaťa a všeobecný zákaz realizácie styku rodičov s deťmi by mohol viesť k ich dlhodobému odlúčeniu. Ani skutočnosť, že jeden z rodičov aktuálne čerpá OČR z dôvodu zavretých škôl a škôlok, nie je dôvod na nerešpektovanie súdneho rozhodnutia. Rodičia sa môžu striedať aj pri čerpaní OČR.

Rovnako dávame do pozornosti, že rodičia majú možnosť dohodnúť sa na odlišnom styku či rozsahu striedavej osobnej starostlivosti. Takáto rodičovská dohoda je medzi rodičmi platná aj bez jej schválenia súdom, len sa nemôžu domáhať plnenia povinností z nej aj súdnou cestou.