Young Lawyers Contest 2020/2021

Young Lawyers Contest 2020/2021

Zdroj: SAK, z dňa 6.5.2020

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE) a Varšavskou advokátskou komorou pozýva advokátskych koncipientov zapojiť sa do medzinárodnej súťaže

Young Lawyers Contest 2020/2021

Cieľom projektu je spojiť advokátskych koncipientov z rôznych krajín EÚ a umožniť tak výmenu nových skúseností, diskusiu o spoločných európskych témach a hodnotách, rozvíjať kritické myslenie, negociačné a komunikačné zručnosti.

Priebeh súťaže: Účastníci budú zaradení do 12 trojčlenných tímov a ich úlohou bude dištančne vypracovať písomné zadanie o právnej otázke s európskym kontextom. Súťažiaci neutvoria národné tímy, ale budú spolupracovať s koncipientmi z iných štátov a právnych kultúr. Následne sa stretnú osobne 4.-5. februára 2021 v nemeckom meste Trier, kde bude prebiehať ústne kolo súťaže. V rámci 1,5 dňa sa uskutočnia štvrťfinále, semifinále a finále dvoch najlepších tímov. Cestovné náklady a ubytovanie hradí organizátor. Podmienkou účasti je plynulá znalosť anglického jazyka. Viac informácií o súťaži nájdete na www.younglawyerscontest.eu.

Registrácia: Kandidátov nominuje Slovenská advokátska komora na základe žiadosti advokátskeho koncipienta. V prípade záujmu pošlite svoj životopis na odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk) najneskôr do 10. júna 2020. Nominácia však nezaručuje účasť, konečný výber účastníkov vykoná organizátor súťaže (ERA a CCBE).

Slovenská advokátska komora poskytne úspešným uchádzačom finančnú podporu v podobe úhrady registračného poplatku.

Správa účastníčok ostatného ročníka bola uverejnená v BSA 3/2020.