Nové formy vzdelávania advokátov a koncipientov

Nové formy vzdelávania advokátov a koncipientov

Zdroj: SAK, z dňa 25.5.2020

Vzdelávanie ON-LINE, webináre, e-learning. Aj pre nás ešte pred koronakrízou pojmy, o ktorých sme počúvali, že je v pláne ich uviesť do života a že sa na tom postupne pracuje, ale zároveň stále pojmy neuchopiteľné. Nástup celosvetovej pandémie na jednej strane mnohé procesy spomalil a zastavil, na strane druhej však bolo potrebné zareagovať a iné procesy urýchliť. Každoročne komora organizuje množstvo vzdelávacích podujatí. Či už ide o dobrovoľné vzdelávanie advokátov realizované ako letný a zimný seminár advokátov, semináre pre advokátov organizované na regionálnej úrovni, alebo povinné vzdelávanie koncipientov formou hlavných „veľkých“ seminárov a praktických „malých“ seminárov. Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 sme museli všetky podujatia plánované na jarné mesiace tohto roku zrušiť. Vzdelávanie svojich členov berieme ako jednu zo základných úloh SAK a uvedomujeme si aj, že absolvovanie povinného vzdelávania koncipientov je podmienkou pre ich prístup k advokátskej skúške. Komora sa preto už v prvých týždňoch obmedzení naplno pustila do prípravy dištančných foriem vzdelávania. Prvou „lastovičkou“ bol webinár ROZHODCOVSKÝ SÚD SAK A VÝHODY OBCHODNEJ ARBITRÁŽE, na ktorom sme už 17. apríla odskúšali systém a v mesiaci máj sme webináre spustili naplno. Na technické zvládnutie bolo potrebné zabezpečiť hardvérové aj softvérové vybavenie, ako aj zaškolenie zamestnancov a lektorov.  Aj keď všetci dúfame, že sa spoločenská situácia čoskoro obráti k normálnemu spôsobu fungovania a bude možné sa znovu stretávať a organizovať vzdelávacie podujatia aj „po starom“, tieto formy vzdelávania určite majú miesto v modernom systéme vzdelávania a plánujeme ich využívať aj naďalej.

Webináre pre advokátov

Bratislavské Vzdelávacie stredy a ostané regionálne vzdelávacie podujatia pre advokátov sa stali už zaužívaným a obľúbeným doplnkovým vzdelávaním advokátov. Obmedzenia súviasiace so zabránením šírenia ochorenia majú aj niekoľko pozitívnych efektov. Prechod do online priestoru zmazal hranice regiónov a vzdelávanie pôvodne organizované na regionálnych úrovniach je tak prístupnejšie pre všetkých advokátov, ako aj pre väčší počet účastníkov.

V čase písania tohto príspevku máme prvé SAK online webináre úspešne za sebou. V stredu 20. mája 2020 doobeda  prednášali lektori Dušan Nitschneider a Danica Valentová na tému Nástrahy skončenia pracovného pomeru pre takmer 270 účastníkov a poobede  prednášala Beata Swanová o  Interdisciplinárnej spolupráci v poručenskej agende pre viac ako 100 účastníkov. Ďalšie webináre sú naplánované vždy na stredu a informácie o nich zverejňujeme na všetkých komunikačných kanáloch komory, teda na webe SAK, LinkedInovom profile, Twitteri, v tomto časopise, rovnako ich zasielame všetkým advokátom mailom. Aby vám nič neušlo, sledujte nás na sociálnych sieťach a prípadne si prosím aktualizujte v databáze SAK svoju mailovú adresu pre komunikáciu s komorou. Webináre sú zatiaľ bezplatné.

Povinné vzdelávanie koncipientov

V marci 2020  sme informovali približne 600 koncipientov o zrušení 4 termínov hlavných seminárov a 20 termínov praktických seminárov z dôvodu zdravotno-preventívnych opatrení. Za zrušené hlavné semináre sme koncipientom vrátili platby a vystavili dobropisy k deaktivovaným vyúčtovacím faktúram.

 

Aby však nedošlo k výraznému sklzu vo vzdelávaní, ktorý by mohol mať viacero nepriaznivých dôsledkov, či už voči zamestnancom komory – v rámci našich obmedzených kapacít by bolo problematické organizovať napríklad v jesennom termíne aj náhradu za jarné semináre, alebo aj voči koncipientom, u ktorých by z dôvodu nesplnenia jednej z podmienok pripustenia k skúške mohlo dôjsť k predĺženiu praxe, sme pristúpili aj k náhradnému organizovaniu seminárov online formou.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory v apríli schválilo prípravu náhradného vzdelávania koncipientov SAK formou videoškolení (e-learning) za hlavné semináre a formou webinárov za praktické semináre na obdobie od 1. júna 2020 do 30. júna 2021.

Následne táto zmena organizovania povinného vzdelávania za mimoriadnych opatrení bola zapracovaná do Vzdelávacieho poriadku Slovenskej advokátskej komory a po období rušenia predchádzajúcich vzdelávacích podujatí sme začali plánovať a zavádzať nové systémové nastavenia.

Pracovníčky odboru výchovy a vzdelávania SAK začali postupne kontaktovať a pozývať koncipientov od III., II. a  I. ročníka na termíny webinárov, ktoré bude komora organizovať v najbližších mesiacoch a prvé už prebiehajú od mája 2020.  Webináre sú organizované prostredníctvom programu CISCO WEBEX. Trvajú tri hodiny a vedú ich dvaja lektori, ktorí interaktívnou formou pracujú s desiatimi koncipientmi. Podrobné informácie o povinnom vzdelávaní zasielame koncipientom mailom. Po uvoľnení mimoriadnych opatrení v SR a dodržiavaní všetkých preventívno-bezpečnostných podmienok začne komora organizovať súbežne s webinármi aj praktické semináre s menším počtom účastníkov v priestoroch budovy komory.

Aj hlavné semináre bude možné absolvovať dištančnou formou, nahraté e-learningové prednášky lektorov k témam hlavných seminárov dostanú koncipienti k dispozícii. Pracovníčky odboru výchovy a vzdelávania SAK budú zasielať pozvánky na ich absolvovanie koncipientom postupne od druhej polovice júna 2020.   E-learning, náhradnú formu absolvovania hlavných seminárov,  bude možné absolvovať rovnako ako pri webinároch prostredníctvom programu CISCO WEBEX. Po absolvovaní celého pásma prednášok jedného seminára im bude do systému zapísané absolvovanie celého hlavného seminára. Pri tejto forme absolvovania semináru vieme overiť skutočnú pozornosť koncipienta počas prednášky.  Softvérové riešenie má nastavenie rozoznávania pozornosti účastníkov prednášky. V prípade, že by bolo vyhodnotené, že koncipient sa v skutočnosti venoval inej činnosti ako pustenej prednáške, táto nebude vyhodnotená ako absolvovaná.

Nová forma vzdelávania má množstvo výhod aj nevýhod. Dúfame však, že splní svoj účel a pomôže nám preklenúť obdobie obmedzení, a následne sa v budúcnosti zaradí do systému vzdelávania.

Nový  harmonogram termínov vzdelávania  obsahuje celkovo 84 podujatí, z toho 40 webinárov, 8 prezenčných praktických seminárov, 18 termínov nahrávania prednášok hlavných seminárov, 18 termínov prehrávania prednášok koncipientom.  Komora tak za prvý polrok 2020 preškolí 600 koncipientov na webinároch a praktických seminároch a 600 koncipientov formou videoškolení.

Budeme veľmi radi všetkým vašim podnetným pripomienkam a spätnej väzbe po skúsenosti s týmito novými nástrojmi vzdelávania, ktoré môžete zaslať na office@sak.sk.


Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

27.5. — 24.6.2020


Téma:        Vybrané problémy pri posudzovaní daňových výdavkov

Termín:           27.05.2020 10:00 – 11:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Ing. Róbert Kalmár

Registrácia tu

____________________________

Téma:        Ochrana osobnosti a médiá

Termín:            27.05.2020 14:00 – 15:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      JUDr. Tomáš Langer

Registrácia tu

____________________________

Téma:        Základy medzinárodného a európskeho daňového práva

Termín:            03.06.2020 10:00 – 11:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Mag. Branislav Kováč

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Voľba právomoci a voľba práva v cezhraničnom záväzkovom vzťahu

Termín:            04.06.2020 14:00 – 15:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Výživné - tabuľkové alebo individuálne určované?

Termín:            10.06.2020 10:00 – 11:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      JUDr. Vladimíra Slobodová

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Rozsudky ESĽP týkajúce sa dieťaťa

Termín:            10.06.2020 14:00 – 15:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      JUDr. Marica Pirošíková

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Ukážková výučbová hodina z anglickej právnej angličtiny. Introduction to Legal English - key vocabulary and concepts

Termín:            11.06.2020 09:00 – 10:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Ako (ne)prísť o odmenu od klienta - z pohľadu rozhodnutí okresných súdov

Termín:            17.06.2020 09:00 – 10:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Peter Serina

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Medzistanica na Súdnom dvore EÚ

Termín:            17.06.2020 14:00 – 15:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Michal Kianička

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Čo by mal slovenský advokát vedieť o nemeckom práve

Termín:            24.06.2020 10:00 – 11:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Arthur Braun, Marc Müller

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Základy transferového oceňovania

Termín:            24.06.2020 14:00 – 15:30, rozsah 1,5 hod.

Rečník:      Frederika Silesky LL. M.

Registrácia tu
Galéria