Podnety na zmenu advokátskych predpisov

Podnety na zmenu advokátskych predpisov

Zdroj: SAK, z dňa 15.6.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len ,,predsedníctvo komory“) prijalo na svojom májovom zasadnutí Uznesenie P SAK č. 28/5/2020 z 30. apríla 2020 o tvorbe a predkladaní návrhov predpisov komory určených na rokovanie konferencie advokátov (vestník SAK čiatka 66).

V zmysle vyššie citovaného uznesenia si Vás touto cestou dovoľujeme vyzvať, v prípade Vášho záujmu, o doručovanie podnetov na zmenu stavovských predpisov, ktorých zber sa uskutoční v období od 11. júna 2020 do 31. augusta 2020.  Podnet na zmenu predpisu komory obsahuje najmä popis problematiky, zdôvodnenie vecného riešenia popísaného problému a preukázanie súladnosti navrhovanej úpravy so zákonom o advokácii a ostatnými predpismi komory. Podnety je možné komore doručiť písomne prostredníctvom pošty, alebo na emailovú adresu konferencia@sak.sk.

V septembri 2020, po schválení predsedníctvom komory, budú návrhy predložené advokátom na prvé pripomienkovanie na webovom sídle komory. V januári 2021 predsedníctvo komory schváli finálnu podobu stavovských predpisov, o ktorej bude rokovať Konferencia advokátov 11. júna 2021.