Nový skúšobný poriadok

Nový skúšobný poriadok

Zdroj: SAK, z dňa 12.12.2013

    Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

    nižšie je k dispozícii nový Skúšobný poriadok na advokátsku skúšku, ktorý schválilo Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na svojom zasadnutí dňa 5. decembra 2013. Návrh Skúšobného poriadku na advokátsku skúšku bol, podľa téz schválených predsedníctvom SAK v novembri 2013, vytvorený pracovnou skupinou zloženou z členov predsedníctva SAK, revíznej komisie SAK a po pripomienkovaní predsedami skúšobných senátov bol predložený na schválenie. 

    Nový Skúšobný poriadok na advokátsku skúšku zohľadňuje novelou zákona o advokácii stanovenú povinnú účasť školiteľa advokátskeho koncipienta na ústnej advokátskej skúške koncipienta, ktorého je školiteľom, ako aj organizačnú náročnosť advokátskej skúšky, ktorá je dôsledkom vysokého počtu uchádzačov o vykonanie advokátskej skúšky.

    Systém organizácie advokátskych skúšok sa preto mení z doterajších veľkých sezónnych termínov na celoročné priebežné vykonávanie advokátskej skúšky. Advokátska skúška bola rozšírená o tretiu, úvodnú časť, ktorou je písomný test a ktorého účelom je preverenie odborných vedomostí uchádzača o vykonanie advokátskej skúšky.

    Na konkrétny termín na vykonanie písomného testu pozve uchádzača spĺňajúceho podmienky komora. Zároveň zámerom nového Skúšobného poriadku je na ústnej časti vytvoriť dostatočný časový priestor tak na preverenie odborných vedomostí, ako aj ich praktickej aplikácie. Súčasné písomné úlohy, ako časť advokátskej skúšky ostávajú zachované, zmenou je, že budú vykonávané v deň predchádzajúci dňu, ktorý si uchádzač zvolí ako deň vykonania ústnej časti advokátskej skúšky a časový rozsah na vykonanie jednotlivých písomných úloh bol znížený.

    Úspešný absolvent písomného testu si bude voliť konkrétny deň a čas  ústnej časti advokátskej skúšky. Tento spôsob reflektuje účasť školiteľa na ústnej časti advokátskej skúšky a jeho cieľom je vytvoriť podmienky na dohodu uchádzača o vykonanie advokátskej skúšky a jeho školiteľa na konkrétnom termíne ústnej časti advokátskej skúšky, ktorý obom vyhovuje.

    Nový Skúšobný poriadok pre advokátsku skúšku nadobúda účinnosť dňom uverejnenia, teda dňom 11. decembra 2013. Použije sa na advokátsku skúšku uchádzačov, ktorí doručia prihlášku na advokátsku skúšku po nadobudnutí jeho účinnosti. Uchádzači, ktorí doručili prihlášku na advokátsku skúšku pred nadobudnutím účinnosti nového Skúšobného poriadku pre advokátsku skúšku, vykonajú advokátsku skúšku podľa doterajšieho predpisu (Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 14/11/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory v znení Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/2/2013 zo 14. februára 2013); v prípade, ak z advokátskej skúšky neprospejú, vykonajú novú advokátsku skúšku podľa tohto Skúšobného poriadku pre advokátsku skúšku.

    Slovenská advokátska komora do 31. januára 2014 pripraví obsahové zameranie otázok písomného testu, ako aj otázok pre ústnu časť advokátskej skúšky, tak, aby mohli byť uverejnené na webovom sídle SAK po februárovom zasadnutí predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.

    V tlačenej verzii Vám bude Skúšobný poriadok na advokátsku skúšku doručený spolu s najbližším číslom Bulletinu SAK. 

 

    S kolegiálnym pozdravom

 

             JUDr. Andrej Popovec

                       advokát
 
tajomník Slovenskej advokátskej komory

 

%%id1%%