INDEX PRÁVNEJ ISTOTY 2020 – správa o výsledkoch prieskumu za rok 2019

INDEX PRÁVNEJ ISTOTY 2020 – správa o výsledkoch prieskumu za rok 2019

Zdroj: SAK, z dňa 12.11.2020

Do anonymného prieskumu Slovenskej advokátskej komory (SAK) zameraného na právnu istotu sa zapojilo takmer 500 advokátov, ktorí hodnotili 10 vybraných právnych aktov a opatrení z roku 2019. Ide doteraz o najvyšší počet zapojených respondentov a relevanciu výsledkov posilňuje aj to, že väčšina z nich mala tendenciu k totožnému hodnoteniu posudzovaných opatrení.

Slovenská advokátska komora považuje stabilné legislatívne prostredie a predvídateľnú aplikáciu práva za základné nástroje ochrany práv. S cieľom monitorovať a hodnotiť úroveň ochrany právnej istoty v praxi orgánov tvorby práva aj aplikácie práva preto SAK pripravila už 3. ročník projektu INDEX PRÁVNEJ ISTOTY. Jeho podstatou je vyhodnotenie právnych aktov vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku z hľadiska ich vplyvu na kvalitu ochrany a kultivácie princípu právnej istoty v Slovenskej republike.

Index právnej istoty je nástrojom, ako advokátsky stav môže nastavovať zrkadlo tvorcom zákonov a právnych aktov.

Z výsledkov  prieskumu vyplýva, že podľa advokátov v roku 2019 pokračoval trend nízkej ochrany právnej istoty v konaní orgánov tvorby a aplikácie práva. Respondenti považovali za najnegatívnejší jav komunikáciu viacerých sudcov a sudkýň s Mariánom Kočnerom, s cieľom ovplyvniť výsledok prebiehajúcich konaní. Tento jav získal historicky najhoršie hodnotenie zo všetkých opatrení, ktoré boli dosiaľ v rámci Indexu právnej istoty posudzované (1,37 bodu z 10, známka vyššia ako 5 - posilňuje právnu istotu/  známka nižšia ako 5 - oslabuje právnu istotu.).

Trojicu opatrení s najnepriaznivejším dopadom na právnu istotu v roku 2019 dopĺňa nejednotné a netransparentné rozhodovanie správnych orgánov spojené s absenciou databázy ich rozhodnutí (1,51) a nepredvídateľné posudzovanie prípustnosti dovolaní zo strany Najvyššieho súdu SR (1,9). Negatívne hodnotili respondenti aj proces výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR na pôde Národnej rady SR, v dôsledku ktorého orgán súdnej ochrany ústavnosti zostal niekoľko mesiacov v neúplnom zložení (1,96).

Pozitívne hodnotenie, naopak, dosiahlo uznesenie Ústavného súdu SR, ktorým pozastavil účinnosť zákona, ktorým sa moratórium na predvolebné prieskumy predĺžilo na 50 dní (7,01) a činnosť Komisie Súdnej rady SR vo vzťahu k sudcom podozrivým z nelegálneho alebo neetického konania v medializovaných kauzách (5,31).

Detailné vyhodnotenie a závery projektu sú dostupné v komplexnej správe o prieskume, ktorá je prístupná na webe Slovenskej advokátskej komory.

LINK na kompletnú správu z prieskumu na stránke sak v časti dokumenty: 

https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/219/section/__docList__/rows/332961/attr/name/preview