Zmena vo vedení SAK: komora bude mať nového predsedu

Zmena vo vedení SAK: komora bude mať nového predsedu

Zdroj: SAK, z dňa 25.11.2020

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát Viliam Karas. Doterajší predseda Tomáš Borec sa k 31. decembru 2020 vzdal funkcie predsedu, naďalej však zostane členom predsedníctva SAK. Viliam Karas bol zároveň predsedníctvom SAK už k dnešnému dňu poverený komunikáciou za Slovenskú advokátsku komoru.

Dôvody svojho rozhodnutia ozrejmil Tomáš Borec: „Funkcie predsedu SAK som sa rozhodol vzdať po zrelej úvahe a po dohode s celým predsedníctvom, keďže v nadchádzajúcich voľbách nehodlám kandidovať do orgánov komory. Moje rozhodnutie tiež súvisí s pokusmi spochybňovať odbornú prácu komory poukazmi na skutočnosť, že som - hoc ako nestraník, v minulosti zastával funkciu ministra spravodlivosti. Vždy som zastupoval komoru podľa najlepšieho vedomia a svedomia, s cieľom čo najúčinnejšie hájiť nezávislosť advokácie a ideu právneho štátu. Riadil som sa pri tom princípmi profesionality, slušnosti a otvorenosti voči iným názorom, a to bez ohľadu na akékoľvek politické motívy. V tejto súvislosti ma teší, že predsedníctvo SAK zvolilo za predsedu pána Viliam Karasa. Ide o človeka s vynikajúcimi morálnymi, ľudskými a profesionálnymi kvalitami. Úprimne mu vo výkone jeho funkcie želám len to najlepšie. Zároveň úprimne ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ako aj zamestnankyniam a zamestnancom SAK, za vynikajúcu spoluprácu, v ktorej som naďalej pripravený pokračovať ako jeden z členov predsedníctva.“

Nastupujúci predseda novú funkciu víta, avšak berie ju s pokorou: „Beriem to ako službu advokácii, na ktorú som hrdý, lebo sme povolanie, ktorého poslaním je pomoc. Ďakujem predovšetkým Tomášovi Borecovi za všetko, čo urobil pre dobro Slovenskej advokácie vo funkcii predsedu komory, za ducha kolegiality, srdečnosť a profesionalitu. Súčasne ďakujem kolegyniam a kolegom za dôveru a teším sa na spoluprácu so všetkými členmi predsedníctva. V časoch, kedy sú prijímané zásadné legislatívne návrhy  a zmeny, ktoré majú veľký vplyv na advokáciu, je dôležité, aby zaznieval odborný a hrdý hlas advokácie založený na našich hodnotách. Advokátska komora musí byť aktívnym účastníkom týchto zmien a diskusií s cieľom chrániť nezávislosť advokácie, ktorá je nevyhnutným predpokladom fungovania právneho štátu.“

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na Konferencii advokácie s funkčným obdobím 4 roky. Advokáti volia 9 členov predsedníctva a 3 náhradníkov, samotné predsedníctvo si spomedzi seba vyberá väčšinou hlasov predsedu. Na rokovaní predsedníctva 24.novembra2020 predseda SAK T. Borec oznámil, že sa ku koncu roka 2020 vzdáva funkcie a následne predsedníctvo hlasovaním zvolilo nového predsedu, ktorý sa ujme funkcie od 1. januára 2021. Nový predseda povedie komoru do nasledujúcej Konferencie advokátov v júni 2021.