Odpoveď predsedu SAK na žiadosť ministerky o nomináciu zástupcu do Kontrolnej skupiny v súvislosti s úmrtím M.Lučanského

Odpoveď predsedu SAK na žiadosť ministerky o nomináciu zástupcu do Kontrolnej skupiny v súvislosti s úmrtím M.Lučanského

Zdroj: SAK, z dňa 4.1.2021

 

Vážená pani ministerka,

Vaším listom zo dňa 31. decembra 2020 ste požiadali Slovenskú advokátsku komoru o nomináciu zástupcu Slovenskej advokátskej komory do Kontrolnej skupiny, ktorej ste nariadili vykonať „kontrolu nad výkonom väzby v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov v súvislosti s mimoriadnou situáciou z 29. decembra 2020 - samovraždou obv. Milana Lučanského“.

V mene Slovenskej advokátskej komory ďakujem za prejavenie inštitucionálnej dôvery a dovoľte mi aj touto formou Vás opätovne uistiť, že Slovenská advokátska komora podporuje nezávislé vyšetrenie okolností úmrtia obvineného Milana Lučanského a aj v rámci kompetencie ministerky spravodlivosti, Vašu snahu o administratívne zistenie všetkých skutkových ako aj  právnych okolností tejto tragickej udalosti a v prípade zistenia protiprávneho konania aj o vyvodenie zodpovednosti v podobe zodpovedajúcej preukázaným okolnostiam.

Zároveň pozorne vnímam verejné oznámenie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 30. decembra 2020, že vo veci boli začaté 2 trestné stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu Porušovanie povinností dozornej služby podľa § 408 Trestného zákona a podozrenia zo spáchania trestného činu Ublíženia na zdraví podľa § 155 a nasl. Trestného zákona. Podľa vyjadrenia Generálneho prokurátora Slovenskej republiky bude predmetom vyšetrovania či nedošlo zo strany príslušníkov ZVJS k porušeniu predpisov alebo pravidiel ich služby a posudzovanie okolností vzniku, charakteru ujmy na zdraví obvineného a prípadnej účasti iných osôb na spôsobené zranenia.

Vzhľadom na už prebiehajúce trestné stíhania vo veci, ktoré sú vedené orgánmi činnými v trestnom konaní a dozorované generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, Slovenská advokátska komora nevyužije možnosť nominovať zástupcu do Vami zriadenej komisie. 

Vážená pani ministerka,

Slovenská advokátska komora je za otvorenie poctivej celospoločenskej diskusie o podmienkach výkonu väzby v SR, využívania tohto inštitútu a dodržiavaní princípu primeranosti a zdržanlivosti v trestnom práve.

Uvítali by sme nadrezortnú spoluprácu pri zriadení a činnosti pracovnej skupiny pod Vašim vedením poverenú získaním poznatkového indexu a posúdenia aplikačných podmienok výkonu väzby v SR a vyhodnotenia ich súladu s medzinárodnými štandardami pre výkon väzby vo vyspelých krajinách. Slovenská advokátska komora tak ako už deklarovala aj v minulosti poskytne svoje odborné kapacity na medzirezortnú spoluprácu bez rezortného zaujatia objektivizujúcu podmienky výkonu väzby a dodržiavanie princípu primeranosti v trestnom konaní, nakoľko to považujeme za vec mimoriadneho celospoločenského záujmu vo vzťahu k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti obvinených na jednej strane a záujmu nás všetkých na vyšetrovaní protispoločenskej činnosti s intenzitou trestného činu na strane druhej.

Na záver chcem konštatovať, že každý právny štát sa posudzuje aj podľa toho ako zaobchádza s osobami, s ktorými nezdieľa ich prípadné hodnotové zameranie. Aj na základe našej predchádzajúcej komunikácie som presvedčený, že ministerstvo spravodlivosti, v ktorého kompetencii je aj ľudskoprávna agenda, bude veľmi citlivo vnímať aj tento rozmer. Chcem Vás uistiť, že Slovenská advokátska komora bude vždy v rámci svojich možností prispievať k napĺňaniu spoločného záujmu na budovaní a posilňovaní všetkých inštitúcií a inštitútov právneho štátu. Som presvedčený, že k tomu prispejeme aj svojou inštitucionálnou transparentnosťou ako aj svojou odbornosťou a hodnotovým výkonom našich povolaní.

S kolegiálnym pozdravom

 

JUDr. Viliam Karas, PhD.

advokát

predseda

Slovenská advokátska komora

Galéria