ROZHODCOVSKÝ SÚD SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

ROZHODCOVSKÝ SÚD SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

Zdroj: SAK, z dňa 6.7.2016

Slovenská advokátska komora ponúka alternatívu riešenia obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov

Obnovený Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory vytvára predpoklady na posilnenie právnej istoty v zmluvných vzťahoch

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (SAK) schválilo nový Štatút a Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, ktorý bol 1. júla publikovaný v Obchodnom vestníku. Obnovenie Rozhodcovského súdu SAK je dôležitým impulzom pre rozvoj súkromnej arbitráže v Slovenskej republike a ponúka vhodnú alternatívu  riešenia obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov k všeobecným súdom.

„Obnovu činnosti Rozhodcovského súdu SAK považujem za významný príspevok advokátskeho stavu k zlepšovaniu právneho prostredia a posilňovaniu právnej istoty v zmluvných vzťahoch, ako aj náš príspevok k odľahčeniu činnosti všeobecných súdov,“povedal predseda SAK Ľubomír Hrežďovič.

Nové dokumenty Rozhodcovského súdu SAK vychádzajú zo základných princípov súkromnej obchodnej arbitráže zakotvených v modelovom zákone UNCITRAL a v slovenskej legislatíve.  Rozhodcovský súd SAK je príslušný na rozhodovanie sporov, o ktorých možno rozhodovať v rozhodcovskom konaní podľa § 1 zákona č. 244/2002 Z. z.o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské pravidlá sa aplikujú na spory, ktoré sa strany v rozhodcovskej zmluve alebo v rozhodcovskej doložke dohodli riešiť v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom SAK. Rozhodcovský súd SAK, naopak, nebude rozhodovať spory, ktoré možno rozhodnúť len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Za predsedu Rozhodcovského súdu SAK bol zvolený JUDr. Karol Šiška, ďalšími členmi predsedníctva sú advokáti Mgr. Martin Magál a Mgr. Roman Prekop. „Nové pravidlá a inštitucionálne zázemie Rozhodcovského súdu SAK tvoria solídny základ na to, aby boli spory z obchodnoprávnych a občianskych sporov rozhodované na vysokej profesionálnej úrovni, v primeranom čase a v súlade s princípmi nezávislosti a nestrannosti,“ dodal Ľ. Hrežďovič.

Nové základné dokumenty Rozhodcovského súdu SAK vrátane vzorových rozhodcovských doložiek, zoznamu rozhodcov a ďalších informácií sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory.