Zo zasadnutia predsedníctva - 24.6.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 24.6.2016

Zdroj: SAK, z dňa 20.7.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na poslednom rokovaní pred letným obdobím 24. júna 2016 v Bratislave. Viedol ho predseda JUDr. Ľubomír Hrežďovič, revíznu komisiu z poverenia jej predsedu zastúpil Mgr. Robert Hmira.

    Členovia predsedníctva odsúhlasili návrh programu s doplneniami a za overovateľku zápisnice určili Mgr. Viktóriu Hellenbart.

    V úvodnej časti rokovania rozhodovali o návrhoch na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o advokácii z dôvodu nepreukázania poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Následne rozhodovali o návrhu na pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii.

    Predsedníctvo v rámci správy predsedu komory vzalo na vedomie závery zo zasadnutia predsedov skúšobných senátov za účelom zjednotenia obsahového zamerania písomných úloh na advokátskej skúške.

    Pokiaľ ide o legislatívnu činnosť Slovenskej advokátskej komory, predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o návrhu riešenia osobných bankrotov a informáciu o tom, že komorapripomienkovala vyhlášku týkajúcu sa výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí.

    Predsedníctvo komory schválilo vydanie publikácie o advokátoch – davistoch s tým, že kniha bude uvedená do života na Novoročnom stretnutí právnikov v roku 2017. Mgr. Hellenbart poverilo účasťou na spomienkovom podujatí venovanom národovcovi, štátnikov a advokátovi Matúšovi Dulovi, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Predsedníctvo ďalej rokovalo o možnostiach spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti vedy, vzdelávania, výskumu a prípravy absolventov práva na ich poslanie v zmysle poslania právnickej fakulty.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami vyplývajúcimi z diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o žiadostiach predložených advokátmi.

    V ďalšej časti rokovania vzali na vedomie informácie o súdnych konaniach o statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva súhlasili s tým, že Slovenská advokátska komora vyhlási pri príležitosti tretieho ročníka Európskeho dňa advokátov súťaž o najlepšiu esej na tému prístup k spravodlivosti s tým, že cieľovou skupinou budú študenti právnických fakúlt akreditovaných na Slovensku v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu s vekovým limitom do 30 rokov a  advokátski koncipienti zapísaní do zoznamu Slovenskej advokátskej komory s vekovým limitom do 30 rokov. Rokovali o výzve CCBE k projektu Advokáti na ostrove Lesbos s tým, že aj slovenskí advokáti sa do projektu môžu zapojiť ako dobrovoľníci; podrobnosti sú uvedené na webovej stránke komory. Vzali na vedomie správy z pracovných ciest so zahraničným prvkom a poverili zástupcov komory účasťou na vybraných zahraničných podujatiach.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností.