Zo zasadnutia predsedníctva - 2.6.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 2.6.2016

Zdroj: SAK, z dňa 20.7.2016

    P SAK sa zišlo na rokovaní 2. júna 2016 v Hoteli Partizán na Táľoch pred letným seminárom advokátov. Viedol ho predseda JUDr. Hrežďovič, za revíznu komisiu bol prítomný predseda Mgr. Karkó.

    Členovia predsedníctva vyslovili súhlas s návrhom programu s doplneniami a za overovateľku zápisnice určili JUDr. Andreu Havelkovú.

    Vzali na vedomie skutočnosť, že JUDr. Michalovi Ďurišovi, PhD. zanikla funkcia člena revíznej komisie s účinnosťou od 17. mája 2016 z dôvodu pozastavenia výkonu advokácie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o advokácii a konštatovali, že na miesto riadneho člena revíznej komisie nastúpil na základe výsledkov volieb Konferencie advokátov 2013 Mgr. Robert Hmira a na miesto náhradného člena JUDr. Ambróz Motyka. Vzali na vedomie usmernenie k niektorým ustanoveniam zákona č. 297/2008 Z.z. pre advokátov ako povinné osoby s tým, že informácia bude uverejnená v newsletteri, ako aj informáciu JUDr. Popovca o príprave tzv. protischránkového zákona a o ďalších legislatívnych aktivitách, na ktorých komora participuje.

    Predsedníctvo schválilo stanoviská k dopytom v súvislosti s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    Členovia predsedníctva komory vzali na vedomie Pozičný dokument Slovenskej advokátskej komory k budúcnosti advokátskeho povolania a súhlasili s jeho prezentáciou ako vízie na letnom seminári advokátov s tým, že pracovná skupina pre veci advokátske ho dopracuje a výsledný dokument bude zverejnený na webovej stránke komory s výzvou na pripomienkovanie advokátmi, a následne zaradený do programu Konferencie advokátov v roku 2017. V tejto súvislosti zároveň vzali na vedomie predbežný harmonogram termínov súvisiacich s Konferenciou advokátov 2017.

    Vzali na vedomie žiadosť adresovanú generálnemu prokurátorovi SR o nariadenie správovej povinnosti v trestných veciach týkajúcich sa trestného činu nedovoleného podnikania v právnych službách a trestného činu poškodzovania spotrebiteľov právnych služieb. Komisii na ochranu spotrebiteľov právnych služieb odporučili, aby pozornosť zamerala na neoprávnené poskytovanie právnych služieb v správnom konaní pred hraničnou a cudzineckou políciou pri legalizácii pobytu pre cudzincov.

    Ďalej vzali na vedomie závery zo zasadnutia Vzdelávacieho kolégia 11. mája 2016 a poverili Vzdelávacie kolégium v súčinnosti s predsedami skúšobných senátov vypracovať aktualizované zadania na písomnú časť advokátskej skúšky. Súhlasili so zorganizovaním koncipientskych seminárov v roku 2017 v Hoteli Sitno vo Vyhniach a v Hoteli Partizán na Táľoch a určili moderátorov na semináre advokátskych koncipientov na jeseň 2016. Vzali na vedomie vyhodnotenie účasti advokátskych koncipientov na advokátskej skúške po vykonaní písomného testu s informáciou, že kancelária komory ku dňu zasadnutia P SAK neeviduje žiadneho uchádzača, ktorý by nemal možnosť prihlásiť sa v lehote 6 mesiacov od úspešného zloženia písomného testu advokátskej skúšky na písomnú a ústnu časť advokátskej skúšky.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o žiadostiach predložených advokátmi. Vzali na vedomie zoznam advokátov, ktorí k 31. máju 2016 nezaplatili príspevok na činnosť SAK a príspevok do sociálneho fondu za rok 2016, správu o hospodárení Slovenskej advokátskej komory za I. štvrťrok 2016, písomnú správu agentúry DEVON o mediálnych aktivitách za máj 2016, vyhodnotenie imidžovej kampane v roku 2016 a informácie o prípravách galavečera v roku 2017.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie informácie o súdnych konaniach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora, so zameraním na statusové veci a na vymáhanie pohľadávok.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie správu zo zasadnutí orgánov CCBE, správu Mgr. Hellenbart z konferencie o inovatívnych právnych službách v Prahe a poverili zástupcov komory na vybraných podujatiach so zahraničným prvkom.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich so zoznamami vedenými komorou a osobitne rozhodovalo o návrhoch na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, resp. advokátskych koncipientov podľa príslušných ustanovení zákona o advokácii.