SAK rokovala s partnermi o zmenách v trestnom práve

SAK rokovala s partnermi o zmenách v trestnom práve

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2017

(Bratislava – 24.10.2017) – Slovenská advokátska komora zorganizovala odbornú diskusiu k návrhu zákona o výkone rozhodnutí o zaisťovaní majetku, ktorý obsahuje návrhy aj na významné zmeny trestných kódexov. Pozvanie za okrúhly stôl prijali zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR a akademickej obce. Zúčastnení privítali aktuálnu iniciatívu na posilnenie boja proti ekonomickej a osobitne daňovej trestnej činnosti, no zazneli aj viaceré kritické pripomienky.

    Účelom zákona je, aby bolo možné zaistiť majetok, pri ktorom je podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti, a zároveň návrh zákona upravuje aj režim správy tohto majetku a nakladania s ním. Popri tom boli navrhnuté viaceré zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ktoré sú takisto zamerané na boj proti ekonomickej trestnej činnosti. Osobitne diskutovaný je napríklad návrh na rozšírenie možnosti využívania agentov pri odhaľovaní daňovej kriminality.

    Podľa SAK je z hľadiska ochrany práv mimoriadne dôležité, aby bol pri zavádzaní nových inštitútov do Trestného poriadku vhodne nastavený aj systém bŕzd a protiváh, a aby akékoľvek zásahy do základných práv podliehali primeranej kontrole. „Podporujeme cieľ novej právnej úpravy, ale musíme sa snažiť o jej precizovanie tak, aby pri zachovaní jej efektívnosti nemohlo dochádzať k neodôvodneným zásahom do základných práv a slobôd bežných ľudí,“ zdôraznil predseda SAK Tomáš Borec.

    Podobné názory zazneli aj z akademickej obce. „Idea zákona je prospešná, avšak chýbajú v nej jasne definované procesné záruky pri zásahoch do ľudských práv. Aj Európsky súd pre ľudské práva vyžaduje, aby sa v sankčnom právnom konaní dodržiavali štandardy trestného práva,“ povedal dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda.

    Podľa názoru SAK je jednou z najproblematickejších častí noviel návrh, podľa ktorého ak dôjde k zmene samosudcu alebo k zmene zloženia senátu, hlavné pojednávanie sa nemusí vykonať znova. Takýto návrh zástupcovia SAK a fakúlt považujú za neprípustný a predstavoval by vážne porušenie princípov trestného konania.  „Ide o návrh, ktorý je v rozpore s ústavným právom a porušením viacerých základných zásad trestného konania, najmä zásady bezprostrednosti.“ povedal podpredseda SAK Ondrej Laciak.

    Slovenská advokátska komora napriek niektorým výhradám oceňuje prístup predkladateľa a najmä ochotu jeho zástupcov viesť o náročných témach trestného práva otvorenú odbornú diskusiu. SAK touto cestou ďakuje všetkým partnerom, ktorí na diskusiu prijali pozvanie a verí, že prispeje k vylepšeniu právneho poriadku.