Zo zasadnutia predsedníctva - 7.12. 2017

Zo zasadnutia predsedníctva - 7.12. 2017

Zdroj: SAK, z dňa 11.1.2018

    Posledné zasadnutie predsedníctva komory v roku 2017 sa konalo v Štrbskom Plese 7. decembra 2017. Prítomní na úvod vzali na vedomie informáciu o celodennom dvojseminári organizovanom 20. novembra 2017 regionálnymi zástupcami komory pre Bratislavský kraj (dopoludňajší program bol zameraný na praktické ukážky elektronického výkonu advokácie, popoludňajší program sa sústredil na všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vo vzťahu k výkonu advokácie) a o účasti predsedu komory JUDr. Boreca na Hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska 21. novembra 2017 v Štrbskom Plese. Vzali na vedomie informáciu o novom termíne konferencie organizovanej komorou na tému získavania dôkazov v elektronickom svete 15. februára 2018 v Bratislave.

    V časti zasadnutia venovanej elektronizácii výkonu povolania P SAK schválilo dodatok k zmluve s externým partnerom tak, aby advokátske preukazy boli použiteľné na ľubovoľnom operačnom systéme.

    Členovia predsedníctva v rámci informácií o účasti komory v legislatívnom procese vzali na vedomie pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý mení a dopĺňa zákon o advokácii v oblasti spracúvania osobných údajov klientov a iných fyzických osôb advokátom v postavení prevádzkovateľa v kontexte Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V zmysle pozmeňujúceho návrhu komora má možnosť uznesením upraviť ďalšie práva a povinnosti komory, advokátov a dotknutých osôb prijatím kódexu správania podľa osobitného predpisu. P SAK ďalej vzalo na vedomie návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, kde sa konalo rozporové konanie na úrovni generálneho riaditeľa sekcie civilného práva ministerstva spravodlivosti, informáciu o novele Správneho poriadku a ďalších predpisov a vecný zámer reformy opatrovníctva v Slovenskej republike, kde ministerstvo spravodlivosti uvažuje o možnosti, že opatrovníkmi by okrem príbuzných a blízkych osôb boli aj tzv. profesionálni opatrovníci.

    P SAK vzalo na vedomie výsledky publikačnej súťaže redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie pre advokátskych koncipientov o najlepšiu esej na tému „Koncipienti: nádej a budúcnosť advokácie?“. Do súťaže sa prihlásilo 12 autorov s príspevkami, ktoré bodovým systémom posudzovali všetci členovia redakčnej rady. Táto za víťaza určila JUDr. Erika Surmáneka z Košíc. P SAK sa bude ďalej zaoberať možnosťami zlepšenia komunikácie s advokátskymi koncipientmi.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie závery zo zasadnutia Vzdelávacieho kolégia aj s úvahami o novej koncepcii vzdelávania advokátskych koncipientov, ktorá si vzhľadom na komplexnosť vyžaduje hĺbkovú analýzu všetkých súvislostí. Vzali na vedomie informáciu o kreovaní nových senátov a o navrhovaných personálnych zmenách v existujúcich senátoch na advokátske skúšky. Schválili programy seminárov advokátskych koncipientov na rok 2018 bez zmeny v porovnaní s rokom 2017.

    V rámci rokovania o ekonomických otázkach predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o tom, že príspevok na činnosť Slovenskej advokátskej komory na rok 2018 bude vo výške 307 eur a informáciu ekonomického odboru k zápočtom príspevkov, k centovému vyrovnaniu do 1 eura a k preplatkom do výšky 30 eur, ako aj aktualizovaný zoznam neplatičov príspevku na činnosť komory za rok 2017.

    Predsedníctvo komory vzalo na vedomie zámer Dňa otvorených dverí v roku 2018 v tradičnej forme poskytovania bezplatných právnych porád a série prednášok pre študentov stredných škôl vo vybraných mestách a o príprave galavečera 2018.

    Následne vzalo na vedomie prehľad aktívnych súdnych konaní, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora s osobitným zameraním na konania v statusových veciach.

    V rámci informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie správu z plenárneho zasadnutia CCBE, informáciu o zámere osláv 100. výročia vzniku ČSR a fungovania advokácie v spoločnom štáte v spolupráci s Českou advokátskou komorou, zámer spolupráce so susednými advokátskymi komorami a informáciu o výsledku esejistickej súťaže pre študentov právnických fakúlt akreditovaných na Slovensku pri príležitosti Európskeho dňa advokátov. 

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhu na pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 ods. 2 písm. b) a podľa § 8 ods. 2 písm. c) a d) zákona o advokácii.