INFORMÁCIE O ZÁSADNÝCH ZMENÁCH NA VÝKON ZARUČENEJ KONVERZIE

INFORMÁCIE O ZÁSADNÝCH ZMENÁCH NA VÝKON ZARUČENEJ KONVERZIE

Zdroj: SAK, z dňa 15.2.2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

od 1. júla 2017 sú advokáti - právnické osoby povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. V primeranom časovom predstihu Slovenská advokátska komora (ďalej „SAK“) aj touto cestou upozorňuje, že od 1. júla 2018 sa podľa zákona o súdoch táto povinnosť rozširuje aj na právnych zástupcov, ktorí sú fyzickými osobami (§ 101cd v spojení s § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších zmien a doplnkov).

 

Jedným z najdôležitejších oprávnení advokátov v rámci elektronizácie výkonu advokácie je oprávnenie vykonávať zaručenú konverziu dokumentov (§ 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších zmien a doplnkov). SAK na účely zaručenej konverzie zabezpečila pre advokátov softvér pod názvom Zaručená konverzia - ZAKO, ktorého vývoj, ako aj náklady spojené s užívaním (všetky licenčné poplatky a časové pečiatky) hradila z vlastných zdrojov.

 

Program Zaručená konverzia však umožňoval len jednostrannú konverziu z listinnej do elektronickej podoby, pričom najmä vo vzťahu ku klientom advokáti potrebujú mať dostupný nástroj aj na opačnú konverziu dokumentov z elektronickej do listinnej podoby. Navyše, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prijal a zverejnil nové verzie formulárov pre osvedčovaciu doložku, pričom tieto formuláre už nebudú zapracované do programu Zaručená konverzia. SAK preto z vyššie uvedených dôvodov prijala rozhodnutie, v zmysle ktorého program Zaručená konverzia už nebude dostupný advokátom a dôjde aj k ukončeniu jeho technickej podpory, a to najneskôr jeden deň pred skončením platnosti starej verzie formulárov pre osvedčovacie doložky. Platnosť starej verzie formulárov pre osvedčovacie doložky je naplánovaná do 15. apríla 2018, po tomto dátume už nebude možné program Zaručená konverzia používať. O presnom termíne budete informovaní aj cez aplikáciu Zaručená konverzia a e-mailom.

 

Ku koncu roka 2017 program Zaručená konverzia používalo 1355 advokátov. S cieľom minimalizovať negatívne dosahy spojené s ukončením dostupnosti a podpory tohto programu došlo k dohode medzi SAK a dodávateľom programu Zaručená konverzia - spoločnosťou DITEC, a.s. Podľa tejto dohody majú advokáti do 31. decembra 2018 zabezpečené prechodné obdobie, v ktorom budú môcť naďalej využívať zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby na náklady SAK pomocou aplikácie D.Convert, v ktorej je možné realizovať výkon zaručenej konverzie v oboch smeroch.

 

Každý zo smerov konverzie je licencovaný samostatne:

1. licencia pre D.Convert - zaručená konverzia pre smer L2E (listinná podoba do elektronickej podoby). Licencia hradená SAK, platná od aktivácie do konca roka 2018,

2. licencia pre D.Convert - zaručená konverzia pre smer E2L (elektronická podoba do listinnej podoby). Licencia hradená advokátom, platná od aktivácie do konca roka 2018.

Licencia pre zaručenú konverziu pre smer E2L (elektronická podoba do listinnej podoby) je dostupná za poplatok 50 eur bez DPH, platná od aktivácie do konca roka 2018.

 

Predajný kanál a distribúciu pre program D.Convert, ktorého vývoj a technická podpora je v plnom rozsahu zabezpečovaná spoločnosťou DITEC, a.s., realizuje jej dcérska spoločnosť DITEC Commerce s.r.o.

 

Prirodzene, SAK nepresadzuje žiadny konkrétny komerčný produkt a advokáti môžu používať akýkoľvek iný komerčný produkt na zaručenú konverziu za predpokladu, že bude spĺňať požiadavky zákona o e-Governmente a súvisiacich predpisov.

 

Sumár zmien, ktoré advokátov v súvislosti so zaručenou konverziou a prechodom na nový softvér čakajú:

 

do 15.4.2018 - ukončenie dostupnosti programu Zaručená konverzia a jeho nahradenie programom D.Convert. Zaručená konverzia z listinnej do elektronickej podoby je hradená z rozpočtu SAK, advokáti si budú môcť kúpiť dodatočnú licenciu na „opačnú” zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby za 50 eur bez DPH s platnosťou do 31.12.2018. Licencia na program D.Convert (za vyššie uvedených podmienok) je dostupná na jeden počítač pre jedného advokáta,

 

1.7.2018 - povinnosť advokátov – fyzických osôb v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie,

 

31.12.2018 - posledný deň, kedy SAK hradí náklady spojené so zaručenou konverziou z listinnej do elektronickej podoby, súčasne sa končí platnosť licencie na zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej,

 

1.1.2019 - náklady na používanie D.Convert-u si advokáti hradia sami, zvýhodnená cena licencie pre advokáta na jeden rok za obojsmernú konverziu (t. j. listinná - elektronická, elektronická - listinná) dohodnutá SAK so spoločnosťou DITEC Commerce, s.r.o. je 150 eur bez DPH. Licencia má platnosť 366 dní od zakúpenia. Za túto zvýhodnenú cenu si môžu advokáti zakúpiť druhú a každú ďalšiu licenciu už teraz.

Štandardná koncová cena ročnej licencie je 600 eur bez DPH.

 

Vzhľadom na to, že súčasťou zaručenej konverzie je aj pridávanie časových pečiatok, si Vás SAK dovoľuje informovať, že aj v roku 2018 bude uhrádzať zo svojho rozpočtu náklady spojené s vkladaním časových pečiatok v procese zaručenej konverzie.

 

Predsedníctvo SAK taktiež prijalo rozhodnutie, že aj počas roka 2018 bude naďalej uhrádzať za všetkých advokátov náklady spojené s vydávaním advokátskych preukazov a náklady spojené s vydávaním a obstarávaním certifikátov nachádzajúcich sa na týchto advokátskych preukazoch. Práve advokátsky preukaz predstavuje pre advokátov jednoduchý spôsob, ako používať nástroje na zaručenú konverziu.

 

Podrobnejšie informácie o prechode z programu Zaručená konverzia na program D.Convert budú zverejnené na stránke www.sak.sk, v osobitnom newslettri SAK, ako aj prostredníctvom samotného programu Zaručená konverzia. O licenciu na zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby v cene 50 eur bez DPH môžete požiadať už dnes na stránke: https://goo.gl/forms/H86T1YqfjYZWUT2N2.

 

SAK si Vás záverom dovoľuje informovať, že prostredníctvom pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie bude naďalej pokračovať vo vzdelávaní advokátov na tému právnych otázok spojených s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručenou konverziou. Na tieto podujatia sa môžete prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.sak.sk. Vaše otázky súvisiace s elektronizáciou výkonu povolania môžete adresovať členom tejto pracovnej skupiny emailom na adresu elektronizacia@sak.sk.