Zo zasadnutia predsedníctva - 10.1. 2018

Zo zasadnutia predsedníctva - 10.1. 2018

Zdroj: SAK, z dňa 26.2.2018

 

Prvé zasadnutie predsedníctva komory v novom roku sa konalo v Bratislave 10. januára 2018.

P SAK odsúhlasilo postup, podľa ktorého od 1. januára 2019 Slovenská advokátska komora skončí s financovaním programu zaručenej konverzie (dConvert). Komora dohodne s externým dodávateľom zľavy na jeho produkty a od 1. januára 2019 budú advokáti môcť využiť poskytované produkty podľa ich uváženia. Do 31. decembra 2018 bude komora uhrádzať licenčné poplatky a po uplynutí tohto obdobia bude už vzťah existovať iba medzi advokátom a dodávateľom služby.

Členovia P SAK súhlasili s tým, že problematika komunikácie komory prostredníctvom platforiem a možnosť zapojenia komory do projektu Find-a-Lawyer (jednotný európsky vyhľadávač advokátov na stránke EÚ e-Justice) bude posudzovaná v rámci dokumentu o prioritách komory v oblasti elektronizácie.

P SAK schválilo dokumenty týkajúce sa priorít Slovenskej advokátskej komory v oblasti elektronizácie (viď Bulletin slovenskej advokácie a webová stránka komory) a poverilo pracovnú skupinu pre elektronizáciu výkonu advokácie podrobnejšie spracovať jednotlivé priority do Strategického dokumentu Slovenskej advokátskej komory v súvislosti s elektronizáciou advokátskeho povolania, ktorý sa komplexne vysporiada s aktuálnymi potrebami advokátov na výkon advokácie na Slovensku. Pôjde o dôležitý materiál najmä z hľadiska celkovej koncepcie a smerovania v oblasti elektronizácie. Elektronizácia je zásadnou témou, ktorá bude rezonovať v najbližších rokoch na Slovensku aj na medzinárodnom fóre. Niektorí advokáti sa ťažšie prispôsobujú tomuto trendu a je úlohou komory im v tom pomáhať.

Členovia P SAK v rámci informácií o účasti komory v legislatívnom procese vzali na vedomie pripomienky Slovenskej advokátskej komory k návrhu zmien Správneho poriadku a poverili pracovnú skupinu pre súkromné právo pokračovať v rokovaní s Ministerstvom spravodlivosti SR o vecnom zámere reformy opatrovníctva na Slovensku v tom smere, aby za profesionálnych opatrovníkov mohli byť ustanovovaní advokáti. Ide o službu, ktorá svojou povahou súvisí s advokátskym povolaním. Advokáti sú z povahy svojej činnosti vhodnými osobami na výkon opatrovníctva vzhľadom na to, že zväčša pôjde o majetkové záležitosti. Táto činnosť môže posilniť pozitívne vnímanie advokátov v spoločnosti. V praxi sa objavujú požiadavky od klientov, ktorí prejavili záujem, aby v prípade straty spôsobilosti na právne úkony advokát naplnil ich vôľu vopred vymedzeným spôsobom a ešte za ich života. V dnešných podmienkach to nie je možné. Na výkon funkcie opatrovníkov bude potrebné nastaviť transparentné pravidlá a obmedzenia a pozorne vziať do úvahy všetky pozitíva a negatíva aj z hľadiska možného reputačného rizika.

Členovia P SAK v kontexte zámeru zlepšiť komunikáciu s advokátskymi koncipientmi súhlasili s vytvorením komisie pre veci koncipientske v rámci pracovnej skupiny pre veci advokátske s tým, že členmi komisie budú aj advokátski koncipienti. Na tento účel bolo potrebné novelizovať uznesenie, ktorým sa schvaľujú poradné orgány komory. Uznesenie bude uverejnené vo Vestníku. P SAK zároveň schválilo zámer posielať newsletter aj všetkým advokátskym koncipientom a poverilo členov pracovnej skupiny pre veci advokátske odprezentovať na seminároch advokátskych koncipientov možnosť anonymnej komunikácie so zástupcami komory so zistením nimi preferovaného spôsobu anonymnej komunikácie.

P SAK schválilo realizáciu projektu Index právnej istoty s cieľom prispieť k verejnej úlohe komory ako stavovskej organizácie s nezastupiteľnou úlohou pri tvorbe právneho štátu a ochrane základných práv občanov, a zároveň ako subjektu združujúceho advokátov s výnimočnou kompetenciou hodnotiť kvalitu legislatívneho a justičného prostredia v Slovenskej republike, a tak poskytnúť členom komory aj širšej verejnosti jeden z nástrojov na základnú orientáciu vo vývoji právneho prostredia.

Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

Členovia P SAK schválili doplnenie uznesenia, ktorým sa stanovujú podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky. Uznesenie bude uverejnené vo Vestníku. Zároveň určili moderátorov na jarné semináre advokátskych koncipientov.

V rámci bodu týkajúceho sa ekonomických otázok P SAK prerokovalo doručené žiadosti,  vzalo na vedomie informáciu o stave pôžičiek poskytnutých zo sociálneho fondu k 31. decembru 2017 a súhlasilo s vydaním knihy „Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1948“ v spolupráci s vydavateľstvom VEDA.

Predsedníctvo komory schválilo zámer imidžovej kampane pri príležitosti Dňa advokácie 2018, vzalo na vedomie informácie o príprave galavečera a v tajnom hlasovaní rozhodlo o kandidátoch na ocenenie za celoživotný prínos advokácii.

Následne vzalo na vedomie prehľad aktívnych súdnych konaní, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora, s osobitným zameraním na konania v statusových veciach a na vymáhanie pohľadávok.

Členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o nedoplatkoch príspevkov na činnosť komory za rok 2017 a rozhodovali o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností.