Konferencia k 100 rokom českej a slovenskej advokácie

Konferencia k 100 rokom českej a slovenskej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 21.9.2018

V piatok 21. septembra 2018 Slovenská a Česká advokátska komora zorganizovala slávnostnú konferenciu pri príležitosti osláv 100 rokov českej a slovenskej advokácie. Konferencia sa konala v Mestskom dome kultúry Elektra v Luhačoviciach, v meste, ktoré bolo centrom budovania československej vzájomnosti už od 19. storočia a kde sa konalo stretnutie advokátov z oboch strán rieky Moravy koncom roka 1918, po vzniku prvej ČSR.  Práve na tomto stretnutí sa formovali princípy spoločného fungovania advokátov v prvej spoločnej republike.

Konferenciu otvoril JUDr. Vladimír Jirousek, predseda ČAK, hostí privítal námestník starostu mesta Luhačovice, nasledovali prejavy predsedov oboch komôr, JUDr. Jirouska a JUDr. Boreca a zdravice hostí zo zahraničných komôr a inštitúcií.

Prvá čašť konferencie je venovaná príspevkom o vývoji advokácie v Čechách, na Slovensku a Ukrajine (Zakarpatská Rus bola súčasťou ČSR).

Poobedňajší program konferencie je rozdelený na dve samostatné témy, prvá sa venuje aktuálnym otázkam českého a slovenského práva a advokácie, príspevky k druhej téme sa venujú histórii advokácie.

Program Konferencie k 100 rokom českej a slovenskej advokácie

Privítanie námestníkom mesta Luhačovice, príhovor predsedu ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska príhovor predsedu SAK JUDr. Tomáša Boreca, zdravice významných hostí

Zlaté a temné okamihy storočného vývoja českej advokácie JUDr. PhDr. Stanislav Balík
Špecifiká vývoja slovenskej advokácie v Československu doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Exkurz do storočného vývoja advokácie v Užhorode prof. Yaroslav Lazur

AKTUÁLNE OTÁZKY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRÁVA A ADVOKÁCIE

moderuje JUDr. Vladimír Jirousek

 

I. BLOK TRESTNÉ PRÁVO

Dôvernosť vzťahu advokát - klient ako súčasť právneho štátu  JUDr. Tomáš Sokol

Úloha a postavenie Únie obhajcov ČR Mgr. Lukáš Trojan

Aktuálne otázky trestného práva na Slovensku  JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Martin Puchalla, PhD.

 

II. BLOK CIVILNÉ PRÁVO

Rekodifikácia civilného práva procesného s dôrazom na advokátsky proces JUDr. David Uhlíř

Advokátsky proces – koreferáty Mgr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. Michal Žižlavský

Rekodifikácia súkromného a procesného práva v SR – pred a po prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

 

III. BLOK STAVOVSKÉ PRÁVO – PÁLČI VÉ OTÁZKY ČESKEJ A SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE

Daňovo právne otázky JUDr. Monika Novotná

Postavenie a vzťah SAK a advokátov k alternatívnym poskytovateľom právnych služieb Mgr. Richard Karkó

Aktuálne problémy advokácie na Ukrajine Oleksij Andrijovič Fazekoš

Postrehy českej advokátky z poskytovania právnych služieb na Ukrajine  Mgr. Monika Šimůnková Hošková

Etika v práve očami účastníka konania  Mgr. Marie Voříšková

 

DEJINY ADVOKÁCIE (15. ročník konferencie)

moderuje JUDr. PhDr. Stanislav Balík

 

Advokátske komory v českých zemiach v rokoch 1918-1938 JUDr. PhDr. Stanislav Balík

Búrali sme veselo c. k. mocnárstvo „zpuchřelé“ alebo advokáti v prvom čsl. odboji JUDr. Rudolf Manik, PhD.
Súdne budovy za prvej republiky JUDr. Lubomír Činka

Advokácia a politika za prvej republiky JUDr. Ing. Pavel Sorokáč, MBA

Ivan Dérer – slovenský advokát a československý minister  JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Stála delegácia advokátskych komôr a československé právnické zjazdy doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Lesk a bieda československej advokácie v ČSR alebo postavenie prvorepublikového advokáta a jeho vnímanie v spoločnosti JUDr. Michal Rampášek
Advokáti proti totalite – predstavenie projektu JUDr. Petr Toman, LL.M.

Ženská stopa v českej advokácii JUDr. Daniela Kovářová

Ľudovít Bazovský a advokáti z rodu Bazovských Mgr. Viktória Hellenbart

Povojnové súdenie predvojnových a protektorátnych trestných činov Mgr. Ing. & Ing. Tomáš Kubík