Memorandum pri príležitosti 100 rokov českej a slovenskej advokácie

Memorandum pri príležitosti 100 rokov českej a slovenskej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 25.9.2018

Luhačovice 21.septembra 2018 - Výborné české a slovenské vzťahy, ktoré je možné považovať za nadštandardné, potvrdili pri príležitosti 100 rokov osláv slovenskej a českej advokácie podpisom spoločného memoranda predseda Českej advokátskej komory Vladimír Jirousek a Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec. Memorandum deklaruje, že obe komory  budú ctiť a rozvíjať svoje historicky založené nadštandardné vzťahy spolupráce a vzájomného rešpektu. ČAK a SAK sa zaviazali posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi komorami, ako aj medzi českými a slovenskými advokátmi, k odbornej a prípadne ďalšej prospešnej spolupráci.

 

MEMORANDUM

 

prijaté pri príležitosti 100 rokov českej a slovenskej advokácie

 

Českou advokátskou komorou,

zastúpenou predsedom JUDr. Vladimírom Jirouskom

 

a

 

Slovenskou advokátskou komorou,

zastúpenou predsedom JUDr. Tomášom Borecom

 

21. septembra 2018 v Luhačoviciach:

 

My, súčasní predstavitelia českej a slovenskej advokácie, uvedomujúc si zodpovednosť voči odkazu našich predchodcov – zakladateľov verejných správ alebo samospráv na úseku advokácie v rokoch 1918 až 1922, pri príležitosti 100- ročného výročia existencie či budovania nezávislej českej a slovenskej advokácie, slávnostne a čestne vyhlasujeme, že budeme naďalej ctiť a rozvíjať svoje historicky založené nadštandardné vzťahy spolupráce a vzájomného rešpektu. V rámci týchto vzťahov sa zaväzujeme k podpore podujatí posilňujúcich vzťahy medzi ČAK a SAK, resp. medzi českými a slovenskými advokátmi, k odbornej a prípadne ďalšej prospešnej spolupráci, to všetko pri zachovaní a ochrane dejinnej kontinuity našich vzťahov.

Naplno si uvedomujeme poslanie advokácie v civilizovanej, demokraticky formovanej spoločnosti, spočívajúce najmä v zabezpečení jej nezávislého výkonu prostredníctvom advokátskej samosprávy, a takisto v garancii naplnenia podmienok spravodlivého procesu. Pri obrane základných pilierov advokácie si budeme vždy poskytovať podporu a potrebnú pomoc, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

Zaväzujeme sa ctiť, propagovať, prípadne chrániť dobré meno druhej strany Memoranda v tom ktorom domovskom štáte, rovnako aj vo sfére nadnárodných vzťahov týkajúcich sa všeobecne advokácie alebo priamo našich advokátskych stavov.

K podpisu Memoranda pristupujú predsedovia Českej advokátskej komory a Slovenskej advokátskej komory s úplnou vážnosťou, slobodne a s úprimným presvedčením, že sa ich nástupcovia nespreneveria zásadám obsiahnutým v Memorande.

 

 za Českú advokátsku komoru                                     za Slovenskú advokátsku komoru

     JUDr. Vladimír Jirousek                                                       JUDr. Tomáš Borec

                   predseda                                                                                  predseda