Vyhlásenie SAK k zadržaniu osôb podozrivých z úkladnej vraždy advokáta a k ďalším aktuálnym otázkam

Vyhlásenie SAK k zadržaniu osôb podozrivých z úkladnej vraždy advokáta a k ďalším aktuálnym otázkam

Zdroj: SAK, z dňa 3.10.2018

    (Bratislava– 3.10.2018) – Slovenská advokátska komora oceňuje aktuálne informácie o dosiahnutom pokroku vo vyšetrovaní trestného činu úkladnej vraždy advokáta Mareka Rakovského a tiež o významnom posune vo vyšetrovaní úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Výkon slobodnej advokácie je, podobne ako výkon slobodnej a nezávislej žurnalistiky, nevyhnutnou podmienkou fungovania demokratického a právneho štátu.  Povolanie advokáta bolo v minulých rokoch vystavené aj osobným útokom zameraným priamo na život a zdravie advokátov.  Minimálne traja advokáti (E.V., M.R. a Ľ. K.) sa stali obeťami trestného činu vraždy s vážnym podozrením na priamy alebo sprostredkovaný súvis útoku s výkonom ich povolania. Takéto prípady preto vnímame výnimočne citlivo a očakávame, že postup orgánov činných v trestnom konaní bude smerovať, tak ako aj v iných prípadoch, k ich objasneniu, a najmä spravodlivému potrestaniu páchateľov.

     V tejto súvislosti považujeme za potrebné zdôrazniť, že v záujme dosiahnutia cieľa spravodlivého potrestania páchateľov obzvlášť závažných zločinov, je (rovnako ako v iných prípadoch) potrebné, aby všetky dotknuté subjekty v plnej miere dodržiavali zákonné princípy trestného konania. Tento apel nesmerujeme len voči orgánom činným v trestnom konaní, ale za SAK považujeme za potrebné osobitne zdôrazniť tiež potrebu dodržiavania profesijnej advokátskej etiky a povinností advokáta, vrátane zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa advokát dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Advokát by mal najmä pri verejnej komunikácii postupovať s náležitou opatrnosťou  a zdržanlivosťou predovšetkým v prípadoch, kde by mohol ohroziť nielen povinnosť mlčanlivosti, ale aj iné zákonom chránené záujmy. Porušovanie základných princípov – hoc aj dobromyseľné – môže mať vážne následky pre trestné konanie, a v konečnom dôsledku tak ohroziť dosiahnutie toho, čo celá spoločnosť dnes právom očakáva.