Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

PATAY Peter JUDr.
Lawyer
Hviezdoslavova 10
Trnava
917 01
0911667899
info@akpatay.sk
English
ico://sk/50227963_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
autorské právo
byty, bytové právo, nájom
dane, poplatky
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
dražby
elektronický prenos dát, softvérové právo
finančné právo
investície
kánonické právo
insolvenčné právo
leasing
licenčné zmluvy a franchising
ľudské práva a slobody
medzinárodné právo súkromné
nekalá súťaž
občianske právo
obchodné právo
medzinárodné obchodné právo
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
poisťovacie právo
pracovné právo
práva z prepravy
pôda, pozemky, zákon o pôde
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
sociálne a dôchodkové zabezpečenie
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
správne právo
stavebné právo, riadenie
trestné právo
ústavné právo
zastupovanie pred Ústavným súdom SR
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
verejné obstarávanie
zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva
poľnohospodárske právo
živnostenské právo
životné prostredie
zápis partnera verejného sektora
upomínacie konanie
osobný bankrot
poskytovanie právnych služieb pro bono
právna pomoc osobám v karanténe
správne právo súvisiace s COVID19
pro bono právna pomoc Ukrajine
Displayed 1 - 50 from 50 records
Názov zamerania
obchodné právo