SÚŤAŽ pre mladých advokátov a koncipientov zameraná na aplikáciu práva EÚ

SÚŤAŽ pre mladých advokátov a koncipientov zameraná na aplikáciu práva EÚ

Zdroj: SAK, z dňa 17.12.2021

YOUNG LAWYERS CONTEST 2022

Akadémia európskeho práva (ERA) a Slovenská advokátska komora

pozýva

advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe

zúčastniť sa na súťaži zameranej na aplikáciu práva Európskej únie

 

  Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť aplikáciu práva EÚ prostredníctvom praktických simulácií pod dohľadom poroty skladajúcej sa z odborníkov z praxe. Zároveň súťaž podporuje medzinárodný networking advokátskych koncipientov a mladých advokátov, výmenu poznatkov o jednotlivých právnych kultúrach a vzájomnú spoluprácu na prípadoch týkajúcich základných práv, právneho štátu, hospodárskeho práva, cezhraničnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach či v trestnoprávnej oblasti. Porota bude hodnotiť písomné výstupy ako aj schopnosť negociácie a vystupovanie pred sudcom.

  Ako bude súťaž prebiehať

Súťažiaci budú zaradení do multinárodných tímov z rôznych krajín Európskej únie. Partnermi projektu a podporujúcimi inštitúciami sú advokátske komory z Francúzska, Poľska, Španielska, Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Cypru, Estónska, Nemecka, Grécka, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska a Rumunska. Akadémia európskeho práva ako hlavný organizátor zaradí účastníkov do tímov a poskytne im vzájomné kontakty. Tímy budú mať na starosti písomné vypracovanie zadania prostredníctvom práce na diaľku. Účastníci sa stretnú osobne v rámci jedného zo semifinále, kde budú prezentovať svoje riešenia pred porotou. Dva najlepšie tímy z každého semifinále postúpia do finále.

  Semifinále

Súťaž sa bude skladať z troch semifinále a jedného finále. Semifinále budú organizované advokátskymi komorami v troch európskych mestách – vo Varšave, v Barcelone a v Bratislave.

  Finále

Finále, na ktorom sa zúčastní šesť najlepších tímov, sa uskutoční v sídle ERA v nemeckom meste Trier. Jeho súčasťou bude aj návšteva Súdneho dvora Európskej únie, seminár o zastupovaní pred Súdnym dvorom EÚ a moot court dvoch víťazných tímov na pôde Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu pred porotou zloženou z uznávaných odborníkov z praxe a sudcov Súdneho dvora EÚ.

  Harmonogram

10. december 2021         Spustenie registrácie

10. február 2022              Ukončenie registrácie

1. marec 2022                  Zverejnenie zoznamu účastníkov a zaradenie do tímov

15. marec2022                 Pridelenie úloh tímom

15. máj 2022                     Odovzdanie písomných zadaní

7. jún 2022                        Semifinále vo Varšave

10. jún 2022                      Semifinále v Bratislave

13. jún 2022                      Semifinále v Barcelone

 10.-12.október 2021       Finále v sídle ERA a na Všeobecnom súde EÚ v Luxemburgu

 

  Jazyk

Súťaž bude prebiehať v anglickom jazyku, vyžaduje sa pracovná znalosť jazyka.

  Náklady

Ubytovanie na jednu noc počas semifinále a ubytovanie na tri noci v rámci finále hradí organizátor. Cestovné náklady hradí organizátor do výšky 300 EUR/osoba.

 Registračný poplatok je 170 EUR. Účastníci nominovaní Slovenskou advokátskou komorou však registračný poplatok neplatia, v zmysle rozhodnutia predsedníctva SAK úspešným kandidátom registračný poplatok uhradí. 

  Registrácia

V prípade záujmu kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).

 Viac informácií nájdete na: https://younglawyerscontest.eu/


                                                                                     YOUNG LAWYERS CONTEST 2022