Prejav predsedu SAK na Hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska

Prejav predsedu SAK na Hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska

Zdroj: SAK, z dňa 8.4.2022

Vážený pán prezident,

ctení hostia,

vážené dámy, vážení páni,

vážení zástupcovia sudcovského stavu,

dovoľte mi, aby som Vám v mene celej advokácie úprimne zablahoželal k 30. výročiu fungovania vášho združenia.

Centrom aktivít Združenia sudcov Slovenska je už tri desaťročia ochrana nezávislosti súdnictva. Túto úlohu ste plnili po celý čas od dynamických začiatkov formovania slovenskej justície po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, a nemenej sa to od vás očakáva aj dnes.

Keď som tu bol u Vás pred rokom, vyslovil som želanie, aby sa súdnictvo namiesto elementárnej ochrany svojej nezávislosti mohlo viac sústrediť na témy poctivého rozvoja a praktického zlepšovania kvality justície. Faktom však je, že aj uplynulý rok bolo nevyhnutné znova a znova hovoriť o elementárnych veciach nezávislosti justície a o základných predpokladoch fungovania právneho štátu.

Podobne to bolo aj u nás, v prostredí advokácie, keď sme boli vystavení mediálnemu a politickému tlaku pre nepochopenie zmyslu obhajoby a jej postavenia pri presadzovaní spravodlivosti. O to viac si cením a ďakujem za to, že justícia tieto princípy účinne chránila a stála na strane práva. Na jednej strane sme zaznamenali a zaznamenávame snahy o kriminalizáciu advokátov za výkon ich povolania, no na druhej strane prišiel pre nás nesmierne dôležitý nález Ústavného súdu, ktorý v tejto téme jasne vyzdvihol hodnotu práva na obhajobu pre fungovanie právneho štátu.

Čelili sme snahám o obmedzenie či oslabenie advokátskej samosprávy, dokonca v podobe návrhu na de facto zrušenie komory, avšak na druhej strane zaznel jasný a rozumný hlas Benátskej komisie v prospech ochrany práva a nezávislosti advokácie.

Osobitne by som chcel vyzdvihnúť a vyjadriť veľkú osobnú radosť, že sme v rámci justičných orgánov dokázali viesť otvorený a transparentný dialóg na aktuálne témy a v podstatných otázkach formulovať aj spoločné stanoviská. Začiatkom tohto roka sme sa za okrúhlym stolom zhodli na podstatných stanoviskách k reforme súdnej mapy, k zmenám v trestných kódexoch a tiež v téme neštandardného návrhu na zavádzanie poskytovania právnych služieb formou živnosti. Rád by som využil túto príležitosť a úprimne sa poďakoval aj vám, predstaviteľom súdnictva, za podporu nezávislej advokácie.

Je nepochybné, že tak súdnictvo, ako aj advokácia bude aj naďalej čeliť rozličným návrhom, pri ktorých mám niekedy dojem, že o čo viac sú hnané dobrými úmyslami, o to menej sú domyslené. Je preto nesmierne dôležité, aby v procese potrebnej modernizácie a očisty justície zaznieval jasný a zrozumiteľný hlas jej legitímnych zástupcov, ktorý je založený na úcte k faktom, právu a pravidlám.

Pri príležitosti významného jubilea vášho združenia Vám preto úprimne želám, aby ste boli týmto rešpektovaným hlasom v rámci súdnictva i v rámci širšie vnímanej justície. Združenie sudcov Slovenska ako najväčšia stavovská organizácia sudcov má mať nepochybne pevné miesto v justičnom prostredí a váš hlas musí byť adekvátne počuť.

Pokiaľ ide o Slovenskú advokátsku komoru, dovoľte mi potvrdiť našu pripravenosť podporiť všetky iniciatívy, ktoré smerujú k posilňovaniu právneho štátu, nezávislosti justície a jej modernizácie založenej na úcte k právu, úcte k sudcom a sudcovskému stavu. Niet nezávislej advokácie bez nezávislej justície, niet nezávislej justície bez nezávislej advokácie.

Ďakujem za pozornosť.

Štrbské Pleso, 7. apríla 2022