Stanovisko predsedu SAK Viliama Karasa k prijatiu súdnej mapy Národnou radou SR

Stanovisko predsedu SAK Viliama Karasa k prijatiu súdnej mapy Národnou radou SR

Zdroj: SAK, z dňa 27.4.2022

„Slovenská advokátska komora v procese prípravy novej súdnej mapy občas čelila výčitkám, že je proti reformám v justícii. Nič nie je ďalej od pravdy. V skutočnosti SAK od začiatku jasne podporovala základný cieľ reformy zlepšiť kvalitu súdnictva. V záujme toho sme venovali množstvo energie a času príprave vecných a odborných pripomienok, ktoré sme vzniesli v rámci legislatívneho procesu. Zároveň sme sa intenzívne prihovárali za to, aby sa ministerstvo usilovalo v základných východiskách reformy dosiahnuť čo najširšiu odbornú zhodu. Dnes je tento legislatívny proces na konci - ak bude zákon podpísaný pani prezidentkou, po nadobudnutí účinnosti sa stane súčasťou právnej praxe.

Pokiaľ ide o dosahy na prácu advokátok a advokátov, očakávame vyšší dopyt po profesionálnom právnom poradenstve, ako aj odpovede na nové možnosti napr. o pojednávaní prostredníctvom videokonferencií. Pokiaľ ide o reálne dosahy na občanov a efektívnosť justície, na riziká sme upozorňovali. Napriek tomu si dnes úprimne želáme, aby tie dosahy boli len pozitívne a priniesli reálne zlepšenie činnosti súdov.

V súvislosti so stále narastajúcou dĺžkou súdnych konaní pri riešení obchodných sporov zároveň odporúčame, aby každý podnikateľ pri uzatváraní kontraktov zodpovedne zvažoval, kto bude riešiť potenciálne budúce spory, a vždy túto vec skonzultoval so svojim advokátom. Slovenská advokátska komora v tejto súvislosti pripomína možnosť využiť pri tvorbe zmlúv doložky Rozhodcovského súdu SAK, a vyhnúť sa tak riziku dlhoročných sporov pred všeobecnými súdmi (priemerná dĺžka konania pred Rozhodcovským súdom SAK sa pri bežných obchodných sporoch pohybuje okolo štyroch mesiacov).“