BSA: Úvodník predsedu SAK k prvému roku od konferencie advokátov

BSA: Úvodník predsedu SAK k prvému roku od konferencie advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 17.6.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prednedávnom sme mali možnosť osláviť výročie prijatia prvého ponovembrového zákona, ktorým sa na Slovensku obnovil slobodný výkon advokácie. Vykonávanie nášho advokátskeho povolania slobodne a nezávisle je to najcennejšie, čo ako advokátsky stav máme a čo predstavuje nenahraditeľnú hodnotu pre fungovanie právneho štátu a nezávislosť súdnej moci. Našu nezávislosť sme povinní naďalej chrániť zo všetkých síl, a to nie pre vlastné záujmy, ale predovšetkým preto, aby sme mohli žiť v krajine, kde sa práva ľudí účinne chránia a kde panuje úcta k vláde zákona.

Pred rokom sa konala konferencia advokátov, na ktorej ste členom jednotlivých orgánov komory odovzdali dočasné poverenie chrániť a zveľaďovať základné hodnoty advokácie v ďalšom štvorročnom období. Podrobný odpočet našich aktivít za prvý rok pôsobenia predložíme v pravidelnej výročnej správe. Na tomto mieste mi dovoľte aspoň niekoľko osobných poznámok.

Za posledný rok som v prejavoch, kontaktoch s médiami i v nespočetných formálnych a neformálnych stretnutiach s našimi partnermi opakovane zdôrazňoval, že ak sa ako spoločnosť chceme posúvať správnym smerom, musíme na to používať správne prostriedky. Že účelové skratky nás nikdy nedovedú k želanému cieľu, ale naopak, problémy spravidla len prehlbujú. Tento princíp som zdôrazňoval v téme potrebnej a želanej očisty justície, nastoľovania spravodlivosti spoločnosti, ale rovnako aj pri našich vlastných advokátskych témach.

Uplynulých dvanásť mesiacov sme ako advokátsky stav čelili niekoľkým pokusom - ktoré opäť nemožno nazvať inak ako skratkovité – smerujúcim k obmedzeniu našej nezávislosti. To, že sme tieto pokusy ustáli, je aj vďaka obrovskej podpore celého advokátskeho stavu, ktorý je dnes v základných otázkach advokácie jednotný tak, ako nikdy predtým. Myslím, že ide o potenciál, ktorý je do budúcna dobrým východiskom na to, aby sme mohli veriť v postupné pozdvihovanie étosu nielen advokácie, ale aj ostatných právnických povolaní právnej kultúry v štáte.

Okrem principiálnych otázok sme museli riešiť aj množstvo vyslovene praktických tém fungovania našej komory. Bezprostredne sme sa zamerali na vyrovnané hospodárenie komory, kde sme dnes už na podstatne lepšej trajektórii ako pred rokom. Príkladom je rozhodnutie o liberalizácii poskytovania elektronických certifikátov (možnosť výberu medzi dodávateľmi) a ukončenie ich dotovania komorou. Jednotlivo ide o zanedbateľné sumy, no v agregovanej čiastke išlo o neudržateľnú rozpočtovú záťaž, ktorá našu organizáciu reálne brzdila v potrebnom rozvoji služieb.

Priestor pre zefektívnenie vidíme aj pri vydávaní Bulletinu slovenskej advokácie, ktorý osobne považujem za najlepší domáci právnický časopis a vlajkovú loď našej odbornej komunikácie. Napriek tomu sme identifikovali potrebu zvýšiť jeho dostupnosť pre širokú odbornú verejnosť a právnu prax, a tým lepšie zúročiť i výsledky odbornej práce redakčnej rady a autorov. Našou snahou preto bude popri úprave periodicity papierového vydania postupne popularizovať a šíriť odborné články aj v elektronickom svete a tým zvýšiť spoločenský dosah časopisu. Zároveň sme sa rozhodli, že papierové vydanie budeme doručovať len tým z vás, ktorí o to požiadajú – budeme tak šetriť nielen vaše peniaze, ale aj prírodu (odoberanie fyzických výtlačkov pritomnaďalej zostane bezplatné pre všetkých, ktorí o to požiadajú).

Na záver považujem za potrebné vyjadriť sa k stále mimoriadne aktuálnej a zároveň veľmi citlivej téme zasahovania do nezávislého výkonu advokácie/obhajoby. Osobne sa jednoznačne hlásim k tým, ktorí volajú po obnovení dôvery v justíciu a budem sa veľmi tešiť, ak sa v tejto oblasti podarí poctivou prácou dosiahnuť reálne výsledky. Súčasne však nemôžem nevidieť to, že aj v tejto oblasti akoby mali opäť navrch skratkovité riešenia pred poctivou prácou. Preto mi dovoľte zopakovať všetkým vám výzvu, ktorú som nedávno formuloval i vo vyhlásení pre médiá:

„Rád by som vyzval všetkých advokátov, aby neprestali v neúnavnej snahe o ochranu práv a oprávnených záujmov svojich klientov, poukazovali na akúkoľvek nezákonnosť, akékoľvek porušenie, exces, či už zo strany orgánov činných v trestnom konaní, štátu, aby sa nebáli zastupovať a uprednostniť záujem klienta pred svojím vlastným.“

JUDr.Viliam Karas, PhD.

predseda SAK