Slovenská advokátska komora k návrhu na odklad účinnosti zmien v sídlach a obvodoch súdov (tzv. súdna mapa)

Slovenská advokátska komora k návrhu na odklad účinnosti zmien v sídlach a obvodoch súdov (tzv. súdna mapa)

Zdroj: SAK, z dňa 10.10.2022

Bratislava 10. októbra 2022 – Slovenská advokátska komora registruje ohlásený zámer Ministerstva spravodlivosti SR navrhnúť odklad účinnosti zmien v sídlach a obvodoch súdov, ako aj navrhovaný odklad zriadenia nových správnych súdov (tzv. súdna mapa).

„Komora samotný zámer posunúť účinnosť zmien v súdnej mape na 1. jún 2023 podporuje. Myslíme si, že v súčasnej situácii ide o jediné možné riešenie, ktoré má zabrániť znefunkčneniu súdov v dôsledku meškania v prípravách,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

Okrem doriešenia praktických aspektov reformy je však podľa nášho názoru rovnako – ak nie ešte viac - dôležité, aby bol tento časový priestor využitý aj na vyjasnenie spôsobu obsadzovania nových sudcovských miest. Presun sudcov medzi súdmi musí byť uskutočnený tak, aby nemohlo dôjsť k svojvoľnému zásahu do sudcovskej nezávislosti, a tým aj do práva účastníkov na zákonného sudcu.

SAK zároveň vyzýva na obnovenie potrebného odborného dialógu, v rámci ktorého by sa preskúmali možnosti ďalších vecných opráv reformy (osobitne napríklad vo vzťahu k mestským súdom).