EURÓPSKY DEŇ ADVOKÁTOV: PRÁVO MÁ MAŤ PREDNOSŤ AJ V ČASE VOJNY

EURÓPSKY DEŇ ADVOKÁTOV: PRÁVO MÁ MAŤ PREDNOSŤ AJ V ČASE VOJNY

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2022

Bratislava 25. októbra 2022 – Advokáti a advokátky zo 45 krajín si 25. október pripomínajú ako Európsky deň advokátov. Cieľom iniciatívy je každoročne upozorniť na princípy právneho štátu a prínos právnických profesií k obrane hodnôt práva a spravodlivosti. Výber témy, ktorú volia delegácie Rady advokátskych komôr Európy (CCBE), bol tento rok prirodzene poznačený vojnou v susednej Ukrajine, a nesie názov „Dajme prednosť právu aj v čase vojny: úloha advokátov“.

Slovenská advokátska komora dlhodobo zastáva názor, že efektívny systém ochrany základných práv je potrebné mať nielen pre pokojné časy, ale aj do zlého počasia. „Téma Európskeho dňa advokátov v súlade s našim presvedčením pripomína, že základné princípy právneho štátu treba v čo najvyššej možnej miere chrániť aj v čase najvážnejších kríz,“ hovorí predseda SAK Martin Puchalla.

Autority by podľa iniciatívy európskych advokátov nemali mať pokušenie riešiť hroziace krízy vyvolané vojnovým konfliktom na úkor ochrany základných práv. Túto tému vnímame ako aktuálnu aj u nás na Slovensku, kde síce vládne mier, no dôsledky nespravodlivej vojny u susedov pociťujeme v podobe utečeneckých vĺn, inflácie či energetickej krízy. „Toto všetko je a bude testom súdržnosti našej spoločnosti a vyspelosti nášho právneho poriadku. V krízových situáciách totiž prirodzene rastie dopyt aj po neštandardných riešeniach, ktoré môžu viesť k neproporcionálnym zásahom do základných práv. Advokátky a advokáti preto musia vždy v rámci svojich možností stáť na strane ochrany práv a základných pilierov právneho štátu,“ dodal M. Puchalla.

V kontexte Európskeho dňa advokátov pripomíname dôležitú úlohu advokátov, ktorí pomáhajú riešiť právne otázky osôb utekajúcich pred vojnou. Zastupujú žiadateľov o azyl a o inú právnu ochranu a zapájajú sa do činnosti kontaktných miest prvej právnej pomoci pro bono. Prispievajú tak k ochrane práv garantovaných nielen ústavou, ale aj európskymi a medzinárodnými právnymi nástrojmi, akými sú Charta základných práv EÚ (článok 18) alebo Ženevský dohovor z roku 1951.

Pod tohoročnou témou sa skrývajú aj ďalšie dôležité oblasti, akými je ochrana práv dieťaťa, zlúčenie rodiny, či práva zraniteľných osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku ublíženia, zneužívania či obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií o Európskom dni advokátov nájdete na stránke CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/