Informácia o postupe pri termínoch advokátskych skúšok

Informácia o postupe pri termínoch advokátskych skúšok

Zdroj: SAK, z dňa 8.4.2020

Pod vplyvom opatrení súvisiacich s obmedzením šírenia infekcie SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochorenie COVID-19, boli predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory (ďalej len P SAK) zrušené a presunuté termíny advokátskych skúšok, ktoré mali prebiehať po 15.3.2020 do konca mesiaca marec. Následne boli obdobným spôsobom zrušené termíny aprílových skúšok.

Na svojom dištančnom rokovaní dňa 6.4.2020 prijalo P SAK rozhodnutie o zrušení všetkých aktuálne plánovaných termínov advokátskych skúšok s tým, že obnovenie skúšania nastane na prelome mesiacov august/september 2020.

Všetci koncipienti, ktorí sú aktuálne prihlásení na akýkoľvek termín advokátskej skúšky (písomná a ústna časť), budú z dosiaľ nerealizovaného termínu odhlásení. Kanceláriou komory bude presne stanovené časové rozmedzie, v ktorom budú zverejnené termíny advokátskych skúšok tak, aby sa uchádzači mohli opätovne prihlásiť. Konkretizovaná informácia bude koncipientom zaslaná e-mailom. Termíny písomných a ústnych častí advokátskych skúšok budú realizované od 2.9.2020 v čo možno najväčšom počte s ohľadom na administratívne, priestorové a technické možnosti komory.

Koncipienti, ktorí majú absolvovaný test, avšak aktuálne nie sú prihlásení na žiaden termín advokátskej skúšky, budú mať možnosť prihlásiť sa na termíny stanovené po 1.10.2020.

Validita testu, ktorá je 6 mesačná, začne plynúť koncipientom, ktorých sa týka vyššie popísané, nasledujúci deň po ukončení možnosti prihlásenia sa (tj. komu uplynula validita testu a termín skúšky, na ktorom sa mal zúčastniť, bol zrušený, tomu bude plynúť nová lehota od uvedeného dátumu. Tak isto sa bude postupovať pri koncipientoch po teste, ktorí neboli na skúšku dosiaľ prihlásení a teda nová 6 mesačná lehota im začne plynúť od špecifikovaného dátumu).

Uhradený poplatok za advokátsku skúšku neprepadá, ale sa započítava na ďalší termín zvolený v budúcnosti.

Koncipienti, ktorí sú prihlásení na TESTovú časť advokátskej skúšky, prípadne tí, ktorých kompletná prihláška na advokátsku skúšku bude komore doručená do 14.4.2020, budú e-mailom oboznámení o plánovaných termínoch testov, ktoré sa budú konať posledný augustový týždeň, tj. 24.8.2020  - 28.8.2020. V rámci kapacitných možností budú koncipienti zaradení na preferovaný termín. Rovnako platí, že uhradený poplatok za testovú časť neprepadá, ale sa započíta na nasledujúci termín.

Novo prijaté prihlášky kancelária komory spracuje a žiadateľov zaradí na nasledujúce komorou organizované termíny testov. Tieto budú opätovane realizované v pravidelných intervaloch.

K vyššie uvedenému kroku predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory pristúpilo hlavne s ohľadom na denne sa meniacu situáciu vo vzťahu k prijímaným opatreniam, ktorá ma za následok neistotu koncipientov v tom význame, že termín skúšky, na ktorý sa pripravujú, môže byť z dôvodu zákazu zhromažďovania sa zrušený. Po analýze vývojových paradigiem vo vzťahu ku COVID-19 je dôvodné domnievať sa, že takto určené obdobie opätovného nastavenia skúšok na prelom august/september 2020 je z pohľadu plánovania bezpečným ako pre koncipientov vo vzťahu k plánovanému a rozvrhnutému učeniu sa, rovnako aj pre kanceláriu komory čo do administratívneho zabezpečenia advokátskych skúšok.