Zmeny vo vzťahu k advokátskemu preukazu s čipom po 1.1.2023

Zmeny vo vzťahu k advokátskemu preukazu s čipom po 1.1.2023

Zdroj: SAK, z dňa 25.11.2022

Čo advokátov čaká od 1.1.2023

Komora je aj naďalej registračnou autoritou vo vzťahu k vydávaniu mandátnych certifikátov a spolupracuje s certifikačnou autoritou D. Trust certifikačná autorita. Zásadnou zmenou je skutočnosť, že advokáti nebudú mať povinnosť disponovať platným mandátnym kvalifikovaným a komerčným certifikátom. Hoci medzi kvalifikovaným a mandátnym kvalifikovaným certifikátom nie je veľký rozdiel v elektronickom svete vo vzťahu k autorizácii dokumentu, v prípade zaručenej konverzie zákon konkrétne menuje toho, kto môže konverziu vykonávať. Advokáti patria do zoznamu oprávnených osôb. V takom prípade je potrebný mandátny kvalifikovaný certifikát, z ktorého je zrejmý status osoby, teda z certifikátu sa dá vyčítať, že sa jedná o osobu advokáta.

Dosiaľ komora znášala náklad na výrobu prvého plastového preukazu s čipom, ktorý bol advokátovi vyhotovený. Od 1.1.2023 prechádza náklad za takýto preukaz na advokáta, či už je prvý preukazom, alebo niekoľkým v rade.

Certifikáty vydávané advokátom majú ročnú platnosť (presnejšie 365 dní od vydania). O vydanie následných certifikátov je možné požiadať aj online počas platnosti pôvodných certifikátov. Dosiaľ platilo, že komora znáša náklady za prvé certifikáty vydané na prvý plastový preukaz s čipom a za každé nasledujúce, o ktoré advokát požiadal online bez návštevy komory ako registračnej autority. Od 1.1.2023 bude advokát povinný uhradiť nasledujúce certifikáty bez rozdielu.

Pri návšteve komory ako certifikačnej autority

- uhrádza poplatok v zmysle Uznesenia o administratívnych poplatkoch komore (certifikačná autorita vydanie certifikátov fakturuje komore)

Pri podaní žiadosti o vydanie následných certifikátov online

- bude počas podania žiadosti presmerovaný na platobnú bránu certifikačnej autority priamo – až po autorizovanej platbe bude môcť žiadosť o následný certifikát riadne dokončiť (certifikačná autorita vystavenie certifikátu nefakturuje komore, ale vystavuje faktúru advokátovi a odošle ju spolu s e-mailom v ktorom sa doručujú následné certifikáty)

- certifikačná autorita ponecháva advokátom pri uvedenom postupe zvýhodnenú sumu certifikátov, ktorá predstavuje 29 EUR bez DPH – (34,80 EUR vrátane DPH)

Bez zmeny ostáva potvrdenie trvania existencie mandátu na strane komory. To znamená, že riadne zaevidovaná žiadosť o vydanie následného certifikátu aj naďalej podlieha kontrole a schváleniu na strane komory.

Koniec certifikácie čipu na preukazoch typu Starcos 3.5

Aktuálne je v obehu cca 1200 preukazov typu Starcos 3.5, na ktorých majú advokáti platné certifikáty. Tomuto typu preukazu končí certifikácia čipu k 31.12.2023 (takáto situácia sa týkala preukazov rady Starcos 3.0 ešte v auguste 2021, kedy bolo vymenených cca 2200 preukazov). Po 31.12.2023 už nebude preukaz bezpečným úložiskom pre kvalifikovaný mandátny certifikát a akýkoľvek mandátny certifikát uložený na tomto type preukazu bude po uvedenom dátume zneplatnený.

To znamená, že všetci advokáti, ktorým končí platnosť certifikátu po 1.1.2023 a tento je uložený na preukaze typu Starcos 3.5, budú pri podaní žiadosti o vydanie následných certifikátov v danom období vyzvaní v procese podania žiadosti na výmenu preukazu za novší typ, ktorým je práve preukaz typu Starcos 3.7. Uvedené sa týka aj návštevy registračnej autority, kedy bude advokát (alebo splnomocnená osoba) upozornený na koniec certifikácie čipu preukazu typu Starcos 3.5 k 31.12.2023. Podanie a dokončenie žiadosti, ako aj vydanie nových certifikátov, však bude možné urobiť online bez návštevy komory aj pri výmene staršieho typu preukazu za novší.

Advokáti, ktorí disponujú typom preukazu Starcos 3.5 s platnými certifikátmi, budú komorou priebežne oslovovaní, či majú záujem o vyhotovenie novšieho typu preukazu typu Starcos 3.7 (priebežnosť je priamo úmerná koncu platnosti aktuálnych certifikátov. Prvá skupiny oslovených advokátov sú tí, ktorým končí platnosť certifikátu v januári 2023, nasledovať budú advokáti, ktorí majú preukaz Starcos 3.5 a platnosť ich certifikátov končí vo februári 2023 a tak ďalej.). Hodnota preukazu ostáva nezmenená a je vo výške 37,- EUR vrátane DPH. V prípade, že advokát bude súhlasiť s vyhotovením nového advokátskeho preukazu s čipom, súhlasí zároveň aj s uhradením poplatku za jeho vyhotovenie v stanovenej výške.

Komora bude následne nové preukazy distribuovať advokátom prostredníctvom slovenskej pošty doporučene 1. triedou ešte pred skončením platnosti ich aktuálnych certifikátov uložených na preukaze typu Starcos 3.5 tak, aby advokát stihol podať žiadosť o vydanie následných certifikátov včas a online. Viac o technickom postupe TU (odkaz na stránku, al. aktualitu, kde budeme mať postup).

Ak by sa advokát rozhodol, že nepožaduje nový typ preukazu, ale chcel by využiť svoj stávajúci preukaz do konca roka 2023, bude možné individuálne sprístupnenie žiadosti o vydanie následných certifikátov. Tie sa však vydávajú len na obdobie celých 365 dní, čo znamená, že úhrada za certifikáty bude v plnej sume 29 EUR bez DPH, pričom platnosť mandátneho certifikátu skončí k 31.12.2023 bez ohľadu na to, či bol certifikát vydaný 1.1.2023, alebo  napr. až 30.12.2023.

TECHNICKÁ PODPORA Certifikačnej autority

V prípade problému pri podávaní žiadosti o vydanie následného certifikátu (aj pri prechode z preukazu Starcos 3.5 na 3.7) je pre Vás k dispozícii technická podpora certifikačnej autority v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, ktorú môžete kontaktovať telefonicky na:

+421 258 222 153 alebo +421 908 797 898

alebo e-mailom na info@dtca.sk

NOVINKY

Vydanie prvotných/nových certifikátov bez nutnosti návštevy komory ako registračnej autority

Zástupcovia D. Trust certifikačnej autority pri ostatnom spoločnom rokovaní komoru informovali o príprave vzdialeného vydania certifikátov bez nutnosti návštevy registračnej autority. Uvedený postup je aktuálne vo fáze finalizácie. Implementáciu možnosti vzdialeného vydávania certifikátov advokátom komora predpokladá v druhom kvartály roku 2023

Rokovanie s ďalšími certifikačnými autoritami

Komora zároveň rokuje o podmienkach ponuky mandátnych certifikátov od iných certifikačných autorít tak, aby si advokát mohol zvoliť z širšieho portfólia poskytovateľov.

Mandátne certifikáty v mobile

V priebehu aktuálneho roku sa komora intenzívne venovala možnosti vydávania mandátnych certifikátov na iné úložisko, akým je čipová karta. Jednou z možností je vydanie mandátneho certifikátu na mobilný telefón.