HELP kurz o kybernetickej kriminalite

HELP kurz o kybernetickej kriminalite

Zdroj: SAK, z dňa 6.12.2022

Účasť na tomto vzdelávacom podujatí prispieva k naplneniu cieľov Stratégie EÚ pre odbornú prípravu právnikov v oblasti práva EÚ, do roku 2024.

 

Dátum

22. február 2023

Miesto konania

Slovenská advokátska komora, Kolárska 6, 81342 Bratislava

Jazyk

angličtina (úvodný seminár); slovenčina (dištančný kurz)

Účastníci

advokáti a koncipienti

 

Druh odbornej prípravy

Dištančný on-line kurz koncipovaný pre potreby príslušníkov právnických povolaní. Kurz prebieha na vzdelávacej on-line platforme v rámci programu Rady Európy HELP (Human Rights Education For Legal Professionals). HELP je najväčší vzdelávací paneurópsky projekt určený pre advokátov, sudcov a prokurátorov. Základom kurzu je interaktívny vzdelávací materiál vytvorený skupinou odborníkov Rady Európy, doplňujúce materiály a vedenie kurzu má na starosti tútor, ktorého úlohou je adaptácia kurzu na vnútroštátne právne prostredie a prax. Kurz bude prebiehať v slovenskom jazyku s výnimkou úvodného seminára, ktorý bude sčasti aj v anglickom jazyku bez tlmočenia. Kurz je určený pre advokátov a advokátskych koncipientov

 

HELP kurz o kybernetickej kriminalite

Kybernetická kriminalita a ďalšie trestné činy zahŕňajúce elektronické dôkazy majú dopad na právo na súkromie stoviek miliónov jednotlivcov, dochádza ku krádežiam osobných údajov, útokom na dôstojnosť a integritu jednotlivcov, ohrozeniu slobody prejavu, verejnej bezpečnosti a tiež demokratickej stability. Vyžaduje sa účinná reakcia zo strany orgánov trestného súdnictva s cieľom ochrániť spoločnosť pred kybernetickou kriminalitou a súčasne chrániť základné ľudské práva jednotlivcov.  Tento nový kurz HELP Rady Európy predstaví základné koncepty súvisiace s kybernetickou kriminalitou a elektronickými dôkazmi. Kurz poskytuje prehľad výziev, ktorým čelia orgány vyšetrujúce kybernetickú kriminalitu, ako aj ťažkostí pri zhromažďovaní a zaobchádzaní s elektronickými dôkazmi. Budapeštiansky dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite a jeho dodatkové protokoly zostávajú kľúčovým zdrojom, ktorý tvorí základ celého kurzu, keďže obsahujú nástroje na vysporiadanie sa s vyššie uvedenými výzvami pri ochrane ľudských práv a uplatňovaní právneho poriadku.

 

Štruktúra kurzu

Kurz pozostáva zo 7 modulov, ktoré ponúkajú účastníkom praktické nástroje pre lepšie porozumenie toho ako zosúladiť ľudskoprávne štandardy s procesnými právomocami pri boji proti kybernetickej kriminalite a pri zaobchádzaní s elektronickými dôkazmi:

Modul 1:     Úvod do počítačov, sietí a kybernetickej kriminality

Modul 2:     Úvod do Budapeštianskeho dohovoru o počítačovej kriminalite

Modul 3:     Materiálne ustanovenia Budapeštianskeho dohovoru

Modul 4:     Elektronické dôkazy a procesné opatrenia Budapeštianskeho dohovoru

Modul 5:     Ustanovenia Budapeštianskeho dohovoru o medzinárodnej spolupráci

Modul 6:     Kybernetická kriminalita v praxi a ľudské práva

Modul 7:     Druhý dodatkový protokol k Budapeštianskemu dohovoru

 

Priebeh kurzu

Dňa 22. februára 2023 sa uskutoční celodenný úvodný prezenčný seminár v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 6 v Bratislave. Pôjde o medzinárodný seminár za účasti zástupcov Rady Európy určený pre účastníkov zo Slovenskej advokátskej komory a účastníkov z Bulharskej advokátskej komory. Následne účastníci absolvujú kurz oddelene pod vedením národného tútora dištančnou formou on-line počas 3 mesiacov v rozsahu cca 1-2 hod. týždenne v slovenskom jazyku. Okrem úvodného semináru účasť nie je viazaná na konkrétny čas - rozsah a harmonogram je len indikatívny, charakter kurzu umožňuje účastníkom absolvovať ho individuálne v rámci vlastných časových možností. Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci certifikát vystavený Radou Európy.

 

Tútor

Mgr. Petra Dražová, PhD.

 

Účastníci

Kurz je určený pre členov Slovenskej advokátskej komory. Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb.

Podmienkou účasti je absolvovanie úvodného semináru, záujem absolvovať následne online kurz pod vedením tútora a mať k dispozícii prenosný počítač/tablet/smartfón pre prístup na vzdelávaciu platformu HELP.

 

Náklady

Účasť na kurze je bezplatná.

Podujatie je financované zo zdrojov programu Európskej únie Spravodlivosť (2021-2027).

 

Ako sa prihlásiť

V prípade záujmu o účasť sa môžete prihlásiť na kurz prostredníctvom e-mailu do 20. decembra 2022 na chladekova@sak.sk.

Po potvrdení Vašej prihlášky bude potrebné sa zaregistrovať na vzdelávacej platforme Rady Európy HELP (https://help.elearning.ext.coe.int/login/signup.php) (vytvorenie užívateľského konta trvá cca 2 minúty, konto treba aktivovať prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu). Na základe registrácie budú účastníci priradení do uzavretej skupiny na platforme HELP.

V prípade otázok kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk, +421 911 175 387).  Viac informácií o vzdelávacej platforme Rady Európy nájdete na https://help.elearning.ext.coe.int/