Súdny dvor EÚ k ochrane profesijného tajomstva advokátov

Súdny dvor EÚ k ochrane profesijného tajomstva advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 9.12.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dávame Vám do pozornosti dôležité rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa ochrany profesijného tajomstva advokátov. Prípad sa týka boja proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Súdny dvor v tomto prípade rozhodol, že povinnosť uložená advokátovi informovať ostatných zapojených sprostredkovateľov porušuje právo na rešpektovanie komunikácie s jeho klientom.

Vo svojom rozsudku z 8. decembra 2022 Súdny dvor pripomenul, že článok 7 Charty základných práv Európskej únie chráni dôvernosť akejkoľvek korešpondencie medzi jednotlivcami a priznáva posilnenú ochranu komunikácii medzi advokátmi a ich klientmi. Táto osobitná ochrana profesijného tajomstva advokátov je odôvodnená skutočnosťou, že advokátom je zverená základná úloha v demokratickej spoločnosti, a to obrana osôb podliehajúcich súdnej právomoci. Táto úloha si vyžaduje, aby osoba podliehajúca súdnej právomoci mala možnosť obrátiť sa slobodne na svojho advokáta, čo je uznané vo všetkých členských štátoch. Profesijné tajomstvo sa vzťahuje tiež na právne poradenstvo, a to tak vo vzťahu k jeho obsahu, ako aj k jeho existencii.

Viac sa dočítate v priloženom tlačovom komuniké.

Úplné znenie rozsudku