Slovenská advokátska komora a Právnická fakulta Trnavskej univerzity uzatvorili dohodu o spolupráci

Slovenská advokátska komora a Právnická fakulta Trnavskej univerzity uzatvorili dohodu o spolupráci

Zdroj: SAK, z dňa 27.1.2023

Trnava 26. januára 2023 – Slovenská advokátska komora (SAK) a Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave uzatvorili dohodu o spolupráci. Hlavným predmetom dohody je vzájomná spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na výkon ich budúcich povolaní.

Dohoda sa osobitne zameriava na klinické právne vzdelávanie, v rámci ktorého sa pod odborným dohľadom môžu uskutočňovať vybrané právno-aplikačné aktivity, ktoré nie sú právnym poradenstvom. Za Právnickú fakultu dohodu podpísala jej dekanka Andrea Olšovská, za SAK jej predseda Martin Puchalla.

SAK má už obdobné dohody uzatvorené s právnickými fakultami v Bratislave aj v Košiciach, a táto forma spolupráce sa jednoznačne ukázala ako mimoriadne prínosná tak pre advokáciu ako i pre akademickú sféru.

„Veľmi ma teší, že sme dnes uzatvorili dobrú dohodu o spolupráci aj s Právnickou fakultou v Trnave. Teším sa na spoluprácu, ktorej cieľom sú nielen konkrétne vzdelávacie aktivity, ale najmä spoločný záujem posilňovať potrebné hodnotové vnímanie práva,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

„Právnická fakulta považuje spoluprácu s partnermi, ktorí reprezentujú právnické profesie, za dôležitú. Tešíme sa uzatvoreniu dohody o spolupráci so SAK, ktorú vnímame ako významný krok prehlbujúci doterajšiu kooperáciu fakulty s členmi a regionálnymi zástupcami SAK. Záujem SAK o právnické vzdelávanie považujeme za prínosný a obohacujúci,“ dodala dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity profesorka Andrea Olšovská.

Galéria