SAK K OTÁZKAM ÚSTAVNÉHO PRIESKUMU § 363 TRESTNÉHO PORIADKU

SAK K OTÁZKAM ÚSTAVNÉHO PRIESKUMU § 363 TRESTNÉHO PORIADKU

Zdroj: SAK, z dňa 9.2.2023

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa pravidelne zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú úrovne ochrany základných ľudských práv. Na februárovom zasadnutí bola touto témou aj otázka zákonnosti prípravného konania v kontexte prebiehajúcich konaní pred Ústavným súdom SR, ktorých predmetom je kontrola ústavnosti § 363 Trestného poriadku.

Slovenská advokátska komora má v tejto téme dlhodobý a konzistentný postoj, ktorý vychádza z podstaty advokácie ako povolania chrániaceho základné ľudské práva. Tieto postoje sme opakovane verejne formulovali, a sú dostupné na stránke komory. Predsedníctvo SAK aj z tohto dôvodu rozhodlo, že SAK ako nezávislá stavovská organizácia nateraz nevidí dôvod na osobitné komentovanie prebiehajúcich konaní pred Ústavným súdom SR. Tento postoj je zároveň prejavom úcty k nezávislému postaveniu Ústavného súdu SR, erudícii jeho sudkýň a sudcov, a zároveň rešpektu k postaveniu účastníkov konania pred týmto súdom.

Vo vzťahu k členskej základni i širšej odbornej verejnosti napriek tomu považujeme za potrebné opätovne zdôrazniť, že prípadné zrušenie mimoriadneho opravného prostriedku v prípravnom konaní bez adekvátnej náhrady v Trestnom poriadku (a je jedno, či v dôsledku legislatívnej úpravy, alebo hypotetického nálezu Ústavného súdu SR) by viedlo k vážnemu ohrozeniu práv obvinených, ale aj poškodených a ďalších osôb, ktoré by stratili možnosť brániť sa proti nezákonným rozhodnutiam. Odstránenie § 363 TP bez náhrady by znemožnilo nielen brániť sa voči nezákonným postupom proti obvineným, ale napríklad aj voči nezákonnému zastaveniu stíhania, ktorým sa zmarila možnosť poškodených domáhať sa spravodlivosti.

V prípade akýchkoľvek možných budúcich úprav § 363 je preto podľa SAK potrebné bezpodmienečne trvať na nevyhnutnej miere ochrany zákonnosti celého trestného procesu.