SAK k prípadu advokáta odsúdeného za korupciu

SAK k prípadu advokáta odsúdeného za korupciu

Zdroj: SAK, z dňa 19.4.2023

Bratislava 19. apríla 2023 – Slovenskej advokátskej komore bol doručený rozsudok, ktorým bol advokát JUDr. Ivan K. uznaný za vinného zo zločinu prijímania úplatku, ktorého sa dopustil ešte pred tým, ako sa stal advokátom, a to v pozícii vyššieho súdneho úradníka. Zákonným následkom právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin je vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, a v prípade korupčného trestného činu aj doživotný zákaz akéhokoľvek budúceho výkonu advokácie.

Slovenská advokátska komora je vzhľadom na povinnosť rešpektovania princípu prezumpcie neviny zo zásady zdržanlivá k vyjadrovaniu k živým trestným veciam. Naopak, v prípade právoplatne skončenej veci považujeme za potrebné zdôrazniť, že akékoľvek korupčné správanie je nielen trestným činom, ale je aj v príkrom rozpore s advokátskou etikou a étosom advokátskeho povolania ako takého.