Registráciu údajov do obchodného registra budú môcť vykonávať aj notári. V konaní sa predpokladá zastúpenie advokátom

Registráciu údajov do obchodného registra budú môcť vykonávať aj notári. V konaní sa predpokladá zastúpenie advokátom

Zdroj: SAK, z dňa 21.6.2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2023 schválila hlasmi 123 poslancov dôležitú zmenu umožňujúcu rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. Ak zákon podpíše prezidentka SR, budú môcť registráciu údajov ako nesporovej agendy vykonávať aj externí registrátori, ktorými budú všetci notári. Táto zmena má zlepšiť dlhodobo nepriaznivú situáciu pri registrácii údajov do obchodného registra.

Zákon zároveň pri externých registrátoroch rieši dôležitú otázku zastúpenia. Podľa schváleného znenia „pri zastúpení navrhovateľa na základe splnomocnenia sa prihliada len na  splnomocnenie udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená“. Táto zmena sa v zmysle dôvodovej správy prijíma z dôvodu zamedzenia pokútnictva a obmedzenia možných podvodov.

Ústavnoprávny výbor v správe ako dôvod zmeny otvorene uviedol, že v dôsledku reorganizácie v rámci tzv. súdnej mapy sa v najbližšom čase neočakávalo zlepšenie situácie. Zapojenie notárov ako ďalšej možnosti registrácie okrem samotného registrového súdu preto vnímame ako krok správnym smerom, ktorý môže zjednodušiť procesy pre tisíce podnikateľov.

Pripomíname, že schválený zákon predstavuje druhú zmenu v krátkom čase v zákone o obchodnom registri. Od 1. februára 2023 je účinná zmena zákona umožňujúca zakladanie obchodných spoločnosti zjednodušeným spôsobom prostredníctvom elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu).

Hoci zákon umožňuje aj svojpomocné založenie obchodnej spoločnosti, Slovenská advokátska komora odporúča, aby sa navrhovateľ vždy poradil s advokátom. Aj zdanlivo jednoduché úkony môžu mať vážnejšie právne následky.

Aj pri zakladaní obchodných spoločností, rovnako ako aj pri uzatváraní obchodných kontraktov, odporúčame zvážiť, kto rozhodne prípadné budúce spory. V tejto súvislosti dávame do pozornosti unikátnu službu Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, ktorý má ako jediný rozhodcovský súd v SR osobitné pravidlá pre rozhodovanie tzv. korporátnych sporov (napr. spory medzi spoločníkmi a konateľmi). Tieto pravidlá vrátane odporúčanej rozhodcovskej doložky pre korporátne spory sú dostupné na stráne Rozhodcovského súdu SAK. Bežné obchodné spory sa na Rozhodcovskom súde SAK riešia spravidla do štyroch až piatich mesiacov od podania žaloby po vydanie finálneho rozsudku, ktorý je exekučným titulom.