Predstavenie zámeru rekonštrukcie budovy sídla Slovenskej advokátskej komory

Predstavenie zámeru rekonštrukcie budovy sídla Slovenskej advokátskej komory

Zdroj: SAK, z dňa 22.6.2023

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa od svojho zvolenia na Konferencii advokátov 2021 intenzívne zaoberalo otázkou prípadnej rekonštrukcie budovy sídla Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 4. Výstavba Domu právnych služieb (dnešného sídla komory) bola ukončená a slávnostne otvorená v roku 1992, odkedy nebola budova sídla komory výrazným spôsobom rekonštruovaná.

SAK v súčasnosti vykonáva svoju činnosť v sídle komory, avšak z priestorových a prevádzkových dôvodov sme nútení vzdelávaciu činnosť pre advokátov a advokátskych koncipientov zabezpečovať v prenajatých priestoroch susednej budovy na Kolárskej 6, Bratislava, s čím sú spojené ďalšie náklady. Predsedníctvo komory preto v rámci povinnosti zodpovedne spravovať majetok podniká kroky na udržanie hodnoty budovy sídla komory. V rámci týchto aktivít predsedníctvo poverilo Ateliér VAN JARINA (Ing. arch. Ivan Jarina) vypracovaním potrebnej projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu existujúcej budovy. Cieľom je rozšíriť priestorové kapacity sídla tak, aby bolo možné v zrekonštruovanej budove pokrývať všetky nevyhnutné aktivity komory a zároveň zlepšiť hospodárnosť prevádzky budovy.

Návrh na vydanie stavebného povolenia bol podaný v decembri 2022, vec je doposiaľ v konaní na stavebnom úrade Mestská časť Bratislava – Staré Mesto nerozhodnutá. V prípade vydania stavebného povolenia bude môcť následne predsedníctvo zodpovedne pristúpiť k finálnemu investičnému rozhodnutiu. V tomto štádiu predkladáme členskej základni vizualizáciu projektu, ktorú si môžete stiahnuť TU . O ďalšom postupe a rozhodnutiach vás budeme priebežne informovať.

Veríme, že v prípade úspešného zavŕšenia projektu rekonštrukcie budovy bude možné vytvoriť multifunkčné centrum života slovenskej advokácie, miesto pre stretnutia advokátov a advokátskych koncipientov, priestor na prijímanie zahraničných a domácich návštev, organizovanie vzdelávacích podujatí pre členov komory a rôznych ďalších činností, ktoré komora každodenne advokátom poskytuje.