Stanovisko SAK k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Stanovisko SAK k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Zdroj: SAK, z dňa 11.10.2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás informovali o dôležitej téme novely vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, a tiež o procese vedúcom k jej novelizácii:

  • SAK v januári 2023 na základe podnetov členov komory a práce členov Pracovnej skupiny pre veci advokátske predložilo Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) podnet na novelizáciu vyhlášky. Cieľom návrhu novelizácie bolo zreálniť náhrady za ex offo obhajoby a odmeny za poskytovanie služieb ľuďom v hmotnej núdzi, zreálniť návratnosť finančných prostriedkov pri náhrade trov právneho zastúpenia, ktoré sú priznávané úspešným stranám v konaní, ako aj riešiť ďalšie otvorené otázky.
  • MS SR pred menovaním úradníckej vlády bez úspešného výsledku rokovalo s Ministerstvom financií SR o krytí navrhovaných zvýšených nárokov na ex-offo obhajobu. MS SR niektoré naše podnety zohľadnilo, avšak iba v obmedzenej miere – a to iba v časti, ktorá nezvyšuje výdavky štátneho rozpočtu.
  • Pre úplnosť dodávame, že SAK s vedením súčasného ministerstva spravodlivosti v rámci významnejších tém rokovala (okrem vyhlášky) aj o úlohách advokátov pri registrácii obchodných spoločností (§7b ods. 2 zákona o obchodnom registri), kde sa vytvoril priestor pre efektívnejšie zapojenie advokátov do registračného procesu. Výsledkom je pozitívna zmena, ktorá prinesie novú možnosť efektívneho registrovania obchodných spoločností a viac právnej istoty do celého procesu vylúčením iného ako advokátskeho právneho zastúpenia. V tejto časti konštruktívnu spoluprácu s vedením MS SR oceňujeme.
  • O rovnako konštruktívny prístup sme sa usilovali aj pri rokovaniach o novele vyhlášky o odmenách. Dňa 10. októbra 2023 sme očakávali uskutočnenie riadneho rozporového konania s pani ministerkou spravodlivosti. Na dohodnutom stretnutí nám však bolo oznámené, že novela vyhlášky už bola podpísaná a bude publikovaná v Zbierke zákonov. Pokračovanie v rokovaniach o dôležitých aspektoch systému ochrany práv tak nebolo umožnené.
  • Vo výsledku tak vyhláška napriek mnohým jasným pozitívam nebude ani po 14 rokoch vo všetkých prípadoch primerane reflektovať na vývoj inflácie a reálny nárast nákladov právneho zastúpenia. Strany, ktoré sa úspešne domáhajú svojich práv, tak naďalej nebudú mať dostatočne pokryté reálne náklady na právne zastúpenie.
  • Širšej verejnosti len pripomíname, že otázka advokátskej tarify určenej vo vyhláške nie je otázkou výhod advokátov, keďže výška odmeny za poskytnuté právne služby je vecou dohody medzi advokátom a klientom. Zreálnenie výšky náhrady trov konania priznanej úspešnej strane je závislé od výšky tarifnej odmeny, a je v záujme samotných občanov, ktorých práva boli porušené a museli sa ich domáhať.
  • Súčasný stav znižuje motiváciu právnických i fyzických osôb domáhať sa svojich legitímnych práv. Naopak, podhodnotenie tarifnej odmeny je skôr na osoh porušovateľov práv. Slovenská advokátska komora sa preto bude aj naďalej, bez ohľadu na politický vývoj, usilovať o potrebné zlepšenie v tejto oblasti.