Advokátov trestáme niekedy až príliš prísne, hovoria súdy

Advokátov trestáme niekedy až príliš prísne, hovoria súdy

Zdroj: SAK, z dňa 2.7.2020

(Bratislava – 2. júl 2020) – Na dnešnom odbornom podujatí pri okrúhlom stole za prítomnosti zástupcov Ministerstva spravodlivosti na čele so štátnym tajomníkom Michalom Novotným, predsedom Ústavnoprávneho výboru Milanom Vetrákom a zástupcami médií prezentovali systém disciplinárnych konaní voči advokátom predsedníčka Revíznej komory SAK Zuzana Čížová, predseda Disciplinárnej komisie SAK Peter Štrpka a predseda Odvolacej disciplinárnej komisie SAK Ľubomír Hrežďovič.

„Advokáti, ako aj advokátska komora si uvedomujeme situáciu, ktorá nastala v justícii a v spoločnosti celkovo. Chceme prezentovať, že SAK koná a pochybenia advokátov sa riešia. Netvrdíme, že všetci zapísaní advokáti sú bezchybní, práve preto chceme „čierne ovce“ pomenovať a postihovať“, povedal Peter Štrpka.

Na Slovenskú advokátsku komoru je ročne doručených 450-500 sťažností na advokátov, ktoré vyhodnocuje Revízna komisia SAK, ktorá podáva okolo 65 - 70 návrhov na začatie disciplinárnych konaní  za rok a ďalšie desiatky prípadov rieši napomenutím advokátov.

Disciplinárne senáty rozhodujú ročne v priemere 100 vecí a v 75 percentách prípadov uznajú vinu advokáta a udelia sankciu za disciplinárne porušenie advokátskych predpisov a etiky.

„Netreba si však zamieňať úlohu advokátskej komory a orgánov činných v trestnom konaní, teda polície a prokuratúry“, povedal hostiteľ podujatia Tomáš Borec, predseda SAK.  Úlohou komory je riešiť zlyhania advokátov v etickej rovine a rovine advokátskych predpisov. Ak advokát spácha trestný čin, nastupuje tu úloha polície tento čin prešetriť a advokáta, ako kohokoľvek iného, trestne stíhať.

Advokátska komora má funkčne a efektívne nastavený systém disciplinárnych konaní, problémom však je, že vzhľadom na prísne nastavenú zákonnú povinnosť mlčanlivosti vzťahujúcu sa aj na tieto konania, o nich nemôže verejnosť informovať.  Preto sme pani ministerke doručili návrh na zmenu zákona o advokácii v otázke mlčanlivosti.

Naše konania sú rýchle a od podania sťažnosti na advokáta do právoplatného rozhodnutia trvajú rádovo 3 až 6 mesiacov. Z hľadiska času a s tým spojenej právnej istoty sa ako problematické javí preskúmanie disciplinárnych rozhodnutí na všeobecných súdoch. Ak sa disciplinárne stíhaný odvolá na krajský súd a následne na najvyšší súd,  tieto konania trvajú aj roky. Preto Slovenská advokátska komora víta vznik plánovaného Najvyššieho správneho súdu ako inštitúcie na preskúmavanie kasačných sťažností. Tento súd by mohol urýchliť a zefektívniť súdny prieskum disciplinárnych rozhodnutí SAK.

Za ministerstvo spravodlivosti sa vyjadril štátny tajomník Michal Novotný, že úlohou Najvyššieho správneho súdu má byť aj zjednocovanie postupov a judikatúry v disciplinárnych konaniach voči právnickým profesiám. Na ministerstve sa prehodnocujú viaceré možnosti ako by mal nový súd fungovať a čo všetko by malo spadať pod jeho právomoc.

„Vzhľadom na efektívnosť disciplinárnych konaní voči advokátom zo strany SAK sa javí vhodnejšie zachovanie doterajšieho modelu rozdelenia kompetencií v rámci týchto konaní medzi SAK a súd, resp. Najvyšší správny súd po jeho vytvorení, a to aspoň dočasne, s tým, že pozornosť sa vo vzťahu k advokátom zameria na okamžité a účinné pozastavenie výkonu ich funkcie z dôvodov verejného záujmu zo strany SAK, na predĺženie objektívnej premlčacej lehoty pri disciplinárnych konaniach a na vylepšenie procesov v pôsobnosti SAK tak, aby boli prínosom pre očistu advokácie a tým aj pre zvýšenie dôveryhodnosti verejnosti v justíciu“, povedal Milan Vetrák, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR.

„Vnímame problémy spoločnosti a justície a aj my sa s tým snažíme niečo robiť a napomôcť očiste. Z roka na rok vidím, že rozhodnutia disciplinárnych senátov sa sprísňujú a ukladané sú vyššie tresty. Aj my sa musíme vysporiadať s previnilcami“, povedal Ľubomír Hrežďovič, predseda Odvolacej disciplinárnej komisie SAK. Na druhej strane, výsledkom doterajších súdnych prieskumov disciplinárnych rozhodnutí je v prevažnej väčšine ich potvrdenie, alebo súdy rozhodli tak, že vrátili vec na ďalšie konanie s tým, že SAK postupovala príliš prísne a navrhli sankcie znížiť. Aj toto je dôkazom toho, že naše konania sú funkčné a efektívne.

Galéria