Aký vplyv mala koronakríza na advokáciu? Výsledky prieskumu medzi advokátmi.

Aký vplyv mala koronakríza na advokáciu? Výsledky prieskumu medzi advokátmi.

Zdroj: SAK, z dňa 14.7.2020

To, že opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19  a následné celkové spomalenie ekonomiky v štáte budú mať vážne dôsledky na advokáciu, bolo nesporné.  Na dva týždne museli byť, rovnako ako iní poskytovatelia služieb, zavreté aj advokátske kancelárie. Aj napriek tomu, že následne bolo vládou uznané, že výkon advokácie je služba vo verejnom záujme a advokáti mohli za prísnych preventívno-zdravotných podmienok otvoriť, dosah na advokáciu bol veľký.

Obmedzená činnosť súdov a štátnych úradov, obmedzená možnosť osobných stretnutí a konzultácií s klientmi, zníženie príjmov firiem aj fyzických osôb, celková neistota na trhu aj medzi ľuďmi... to všetko vyvolávalo znížený dopyt po službách advokátov.

Aj keď sme videli tento stav denno-denne v kontaktoch s niektorými advokátmi, vieme, že mnohí naši kolegovia a kolegyne čelia ekonomickým problémom, vznikla potreba kvantifikovať dopady opatrení a získať relevantné a presnejšie údaje. Ako stavovská organizácia združujúca všetkých advokátov na Slovensku sme chceli vedieť konkrétne čísla, na základe ktorých by sme vedeli lepšie vyhodnotiť situáciu po uvoľnení opatrení.

Preto sme urobili medzi advokátmi prieskum o dopadoch opatrení proti COVID-19 na advokáciu. Krátky dotazník bol zaslaný všetkým aktívnym advokátom na Slovensku, a to opakovane viacerými kanálmi, aby každý, kto mal záujem, sa ho mohol zúčastniť.

V priebehu dvoch týždňov 2. júna -15.júna 2020 odpovedalo na dotazník celkovo 487 respondentov spomedzi advokátov.


Otázok bolo jedenásť:

1. Právne služby poskytujem(samostatne alebo vo väčšej kancelárii)

2. Región/kraj

3. Vek

4. Pohlavie

5. Došlo následkom krízy k poklesu Vašich príjmov?

6. Došlo následkom krízy k zníženiu Vašej aktivity (času stráv. prácou)?

7. Podali ste si žiadosť o finančnú pomoc štátu?

8. Boli ste následkom krízy nútený prepustiť zamestnancov?

9. Boli ste následkom krízy nútený pozastaviť výkon advokácie?

10. Aké prekážky/obmedzenia pri poskytovaní právnych služieb následkom krízy považujete za zásadné ?

11. Dotkla sa kríza zamerania vašej pracovnej agendy, ak áno, v ktorej oblasti (zvýšený alebo znížený dopyt, zmena)?


Demografia

Spomedzi respondentov bolo 42,3 percenta žien a 57,7 percenta mužov, takmer polovia bola vo veku 28 až 40 rokov, 40 percent vo veku 41 – 60 rokov a ostatní vo veku nad 61 rokov. Väčšina respondentov boli advokáti, ktorí pracujú samostatne (73,1 %), alebo ktorí vykonávajú advokáciu v rámci malých kancelárií s 2 až 5 advokátmi a koncipientami (20,5%). 39 percent odpovedí bolo od advokátov z Bratislavského kraja, ostatné kraje boli potom zastúpené 7-12 percentnými účasťami.

 

Prieskum

Zaujímavejšie však boli odpovede na otázky týkajúce sa konkrétnych dosahov opatrení proti šíreniu COVID -19.

Na otázku, či došlo k poklesu príjmov advokátov takmer 27 percent povedalo, že príjmy zostali na rovnakej úrovni, ale viac ako 70 percent advokátov označilo, že došlo k poklesu ich príjmov v škále menej ako 25 percent, 25-50 percent o viac ako 50 percent.

Na predchádzajúcu otázku bola naviazaná aj otázka, či došlo následkom krízy k zníženiu aktivity, teda času stráveného prácou. 75 percent advokátov označilo, že došlo k poklesu ich aktivity v škále menej ako 25 percent, 25-50 percent o viac ako 50 percent, 28,5 percenta povedalo, že čas strávený prácou zostal nezmenený a 6, 4 percenta povedalo, že došlo k nárastu ich aktivity. Pozreli sme sa bližšie na týchto 6,4 percenta, v absolútnach číslach je to 30 advokátov, že ak im narástol objem práce/času, či im narástli aj príjmy. Toto potvrdili len traja z nich, u ostatných zostali príjmy rovnaké alebo klesli, teda vykonávali viac práce za menej peňazí.

Pozreli sme sa na to aj opačne. Sedem advokátov, teda 1,4 percenta povedalo, že im narástli príjmy.  Z nich trom objem práce narástol, jednému sa nezmenil a trom dokonca klesol. Toto sú šťastlivci tohto obdobia, traja advokáti (dvaja dokonca udali pokles o viac ako 50 %), ktorí robili menej za viac peňazí. 

Len asi štvrtina advokátov požiadala o finančnú pomoc štátu, polovica advokátov odpovedala, že si nepodali žiadosť a asi štvrtina, že nemali nárok. Pýtali sme sa aj, že ak si nepodali, aké boli ich dôvody. Ako najčastejší dôvod uvádzali zložitú administratívu, komplikovaný proces a byrokraciu, ďalším častým dôvodom bolo, že to nepotrebovali a zvládli to aj bez štátnej pomoci, ale často uvádzali aj nízku sumu pomoci (aj v spojení s vysokou administratívou), obavy z ohlasovaných následných kontrol štátu a nejasné podmienky štátnej pomoci. Viackrát sa objavili aj morálne dôvody, že advokát/ka na tom nie je až tak zle a že druhí určite potrebujú viac pomoci od štátu.

Na otázku, či boli následkom krízy nútení prepúšťať označilo 7,6 percenta, že zatiaľ nie, ale zvažujú to. Spolu 2,9 percenta, teda v absolútnych číslach 14 advokátov v prieskume odpovedalo, že áno,  musel/a som prepúšťať. V doplňujúcej otázke označili (nie všetci na ňu odpovedali) prepustených 11 ľudí, z toho 7 koncipientov.

Pozastaviť výkon advokácie následkom koronakrízy sa rozhodlo 0,8 percenta respondentov, avšak 5,3 percenta odpovedalo, že zatiaľ nie, ale zvažujú to a ďalších 3,1 percenta označilo odpoveď, že zvažuje ukončenie výkonu advokácie.

Posledná otázka bola otvorená, kde každý respondent mohol napísať vlastnými slovami či a ako sa dotkla kríza jeho pracovnej agendy. V 77 prípadoch označili, že agenda zostala nezmenená, oveľa viac však označovali oblasti práva, kde nastal znížený alebo zvýšený dopyt po radách a službách. Advokáti 112 krát uviedli celkovo znížený dopyt po svojich službách, ako doplnkový dôvod bolo uvedené to, že klienti nemajú peniaze a na trhu vládne neistota. Ďalšími oblasťami s výrazným poklesom boli obchodné a korporátne právo, ale aj občianske a rodinné právo naviazané predovšetkým na rušenie pojednávaní na súdoch.

Naopak zvýšený dopyt zaznamenali advokáti pri pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia, agende v súvislosti s COVID- 19 – opatrenia, štátna pomoc, ale aj pri konkurzoch a insolvenčných konaniach. Advokáti označili 6x aj zvýšený dopyt v oblasti rodinného práva, zaujímavá je dokonca aj vybraná odpoveď jedného advokáta/ky : Enormne sa zvýšila požiadavka klientov na riešenie agendy rodiny, nastal u mňa až 200 % nárast dopytov a podaní návrhov na súd vo veci rozvodu a UPP.

Ďalšie zaujímavé odpovede, ako aj podrobné výsledky prieskumu si môžete pozrieť v priložených grafoch.

Týmto ďakujeme všetkým advokátom a advokátkam, ktorí venovali svoj čas tomu, aby vyplnili tento dotazník. Sme veľmi radi, že sa ho zúčastnila takmer desatina všetkých aktívnych advokátov zo všetkých oblastí Slovenska, teda prieskum je reprezentatívny. Jeho výsledky budú aj podkladom pre ďalšie rokovania s úradmi a ministerstvami o postavení advokácie a dopade opatrení na ňu.