Výsledky kolegiálneho prieskumu o súdnej mape

Výsledky kolegiálneho prieskumu o súdnej mape

Zdroj: SAK, z dňa 18.3.2024

Slovenská advokátska komora uskutočnila vo februári anonymný kolegiálny prieskumu k tzv. novej súdnej mape. Na tomto mieste prinášame podrobné výsledky prieskumu spolu s krátkym zhrnutím výsledkov. Kolegiálne dáta sú vždy dôležitou súčasťou poznatkovej bázy a slúžia ako významný podklad pri tvorbe našich pozícií k jednotlivým odborným témam a aj tieto výsledky využijeme pri budúcich diskusiách o ďalšom nastavovaní sústavy súdov.

Ďakujeme všetkým advokátkam a advokátom, ktorí si našli popri svojej práci čas aj na zapojenie sa do prieskumu.

Najdôležitejšie závery z prieskumu:

Väčšina respondentov považuje hodnotenie včasnosti (65,9 % respondentov) a kvality (57,3 %) rozhodovania v rámci novej súdnej mapy ešte za predčasné.

Napriek horeuvedenému odpovede na otázky súvisiace s dostupnosťou súdov potvrdili predpoklad, že prijatou zmenou súdnej sústavy dôjde k zhoršeniu dostupnosti súdov:

  • Až 83,9 % advokátov sa vyjadrilo, že zmena súdnej mapy podľa nich priniesla horšiu dostupnosť súdov;
  • 80,5 % advokátov si nemyslí, že zmena priniesla rýchlejšie rozhodovanie;
  • 74,6 % advokátov sa domnieva, že rozhodovanie nie je po zmene kvalitnejšie;
  • 75,2 % nevníma zvýšenie transparentnosti.

Na otázku, čo má zásadný vplyv na rýchlosť konania, najpočetnejšou skupinou odpovedí boli odporúčania na navýšenie personálneho obsadenia súdov – ako na pozícii sudcu, tak na pozícii VSÚ či ďalších zamestnancov.

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom menej respondentov vníma dosah súdnej mapy na svoju advokátsku prax. Očakávania, že reforma súdnej mapy bude mať výrazný dosah na každodennú advokátsku prax, sa po účinnosti novej súdnej mapy potvrdili v menšej miere, ako sa predpokladalo. Rovnako percentuálne menšia časť respondentov uviedla, že pociťuje ohrozenie výkonu advokácie z dôvodu nedostatku agendy vo svojej praxi.

Na stiahnutie: podrobné výsledky prieskumu o súdnej mape